APSK15220U Klinisk psykologi - Praksishold

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Clinical Psychology - Practical training

Uddannelse

 

Eksamensreglerne for 2015-studieordningen er også gældende for studerende på 2010-studieordningen.

Kursusindhold

Praksishold 1 v/Charlotte Sandros – eksistentiel-fænomenologisk psykoterapi

Formålet med dette praksishold er, at give de studerende en introduktion til eksistentiel/fænomenologisk psykoterapi. Der vil blive fokuseret både på teori og praksis. Herunder på hvordan den eksistentialistiske/fænomenologiske filosofi kan omsættes i terapeutisk praksis. To af de studerende på holdet vil få individuelle samtaleforløb med voksne klienter. Underviseren superviserer disse forløb og holdet fungerer som reflekterende team. Det er vigtigt, at alle der melder sig til dette hold, er parate til at deltage aktivt i undervisningen. Vi vil lave forskellige øvelser, som kommer til at kræve en personlig åbenhed og et personligt engagement.

Der eksisterer mange forskellige eksistentielle og fænomenologiske terapiretninger. På dette hold vil vi primært fokuser på Ernesto Spinellis eksistentielle-fænomenologiske terapimodel.

Aktivitetskrav som forudsætning for beståelse ekspliciteres senere.

 

Praksishold 2 v/ Torben Anbert - Fra psykologisk kriseintervention til psykoterapi.

Megen klinisk psykologisk praksis er i dag en kortvarig til dels rådgivningspræget kriseintervention i forhold til en belastende situation, som en klient står i, evt. på baggrund af en traumatisk hændelse. I nogle tilfælde er denne kortvarige kriseintervention ikke tilstrækkelig, fordi andre og ældre traumatiske oplevelser er blevet reaktiveret qua den aktuelle krise og/eller fordi andre og dybere - måske hidtil latente - problematikker for klienten og dennes relationer i fortid og nutid er trådt manifest frem. I så fald kan en fortsættelse af samtaleforløbet være relevant, og kontrakten kan genforhandles med henblik på en aftale om et kortere eller længere psykoterapeutisk forløb.

På praksisholdet vil vi udforske spektret fra psykologisk kriseintervention til psykoterapi. Det vil ske dels via diskussion af relevant litteratur og dels via fremlæggelse af undervisers egne cases (eller vignetter herfra), men først og fremmest via supervision på holdet af klientforløb. To studerende vil få tilbud om at være terapeut for hver en klient, og disse samtaleforløb vil blive superviseret af underviser på holdet, - med holdet som reflekterende team.

Aktivitetskrav som forudsætning for beståelse ekspliciteres senere.

 

Praksishold 3 v/Svend Aage Rasmussen -Postmoderne terapi: Systemisk, narrativ og dialogisk teori og praksis

Undervisningen sigter mod at give deltagerne basale teoretiske og praktiske forudsætninger for at udvikle en postmoderne, horisontal psykologekspertice.

Med systemisk, narrativ og dialogisk teori og praksis inden for det kliniske område som en rød tråd vil undervisningen følge udviklingen fra moderne systemisk familieterapi til en bred postmoderne relationel praksis, der udover familien også arbejder med individet og det sociale netværk, og som samtidigt i en problematisering af terapibegrebet foretrækker at tale om samtaler, konsultation og udvikling af kompetencer.

Vi vil følge udviklingen fra de klassiske systemiske terapiformer, hvis tankegange senere blev sammenfattet under overskriften "1. Ordens kybernetik", til socialkonstruktionistisk og postrukturalistisk informerede systemiske, narrative og dialogiske praksisformer. 

I undervisningen vil der ud over teorigennemgang blive vist kliniske videooptagelser, der vil blive analyseret og diskuteret. Endvidere vil der være en del praktiske øvelser, og der vil være mulighed for supervision.

Aktivitetskrav som forudsætning for beståelse ekspliciteres senere.

 

Praksishold 4 v/Peter Dalsgaard Kognitiv terapi - med særlig vægt på depression, stress og angst
På dette hold vil vi arbejde med kognitiv terapi sætligt i f t depression, angst og stress, men også mere eksistentielle problemer vil blive berørt ud fra en kognitiv psykologisk vinkel. Særlig vægt vil blive lagt på sagsformulering, samt metoder (f.eks sokratisk udspørgen) og teknikker (tankejournaler, aktivitetsskemaer osv.) i f t specifikke problemstillinger, og i undervisningen vil indgå video, læsemateriale og gruppeøvelser. Der trækkes tråde til overordnede samfundsmæssige forandringer (postmodernisering og globalisering)"

Aktivitetskrav som forudsætning for beståelse ekspliciteres senere.

 

Praksishold 5 v/ Tine Meyer Thomsen – Mindfulness-baseret kognitiv terapi med voksne.

You can´t stop the waves, but you can learn to surf” (Jon Kabat-Zinn)

Klinisk praksishold med fokus på nysgerrighed og kreative læringsprocesser ud fra en kognitiv terapeutisk tilgang - inspireret af praktiske anvendelsesområder for opmærksomt åndsnærvær; mindfulness. Holdet vil fungere som klinikhold med aktivt klientarbejde, hvor to studerende vil få tilbud om at være terapeut for hver en klient. Der vil også være mulighed for at deltage som observatør. De individuelle terapiforløb vil blive superviseret af underviser i samarbejde med holdet som aktivt, reflekterende team. Terapiforløbene optages på video og anvendes som undervisningsmateriale. Alle studerende forventes således at deltage aktivt ved fælles supervision og refleksion over klientarbejdet tre timer om ugen.

