APSK15601U Statistik analyse af forskningsdata

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Statistical analysis of research data

Kursusindhold

Kurset beskæftiger sig med statiske analyser af forskningsdata med speciel fokus på variansanalyse med flere forklarende variable og multipel regression. Der forudsættes derfor kendskab til statistiske begreber såsom middelværdi og standard afvigelse, normalfordelingen, korrelation og standard t-tests. Specifikt vil der på kurset blive gennemgået ensidet og flersidet variansanalyse, variansanalyse med gentagne målinger, mixed models og multiple regression, samt hvordan de statistiske analyser er beslægtet (generelle lineære modeller). Yderligere vil der på kurset blive gennemgået en modificeret t-test til analyse af individuelle test score og begrebet statistik power vil blive berørt. Studerende vil blive undervist i at udføre de statistiske analyser i computerprogrammet SPSS. Det forventes at de studerende selv medbringer computer til anvendelse i undervisningen.

Efter kurset skal den studerende have et overblik over hvornår en given statistisk analysemetode kan/bør anvendes, hvordan den udføres og hvordan resultaterne skal fortolkes. Derudover forventes det at den studerende kan redegøre for videnskabelige artikler inden for psykologi hvor de overfornævnte statistiske metoder er blevet anvendt.

Det forventes at de studerende har gennemgået Statistik 1 og 2 (eller statistikundervisning på tilsvarende niveau)

Målbeskrivelser

Efter modulet har den studerende opnaet et omfattende niveau af videnskabeligt og metodologisk forankrede kompetencer i forhold til det specifikke design-, planlagnings-, udviklings-, og/eller anvendelsesmassige indhold og fokus i det enkelte metodefag. Dette demonstrerer den studerende gennem enten a) udviklingen af et dataindsamlingsredskab og/eller b) gennemforelse af en videnskabelig metodisk baseret undersogelse af et defineret psykologisk emne, problem, genstandsfelt eller begreb.

Den studerende kan ved afslutning af undervisningen:

 • Definere og beskrive hvilket psykologisk emne, problem, genstandsfelt eller begreb, der soges a) afdakket/undersogt med det udviklede dataindsamlingsredskab og/eller b) undersogt gennem anvendelse af den/de givne analysemetode/r.
 • Beskrive den arbejdsproces som er gennemlobet i forbindelse med a) udvikling af dataindsamlingsredskabet og/eller b) undersogelsens analytiske gennemforelse.
 • Redegøre og argumentere for de metodiske og analytiske valg, der er truffet i forbindelse arbejdsprocessen.
 • Reflektere over og diskutere metode-kritisk (styrker og svagheder) i forhold til de metodiske og/eller analysemassige valg, der er truffet i forbindelse med arbejdsprocessen, samt i forhold til hvorledes enkeltstaende valg har haft betydning for andre valg (dynamikken i arbejdsprocessen).
 • Mundtligt eller skriftligt fremlægge/præsentere resultatet af det konkrete arbejde i form af a) et dataindsamlingsredskab og/eller b/ et undersogelsesresultat.

Pensumliste Forår 2016

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 30
 • I alt
 • 30
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kursusdeltagelse med opsyn.
Gruppeprøvebestemmelse: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve, men opgaver og aktiv undervisningsdeltagelse kan udføres i grupper med maximalt 3 studerende. Ved gruppeopgave eller mundtlige fremlæggelser i grupper skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den studerende har fået godkendt fremmøde til mindst 75 % af undervisningsgangene samt aktiv
deltagelse i undervisningen.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

januar/juni

Reeksamen

februar/august

Kriterier for bedømmelse