APSK15607U Eksperimentel metode

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Experimenteal Methods

Kursusindhold

Kurset beskæftiger sig med den eksperimentelle metode med fokus på dens anvendelse indenfor psykologien. Flere typer af eksperimenter vil blive gennemgået og illustreret med eksempler fra de forskellige psykologiske grundgrene. Fordele og ulemper ved de forskellige tilgange vil blive diskuteret i plenum. Omdrejningspunktet for undervisningen vil være diskussion af artikler og udvikling af eget eksperiment. Det forudsættes derfor at den studerende deltager aktivt i undervisningen og har mod på at præsentere et eksperimentelt design. Vi vil diskutere eksperimenter fremlagt i udvalgte artikler, samt diskutere hinandens forsøgsdesign løbende. Desuden vil vi gennemgå forskellige computerprogrammer, der kan bruges til forsøgsdesign, og der vil sideløbende være små praktiske opgaver.

Efter kurset skal den studerende have kendskab til en vifte af eksperimentelle tilgange, samt viden om klassiske psykologiske eksperimenter. Det forventes at den studerende efterfølgende vil kunne vurdere og analysere eksperimentelle valg i videnskabelige psykologiske artikler. Desuden vil den studerende få en række redskaber til selv at kunne designe og udføre eksperimenter efterfølgende.

Det anbefales at de studerende har kendskab til basal statistik, videnskabsteori og forskningsdesign.

Målbeskrivelser

Efter modulet har den studerende opnaet et omfattende niveau af videnskabeligt og metodologisk forankrede kompetencer i forhold til det specifikke design-, planlagnings-, udviklings-, og/eller anvendelsesmassige indhold og fokus i det enkelte metodefag. Dette demonstrerer den studerende gennem enten a) udviklingen af et dataindsamlingsredskab og/eller b) gennemforelse af en videnskabelig metodisk baseret undersogelse af et defineret psykologisk emne, problem, genstandsfelt eller begreb.

Den studerende kan ved afslutning af undervisningen:

 • Definere og beskrive hvilket psykologisk emne, problem, genstandsfelt eller begreb, der soges a) afdakket/undersogt med det udviklede dataindsamlingsredskab og/eller b) undersogt gennem anvendelse af den/de givne analysemetode/r.
 • Beskrive den arbejdsproces som er gennemlobet i forbindelse med a) udvikling af dataindsamlingsredskabet og/eller b) undersogelsens analytiske gennemforelse.
 • Redegøre og argumentere for de metodiske og analytiske valg, der er truffet i forbindelse arbejdsprocessen.
 • Reflektere over og diskutere metode-kritisk (styrker og svagheder) i forhold til de metodiske og/eller analysemassige valg, der er truffet i forbindelse med arbejdsprocessen, samt i forhold til hvorledes enkeltstaende valg har haft betydning for andre valg (dynamikken i arbejdsprocessen).
 • Mundtligt eller skriftligt fremlægge/præsentere resultatet af det konkrete arbejde i form af a) et dataindsamlingsredskab og/eller b/ et undersogelsesresultat.

Pensumliste Forår 2016

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kursusdeltagelse med opsyn.
Gruppeprøvebestemmelse: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve, men opgaver og aktiv undervisningsdeltagelse kan udføres i grupper med maximalt 3 studerende. Ved gruppeopgave eller mundtlige fremlæggelser i grupper skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den studerende har fået godkendt fremmøde til mindst 75 % af undervisningsgangene samt aktiv
deltagelse i undervisningen.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

januar/juni

Reeksamen

februar/august

Kriterier for bedømmelse