APSK15310U Neuropsykologi - Seminarhold

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Clinical Psychology - Seminar class

Uddannelse

 

Hvis du er på 2010-studieordningen så skal seminarholdet tages i sammenhæng med forelæsningsrækken Neuropsykologi - Videregående anvendt teori og metode medmindre det tages som valgfag.

Kursusindhold

Følgende seminarhold udbydes  i efteråret 2015:

 

Seminarhold 1 v/Randi Starrfelt m.fl. Klinisk neuropsykologi (voksne).

Kurset giver en grundlæggende indsigt i den kliniske neuropsykologi: diagnostik, undersøgelse og rehabilitering af de kognitive og emotionelle forstyrrelser, der kan følge efter hjerneskader og hjernesygdomme.

Følgende temaer belyses i undervisningen: 

Neurologiske sygdomme / skader og deres neuropsykologiske følger.

 • Specifikke kognitive forstyrrelser (fx afasi, amnesi, neglekt, eksekutiv dysfunktion).
 • Neuropsykologiske traditioner og metoder.
 • Generelle principper i neuropsykologisk rehabilitering og rehabiliteringsforskning
 • Rehabilitering af specifikke kognitive forstyrrelser.

Der er mødepligt (min. 75%). Der stilles krav til forberedelse til hver undervisningsgang, bl.a. læsning af den i undervisningsplanen specificerede litteratur. Første undervisningsgang inddeles holdet i mindre grupper, der igennem semesteret skal beskæftige sig med neuropsykologiske cases og problemstillinger. Disse skal analyseres og diskuteres ved hjælp af obligatorisk og selvvalgt litteratur, og præsenteres på holdet. De forskellige cases / emner skal præsenteres på forskellige måder i løbet af semesteret, fxt mundtlig, skriftlig, og / eller som poster. Disse produkter samles afslutningsvis i en portefølje, der også indeholder en liste over selvvalgt litteratur (godkendes løbende), som skal afleveres. Endelig præcisering af beståelseskrav følger senere.

 

Seminarhold 2 v/ Käte From & Rikke Kieffer – Børneneuropsykologi.

Fokus er neuropsykologiske konsekvenser af neurologiske lidelser og udviklings-/indlæringsforstyrrelser der ses hos børn og unge. Desuden vægtes samspillet mellem hjernens udvikling, omgivelser og barnets adfærd.

Følgende temaer vil blive belyst i undervisningen:

 • Hvad adskiller børneneuropsykologi fra voksenneuropsykologi?
 • Livslang udvikling, hjernens plasticitet og sårbarhed, herunder hjerneforandringer efter svær deprivation og omsorgssvigt.
 • Eksekutive færdigheder. Udvikling, afgræsning og det neurologiske grundlag.
 • Neuropsykiatri, herunder PTSD hos børn.
 • Beskrivelse af specifikke diagnosegrupper og deres neuropsykologiske følgevirkninger: Erhvervet hjerneskade, ADHD, autisme, neurologiske lidelser m. fl.
 • Interventionsmåder når et barn/ung har kognitive dysfunktioner, herunder kognitiv rehabilitering og træning af sociale færdigheder samt inddragelse af familien.
 • Den børneneuropsykologiske undersøgelse.

Der er mødepligt (min. 75%). Der stilles krav til forberedelse til hver undervisningsgang, bl.a. læsning af den i undervisningsplanen specificerede litteratur. Første undervisningsgang inddeles holdet i mindre grupper, der igennem semesteret skal beskæftige sig med en eller flere børneneuropsykologiske cases. Gruppens "primærcase" skal præsenteres for holdet som et oplæg, artikel eller andet. Casen vil have et børneneuropsykologisk tema, der skal analyseres og diskuteres ved hjælp af selvvalgt litteratur, men også med udgangspunkt i det konkrete barn eller den unge, som præsenteres i casen.  Endelig præcisering af beståelseskrav følger senere.

 

Følgende seminarhold udbydes  i foråret 2016:

Seminarhold 1 v/Signe Vangkilde - Neuropsykiatri og neuropsykologi for kliniske psykologer

Faget fokuserer på centrale neuropsykiatriske lidelser hos både voksne og børn. Faget giver en grundlæggende indsigt i lidelsernes neurale grundlag og de kognitive forstyrrelser, som er knyttet til dem.

Følgende temaer vil blive belyst i undervisningen:

 • Specifikke neuropsykiatriske lidelser (for eksempel angst, depression, skizofreni, OCD, Tourette syndrom, ADHD)
 • Hvad adskiller neuropsykologi og neuropsykiatri?
 • Hvordan kan beskrivelsen af kognitive forstyrrelser bidrage til forstå neuropsykiatriske lidelser?
 • Diagnosticering og behandling af neuropsykiatriske lidelser.
 • Fra diagnosekategorier til en dimensional forståelse af neuropsykiatriske lidelser.
   

Der er fremmødepligt (min. 75%). Der stilles krav til forberedelse til hver undervisningsgang, bl.a. læsning af den i undervisningsplanen specificerede litteratur. Første undervisningsgang inddeles holdet i mindre grupper, der igennem semesteret skal beskæftige sig med neuropsykiatriske cases og problemstillinger. Disse skal analyseres og diskuteres ved hjælp af obligatorisk og selvvalgt litteratur, og præsenteres på holdet. De forskellige cases / emner skal præsenteres på forskellige måder i løbet af semesteret, i form af mundtlige eller skriftlige oplæg, eller i posterform. Disse produkter samles afslutningsvis i en portefølje, der også indeholder en liste over selvvalgt litteratur (godkendes løbende), som skal afleveres ved kursets afslutning. Ved udeblivelse fra egne planlagte præsentationer forventes, at den skriftlige del af arbejdet (poster, powerpoints, tekststykker) inkluderes i den endelige portefølje. Endelig præcisering af beståelseskrav følger senere.

