APSK15706U Valgfag - Posttraumatisk stress - Biologiske, kognitive og psykosociale perspektiver

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Elective course

Kursusindhold

Faget har til formål at give den studerende en grundlæggende indføring i og viden om posttraumatiske stressreaktioner. Faget vil således give et indblik i den historiske og teoretiske forståelse af fænomenet posttraumatisk stress og PTSD-diagnosen, men vil i særlig grad fokusere på den nyeste forskning indenfor biologiske, kognitive og psykosociale forståelsesmodeller for posttraumatisk stress. Med eksempler fra underviserens og gæsteunderviseres egen forskning vil faget i særdeleshed fokusere på individuelle forskelle i reaktioner på potentielt traumatiske begivenheder; herunder risiko-, sårbarheds- og beskyttende faktorer, der medierer og moderer udviklingen af posttraumatiske stressreaktioner. I behandlingen af disse temaer inddrages såvel genetiske som neurokognitive, personlighedsmæssige og sociale faktorer og modeller. Slutteligt vil farmakologiske og psykoterapeutiske behandlingstilgange blive gennemgået, og de studerende vil få et praktisk perspektiv på traumebehandling.

Målbeskrivelser

Ved afslutning af valgfagsmodulet på Institut for Psykologi kan den studerede:

  • Beskrive og redegøre for relevante begreber og tematikker indenfor valgfaget.
  • Beskrive og redegøre for relevante metodiske tilgange i forhold til valgfagets emne.
  • Forklare sammenhænge, analysere og/eller udføre valgfagsrelevante procedurer under vejledning.

Pensumliste forår 2016

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 30
  • I alt
  • 30
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering ved alle valgfag, at den studerende har fået godkendt mindst 75 % fremmøde, men undervisningen er baseret på fuld deltagelse. Der kan udover sædvanlig, forberedt deltagelse være forudsat løbende opgaveudarbejdelse, udarbejdelse af oplæg, deltagelse i midtvejsseminar eller andet.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse