APSK15300U Neuropsykologi - Videregående anvendt teori og metode

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Neuropsychology - Advanced applied theory and method

Uddannelse


Hvis du er på 2010-studieordningen så skal forelæsningsrækken tages i sammenhæng med et seminarhold under Neurospsykologi medmindre det tages som valgfag.

Kursusindhold

Forelæsningsrækken giver en grundig introduktion til neuropsykologien: læren om forholdet mellem hjerne og adfærd, herunder kognition og følelser. Forelæsningsrækken introducerer neuropsykologiske hovedområder, herunder forståelse af strukturel og funktionel hjerneanatomi, hjernesygdomme og -skader, neuropsykiatriske tilstande, samt de kognitive og emotionelle forstyrrelser der kan ses som følge af hjerneaffektion.

Målbeskrivelser

Den studerende kan ved afslutning af forelæsningsrækken:

 • Redegøre for centrale neuropsykologiske teorier, begreber, empiri og interventionsformer.
 • Anvende disse begreber og teorier i analysen af neuropsykologiske problemstillinger og forholde sig kritisk og diskuterende til empirisk viden, fortolkning og interventionsforslag.
 • Afgrænse og (re)formulere en neuropsykologisk problemstilling på baggrund af kendskab til teorier og empirisk viden indenfor fagomradet.
 • Søge og udvælge litteratur, der bidrager til yderligere, forskningsbaseret belysning af problemstillingen.
 • Belyse styrker og svagheder ved teorier og empiri ved at sammenligne med andre teorier og metodiske tilgange til problemstillingen, og gennem demonstration af empirisk viden.
 • Reflektere kritisk over problemstillingen, den inddragne viden og analyse i en diskussion

800 siders obligatorisk litteratur samt 60 siders selvvalgt litteratur.

Pensumlister efterår 2015

Oversigtsforelæsning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • I alt
 • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, en uge
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Max 12 sider
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

januar/juni

se eksamensplan.

Reeksamen

februar/august

se eksamensplan.

Kriterier for bedømmelse