APSK15611U Methods to assess young children’s socio-emotional development in scientific research

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Methods to assess young children’s socio-emotional development in scientific research

Kursusindhold

The aims of the seminar are to advance students’ knowledge and skills with regards to assessment methods for young children’s socio-emotional development in scientific research.

The course will provide an introduction to scientific assessment of young children’s socio-emotional development, and then focus more specifically on different instruments that can be used to assess e.g. children’s attachment, psychological problems, social competence, and emotion regulation. The course will combine interactive lectures, group work, exercises and discussions.

Theoretical background of the concepts that are assessed will be provided along with an introduction to the methods used to assess them in scientific research. This will be combined with practical exercises in using the instruments.

Attendance is compulsory (minimum 75%). In order to pass the course students are required to actively participate in practice with the instruments and to present an assessment chosen from the curriculum on video, and at least once give feedback to a student presenter.

It is mandatory that students read assigned Pensum articles prior to class. Preparation is especially important, as class meetings are lengthy and limited in number.

The course will be held in English language.

Målbeskrivelser

Efter modulet har den studerende opnaet et omfattende niveau af videnskabeligt og metodologisk forankrede kompetencer i forhold til det specifikke design-, planlagnings-, udviklings-, og/eller anvendelsesmassige indhold og fokus i det enkelte metodefag. Dette demonstrerer den studerende gennem enten a) udviklingen af et dataindsamlingsredskab og/eller b) gennemforelse af en videnskabelig metodisk baseret undersogelse af et defineret psykologisk emne, problem, genstandsfelt eller begreb.

Den studerende kan ved afslutning af undervisningen:

 • Definere og beskrive hvilket psykologisk emne, problem, genstandsfelt eller begreb, der soges a) afdakket/undersogt med det udviklede dataindsamlingsredskab og/eller b) undersogt gennem anvendelse af den/de givne analysemetode/r.
 • Beskrive den arbejdsproces som er gennemlobet i forbindelse med a) udvikling af dataindsamlingsredskabet og/eller b) undersogelsens analytiske gennemforelse.
 • Redegøre og argumentere for de metodiske og analytiske valg, der er truffet i forbindelse arbejdsprocessen.
 • Reflektere over og diskutere metode-kritisk (styrker og svagheder) i forhold til de metodiske og/eller analysemassige valg, der er truffet i forbindelse med arbejdsprocessen, samt i forhold til hvorledes enkeltstaende valg har haft betydning for andre valg (dynamikken i arbejdsprocessen).
 • Mundtligt eller skriftligt fremlægge/præsentere resultatet af det konkrete arbejde i form af a) et dataindsamlingsredskab og/eller b/ et undersogelsesresultat.

Pensumliste Forår 2016

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 30
 • I alt
 • 30
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kursusdeltagelse med opsyn.
Gruppeprøvebestemmelse: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve, men opgaver og aktiv undervisningsdeltagelse kan udføres i grupper med maximalt 3 studerende. Ved gruppeopgave eller mundtlige fremlæggelser i grupper skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den studerende har fået godkendt fremmøde til mindst 75 % af undervisningsgangene samt aktiv
deltagelse i undervisningen.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

januar/juni

Reeksamen

februar/august

Kriterier for bedømmelse