Aktivitetskrav som forudsætning for beståelse ekspliciteres senere.

 

Praksishold 6 v/ Pernille Scharff -  Psykoterapi med børn og unge

Formålet med dette praksishold er at give de studerende en introduktion til terapi med børn og unge. Den terapeutiske indfaldsvinkel er baseret på psykodynamisk teori, men der vil blive inddraget kognitive/adfærdsterapeutiske teknikker i det omfang, det findes relevant. Undervisningens omdrejningspunkt er supervision af terapeutiske forløb varetaget af deltagerne suppleret med teoretiske oplæg og diskussion af pensumlitteraturen. På holdet vil nogle af deltagerne have korte terapeutiske forløb med børn og unge, og nogle deltagere vil varetage forældresamtaler i relation til børnenes forløb. I den udstrækning det er relevant, vil der også være mulighed for at deltage i det forberedende udredningsarbejde, herunder i orienterende samtaler, begrænset testning, og eventuelle møder med forvaltning, skole eller daginstitution. Sideløbende hermed vil alle studerende deltage aktivt i supervisionen gennem en fælles refleksion over det kliniske materiale, som fremlægges mundtligt og gennem videoklip

Aktivitetskrav som forudsætning for beståelse ekspliciteres senere.

 

Praksishold 7 v/ Lone Kretzschmar - Psykoanalytisk terapi med voksne

Psykoanalysen omfatter både en behandlingsmetode, en teori om personlighedens udvikling og organisering og en teori om udviklingen af psykopatologi
Formålet med dette praksishold er at give de studerende en introduktion til psykoanalytisk terapi og den bagvedliggende teori. To af de studerende på holdet vil få individuelle samtaleforløb med voksne klienter. Underviseren fungerer som supervisor og holdet deltager i fælles refleksion over det fremlagte terapimateriale. Centrale begreber, som overføring, modoverføring, affekt, dynamik og konflikt vil blive berørt ligesom det vil blive belyst, hvordan interventioner tilpasses klientens personlighedsstruktur og psykopatologi.

Aktivitetskrav som forudsætning for beståelse ekspliciteres senere.

 

Praksishold 8 v/Ulla Wattar - Kognitiv adfærdsterapi

Formålet med praksisholdet i kognitiv adfærdsterapi er at give de studerende indføring i og erfaring med at arbejde psykoterapeutisk ud fra den kognitiv -adfærdsterapeutiske model.  I udførelsen af kognitiv adfærdsterapi er der tæt kobling mellem teori og metode som de støtter sig til forskningsresultater, og i det specifikke terapeutiske forløb vælges de strategier og metoder som vurderes at være mest effektive til at skabe forandring.

Praksisholdets fokus er terapeutiske forløb illustreret ud fra virkelige sager. I undervisningen vil disse forløb blive suppleret med cases fra undervises og de studerendes hverdagspraksis og under supervision blive genstand for de studerendes aktive undersøgelse, refleksion og diskussion. Det forventes at alle studerende vil deltage aktivt og engageret på praksisholdet og afprøve de anvendte metoder også i rollespil.

På holdet vil vi følge enkelte sager fra første mødegang til afslutning, herunder sagsformulering, sagsvurdering, valg og udførelse af verbale og adfærdsmæssige undersøgelses metoder og interventionsstrategier, tilbagefaldsforebyggelse og andre relevante emner.  Pensum litteraturen vil give de studerende supplerende viden og færdigheder.

Aktivitetskrav som forudsætning for beståelse ekspliciteres senere.

 

Målbeskrivelser

Den studerende kan ved afslutning af Praksisholdet:

  • Redegøre for udvalgte klinisk psykologiske problemstillinger, som optræder i de klientforløb, der præsenteres på holdet, samt for klinisk psykologisk teori, empiri, udrednings-, interventions- og evalueringsmetoder af relevans for disse problemstillinger.
  • Redegøre for og analysere direkte eller indirekte erfaringer med klientforløb ud fra klinisk psykologisk teori, empiri, samt udrednings-, interventions- og evalueringsmetoder.

300 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur.

Pensumlister efterår 2015

  • Kategori
  • Timer
  • Praksishold
  • 42
  • I alt
  • 42
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kursusdeltagelse med opsyn.
Fremmøde til mindst 75 % af undervisningsgangene samt aktiv deltagelse i et i kursusudbuddet fastlagt antal skriftlige og/eller mundtlige opgaver, der med inddragelse af litteraturen reflekterer en eller flere i forhold til praksisholdet relevant/e problemstilling/er.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Afhænger af det konkrete kursusudbud.
Krav til indstilling til eksamen

Mindst 75 % fremmøde, aktiv deltagelse i undervisningen

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

januar/juni

se eksamensplan.

Reeksamen

februar/august

se eksamensplan.

Kriterier for bedømmelse