APSK15420U  Social udviklings- og integrationspsykologi - Praksishold

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Community Psychology - Practical training

Uddannelse

 

Eksamensreglerne for 2015-studieordningen er gældende for studerende på 2010-studieordningen.

Kursusindhold

Praksishold 1 v/David Brian Borup -Perspektiver på (be)handlings- og udviklingsarbejdet udenfor det terapeutiske rum

De første gange vil David B. Borup undervise i de praksisområder han selv kender indenfor arbejdet med marginaliserede, misbrugere, udsatte unge, projektarbejde, konsulentarbejde etc.; samt hvorledes man som psykolog kvalificerer sit arbejde i en socialpsykiatrisk institution. Hver undervisningsgang vil være bygget op omkring et tema, der undersøges i teori og praksis. Følgende temaer vil blive berørt: Handling som behandling, den psykosociale intervention og de psykosociale ”produkter”, sociale patologier, det psykiske som en social frembringelse etc. Temaer af mere dagligdagskarakter vil være fastlåsthed, fremmedgørelse, ensomhed og forsøg på at frigøre sig fra gamle problematiske handlemåder.

Aktivitetskrav som forudsætning for beståelse ekspliciteres senere.

 

Målbeskrivelser

Overordnet mål for læringsudbytte

Ved afslutning af undervisningsmodulet skal den studerende kunne redegøre for, reflektere kritisk over,diskutere og anvende centrale SUI-psykologiske begreber og metoder analytisk med henblik pa at forstå og (re)formulere relevante problemstillinger, gerne i forbindelse med en konkret case, samt beslutte,vurdere og evaluere psykologisk intervention i sociale og kulturelle relationer.

Mål for læringsudbytte ved Praksishold

Den studerende kan ved afslutning af Praksisholdet:

  • Redegøre for udvalgte SUI-psykologiske problemstillinger ud fra direkte eller indirekte erfaringer med analyse af caseforløb /eksemplariske praktiske problemstillinger på grundlag af relevante teorier og interventionsmetoder samt udrednings- og evalueringsmetoder.
  • Analysere direkte eller indirekte erfaringer med caseforløb/praktiske problemstillinger ud fra SUI-psykologiske teorier og interventionsmetoder, samt udrednings- og evalueringsmetoder.

 

300 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur.

Pensumlister efterår 2015

Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kursusdeltagelse med opsyn.
Fremmøde til mindst 75 % af undervisningsgangene samt aktiv deltagelse i et i kursusudbuddet fastlagt antal skriftlige og/eller mundtlige opgaver, der med inddragelse af litteraturen reflekterer en eller flere i forhold til praksisholdet relevant/e problemstilling/er.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Afhænger af det konkrete kursusudbud.
Krav til indstilling til eksamen

Mindst 75 % fremmøde, aktiv deltagelse i undervisningen

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

januar/juni

se eksamensplan.

Reeksamen

februar/august

se eksamensplan.

Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Praksishold
  • 42
  • I alt
  • 42