Bemærk endvidere at det forudsættes, at de studerende har et grundlæggende kendskab til neuropsykologi, hvilket kan opnås ved at have fulgt forelæsningsrækken i neuropsykologi i et forudgående semester eller følge den sideløbende med valgfaget.

 

Seminarhold 2 v/ Käte From & Rikke Kieffer – Børneneuropsykologi

Fokus er neuropsykologiske konsekvenser af neurologiske lidelser og udviklings-/indlæringsforstyrrelser der ses hos børn og unge. Desuden vægtes samspillet mellem hjernens udvikling, omgivelser og barnets adfærd.

Følgende temaer vil blive belyst i undervisningen:

 • Hvad adskiller børneneuropsykologi fra voksenneuropsykologi? 

 • Livslang udvikling, hjernens plasticitet og sårbarhed, herunder hjerneforandringer efter svær deprivation og omsorgssvigt.

 • Eksekutive færdigheder. Udvikling, afgræsning og det neurologiske grundlag.

 • Neuropsykiatri, herunder PTSD hos børn.

 • Beskrivelse af specifikke diagnosegrupper og deres neuropsykologiske følgevirkninger: Erhvervet hjerneskade, ADHD, autisme, neurologiske lidelser m. fl.

 • Interventionsmåder når et barn har kognitive dysfunktioner, herunder kognitiv rehabilitering og træning af sociale færdigheder samt inddragelse af familien.

 • Den børneneuropsykologiske undersøgelse.

   Der er mødepligt (min. 75%). Der stilles krav til forberedelse til hver undervisningsgang, bl.a. læsning af den i undervisningsplanen specificerede litteratur. Første undervisningsgang inddeles holdet i mindre grupper, der igennem semesteret skal beskæftige sig med en eller flere børneneuropsykologiske cases. Gruppens "primærcase" skal præsenteres for holdet som et oplæg, artikel, poster eller andet. Casen vil have et børneneuropsykologisk tema, der skal analyseres og diskuteres ved hjælp af obligatorisk og selvvalgt litteratur, men også med udgangspunkt i det konkrete barn eller den unge, som præsenteres i casen. De forskellige produkter samles afslutningsvis i en portefølje, der også indeholder en liste over selvvalgt litteratur (godkendes løbende), som skal afleveres. Endelig præcisering af beståelseskrav følger senere.

  Undervisningen foregår 10 gange a 3 timer

 

Målbeskrivelser

Overordnet mål for læringsudbytte

Ved afslutning af undervisningsmodulet kan den studerende redegøre for, analysere, reflektere kritiskover, diskutere og anvende centrale begreber, teorier og metoder fra neuropsykologien med henblik på at forstå og (re)formulere relevante kliniske og teoretiske problemstillinger, samt under den fornødne faglige supervision planlægge, anvende, reflektere over og evaluere neuropsykologisk undersøgelse og intervention.

 

Mål for læringsudbytte ved Seminarhold

Den studerende kan ved afslutning af Seminarholdet:

 • Formulere en problemstilling, der involverer neuropsykologisk teori, udrednings- og/eller interventionsmetoder.
 • Udvælge litteratur om teori, empiri, udrednings- eller interventionsmetoder af relevans for problemstillingen, og forholde sig nuanceret og kritisk hertil.
 • Udarbejde en sammenhængende analyse af den neuropsykologiske problemstilling.
 • Diskutere relevansen af de anvendte teorier og metoder
 • Reflektere over etiske spørgsmal, der knytter sig til problemstillingen.

 

600 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur

Pensumlister efterår 2015

 • Kategori
 • Timer
 • Seminarhold
 • 28
 • I alt
 • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kursusdeltagelse med opsyn.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve, men opgaver og aktiv undervisningsdeltagelse kan udføres i grupper med maximalt 5 studerende. Ved gruppeopgave eller mundtlige fremlæggelser i grupper skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del kan dog være fælles jf. rammestudieordningens afsnit om Individuelle prøver og gruppeprøver. Formen fremgår af det konkrete undervisningsudbud.
OMFANG: Afhænger af det konkrete kursusudbud.
SÆRLIGE BESTEMMELSER: Uanset om de studerende arbejder individuelt eller sammen i grupper om de krævede aktiviteter, skal det sikres ved mundtlige præsentationer, individuelle skriftlige opgaver og/eller ved individuelle bidrag i fælles skriftlige opgaver, at den enkelte studerendes præstationer lever op til de fastsatte krav, herunder anvendelse af den krævede mængde obligatorisk og selvvalgt litteratur. Der ydes vejledning og feedback under processen.
Krav til indstilling til eksamen

Fremmøde til mindst 75 % af undervisningsgangene samt aktiv deltagelse i de ved kursusudbuddet fastlagte aktiviteter, opgaver, præsentationer m.v.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

januar/juni

se eksamensplan.

Reeksamen

februar/august

se eksamensplan.

Kriterier for bedømmelse