APSK15320U Neuropsykologi - Praksishold

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Neuro Psychology - Practical training

Uddannelse

 

Eksamensreglerne for 2015-studieordningen er også gældende for studerende på 2010-studieordningen.

Kursusindhold

Praksishold – Neuropsykologi v/ Randi Starrfelt m.fl.

Undervisningen er rettet mod at give de studerende praktiske færdigheder i undersøgelse (og behandling) af neuropsykologiske patienter, så de er forberedte til praktik. Faget fokuserer primært på undersøgelse (og behandling) af voksne. Faget indeholder følgende elementer:

 • Testøvelser (testbatterier og enkelttests til undersøgelse af præmorbidt begavelsesniveau, hukommelse, opmærksomhed, sprog, visuel perception, spatiale funktioner, konstruktionelle færdigheder, styringsfunktioner, visuomotorisk tempo)
 • Gennemgang af spørgeskemaer
 • Etiske og legale aspekter ved klientarbejde, herunder gennemgang af regler for "god skik" ved neuropsykologiske undersøgelser
 • Udfærdigelse af undersøgelsesrapporter ("erklæringer")
 • Institutionsbesøg (f.eks. Center for Hjerneskade)
 • Videoer med patientundersøgelser
 • Kontakt med neuropsykolog og overværelse af patientundersøgelser

Der er mødepligt (min. 75%). Der stilles krav til forberedelse til hver undervisningsgang, bl.a. læsning af den i undervisningsplanen specificerede litteratur, samt evt. baggrundslitteratur fra forelæsninger (for dem, der ikke følger denne parallelt). Hver studerende skal i løbet af semesteret give en præsentation for gruppen, hvor et selvvalgt emne (fx en specifik test eller en afgrænset praktisk neuropsykologisk problemstilling) belyses ved hjælp af obligatorisk og selvvalgt litteratur. Der afleveres ved semesterets slut en mindre skriftlig opgave om samme emne (max 4 sider). Det er obligatorisk at modtage vejledning i denne opgave, da litteratursøgnings- og analyseprocessen er i fokus.

 

Målbeskrivelser

Den studerende kan ved afslutning af Praksisholdet:

 • Redegøre for udrednings- og interventions- og evalueringsmetoder i forhold til udvalgte neuropsykologiske problemstillinger, samt for neuropsykologisk teori og empiri af relevans for disse problemstillinger.

 • Analysere direkte eller indirekte erfaringer med cases, undersøgelses- og interventionsmetoder ud fra neuropsykologiske teorier og empiri.

 

300 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur.

Pensumlister efterår 2015

 • Kategori
 • Timer
 • Praksishold
 • 42
 • I alt
 • 42
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kursusdeltagelse med opsyn.
Fremmøde til mindst 75 % af undervisningsgangene samt aktiv deltagelse i et i
kursusudbuddet fastlagt antal skriftlige og/eller mundtlige opgaver, der med inddragelse af litteraturen reflekterer en eller flere i forhold til praksisholdet relevant/e problemstilling/er.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Afhænger af det konkrete kursusudbud.
Krav til indstilling til eksamen

Mindst 75 % fremmøde, aktiv deltagelse i undervisningen

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

januar/juni

se eksamensplan.

Reeksamen

februar/august

se eksamensplan.

Kriterier for bedømmelse