APSK15120U Arbejds- og organisationspsykologi - Praksishold

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Work and Organizational Psychology - Practical training

Uddannelse

 

Eksamensreglerne for 2015-studieordningen er også gældende for studerende på 2010-studieordningen.

Kursusindhold

Arbejds- og organisationspsykologi beskæftiger sig med forholdet mellem individ, arbejde og organisering i forhold til de krav og muligheder, der eksisterer, når man som individ eller gruppe skal mestre organisationens opgaver. Det gælder både i forhold til udredning, intervention og evaluering.

Formålet med undervisningen er at give en videregående indføring i teori og praksisformer, der kan medvirke til at skabe viden dels om arbejdsforhold og ledelse, dels om gruppe - og organisationsformer, der fremmer såvel den individuelle som den organisatoriske kompetenceudvikling, performance og trivsel.

Forelæsningsrækkens centrale temaer er forhold som vedrører den enkelte medarbejder som fx forandring både i arbejdsopgaver og i organisationen, psykosocialt arbejdsmiljø, fleksibelt arbejde, ledelse, teamstruktur, trivsel, stress og konflikter. Andre centrale emner, der vil indgå i undervisningen, er etiske problemstillinger i relation til forskellige forståelsesmåder og interventionsformer i den konkrete praksis samt forhold vedrørende arbejdet med intervention og evaluering.

Forelæsningsrækken vil introducere videregående teori, begreber, metoder og empirisk forskning, som vil blive anvendt i relation  til arbejde med casemateriale, således at sammenhængen mellem praksis og teori vægtes.

Der forventes en aktiv deltagelse i undervisningen.

 

Praksishold 1 v/Camilla Raymond

"Psykologi i organisationer: Hvordan kan vi som psykologer anvende vores faglighed, så det skaber værdi i praksis?

Igennem undervisningsrækken vil vi med udgangspunkt i de psykologiske teorier og metoder undersøge, hvordan vi konkret kan omsætte vores psykologiske faglighed i en verden hvor opgaven er i centrum og der er fokus på resultatskabelse og bundlinje. Et centralt spørgsmål vil være "om psykologen kan tilføre feltet mere og andet end de gængse HRM teorier". Undervisningen vil inddrage de interesser der er blandt de studerende og vil med udgangspunkt i konkrete cases fra virkeligheden, give de studerende mulighed for at afprøve hvordan udvalgte teorier og metoder kan sættes i spil i en konkret situation. Vi vil blandt andet diskutere og reflektere over klassiske organisationspsykologiske begreber som; Forandring og forandringsprocesser, Individuel og kollektiv læring, Læring i organisationer samt kompetenceudvikling. Der vil også i undervisningen blive plads til at inddrage og reflektere over de metoder som konsulenter i dag benytter sig af.

Aktivitetskrav som forudsætning for beståelse ekspliciteres senere.

Målbeskrivelser

Den studerende kan ved afslutning af Praksisholdet:

  • Redegøre for udvalgte arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger ud fra direkte eller indirekte erfaringer med interventionsforløb, teoretisk begrundede interventionsformer, udrednings- og evalueringsmetoder.
  • Analysere direkte eller indirekte erfarede interventionsforløb ud fra arbejds- og organisationspsykologiske teorier og interventionsformer, samt udrednings- og evalueringsmetoder.

300 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur.

Pensumlister efterår 2015

  • Kategori
  • Timer
  • Praksishold
  • 35
  • I alt
  • 35
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kursusdeltagelse med opsyn.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Afhænger af det konkrete kursusudbud.
Krav til indstilling til eksamen

Fremmøde til 75 % af undervisningsgangene samt aktiv deltagelse i et i kursusudbuddet fastlagt antal skriftlige og/eller mundtlige opgaver, der med inddragelse af litteraturen reflekterer en eller flere i forhold til praksisholdet relevant/e problemstilling/er.
 

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

januar/juni

se eksamensplan.

 

Reeksamen

februar/August

se eksamensplan.

Kriterier for bedømmelse