APSK15609U Discourse Analysis

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Discourse Analysis

Kursusindhold

This course introduces some of the main themes and issues in discourse research using research in discursive psychology. Through this it examines the role of discourse in shaping social interaction and its psychological implications for the study of minds, selves, sense-making and other topics in psychology. The course is concerned mainly with how talk (and text) works in general, about the construction of identity,  about language and how it works, and about the sources of the order and patterning in social interaction. The course aims to demonstrate that we study social life in studying discourse.

On completion of this course, you should be able to:

 • identify some key themes in discourse analysis;

 • appreciate the consequences of discourse research for some key topics in social science, such as indentity, interaction and subjectivity;

 • be familiar with some discourse analytical techniques and their consequences for analysing social interactions.

 • The course will be held in English language

Målbeskrivelser

Efter modulet har den studerende opnaet et omfattende niveau af videnskabeligt og metodologisk forankrede kompetencer i forhold til det specifikke design-, planlagnings-, udviklings-, og/eller anvendelsesmassige indhold og fokus i det enkelte metodefag. Dette demonstrerer den studerende gennem enten a) udviklingen af et dataindsamlingsredskab og/eller b) gennemforelse af en videnskabelig metodisk baseret undersogelse af et defineret psykologisk emne, problem, genstandsfelt eller begreb.

Den studerende kan ved afslutning af undervisningen:

 • Definere og beskrive hvilket psykologisk emne, problem, genstandsfelt eller begreb, der soges a) afdakket/undersogt med det udviklede dataindsamlingsredskab og/eller b) undersogt gennem anvendelse af den/de givne analysemetode/r.
 • Beskrive den arbejdsproces som er gennemlobet i forbindelse med a) udvikling af dataindsamlingsredskabet og/eller b) undersogelsens analytiske gennemforelse.
 • Redegøre og argumentere for de metodiske og analytiske valg, der er truffet i forbindelse arbejdsprocessen.
 • Reflektere over og diskutere metode-kritisk (styrker og svagheder) i forhold til de metodiske og/eller analysemassige valg, der er truffet i forbindelse med arbejdsprocessen, samt i forhold til hvorledes enkeltstaende valg har haft betydning for andre valg (dynamikken i arbejdsprocessen).
 • Mundtligt eller skriftligt fremlægge/præsentere resultatet af det konkrete arbejde i form af a) et dataindsamlingsredskab og/eller b/ et undersogelsesresultat.

Pensumliste Forår 2016

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kursusdeltagelse med opsyn.
Gruppeprøvebestemmelse: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve, men opgaver og aktiv undervisningsdeltagelse kan udføres i grupper med maximalt 3 studerende. Ved gruppeopgave eller mundtlige fremlæggelser i grupper skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den studerende har fået godkendt fremmøde til mindst 75 % af undervisningsgangene samt aktiv
deltagelse i undervisningen.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

januar/juni

Reeksamen

februar/august

Kriterier for bedømmelse