APSK05119U Valgfag - Parforholdets Psykologi

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Elective course - The Psychology of Relationships

Kursusindhold

Forløbet placerer sig med sit fokus på parforholdet inden for rammerne af det relationelle paradigme. Det er især intersubjektiviteten, det dialogiske og forbundetheden som livets ontologisk forudsætning, der vi inspirere forløbet.

Det moderne liv har uden tvivl skabt nye rammer omkring parforholdet og mange oplever det som en udfordring at få kærlighedslivet til at fungere og udvikle sig efterhånden som relationen bevæger sig fra forelskelsens første beruselse, til en mere etableret hverdag hvor gensidigt ansvar og forpligtelser trænger sig på. Alt imens Skilsmissestatistikkerne bekræfter at det ikke er let, vidner den uendelige strøm af kærlighedsfilm og –sange, om at parforholdet ikke blot ligger os alle på sinde, det er også i parrelationen vi investerer de dybeste håb og drømme og det er her nogle af de stærkeste følelser kommer til udtryk.

For at få indsigt i det moderne parforholds vilkår og udfordringer vil vi placere parforholdet i en sociokulturel og historisk kontekst. Vi vil fordybe forståelsen af parrelationens dynamikker via et udviklingsperspektiv hvor vi udfolder en tilsyneladende almen cyklus fra den mere irrationelle forelskelse, henover den ligeså irrationelle magtkamp til det modne kærlighedsforhold (en potentiel mulighed).

Vi vil desuden belyse parforholdet i et narrativt konstruktivistisk, et psykodynamisk, et tilknytningsteoretisk og et neuroaffektivt perspektiv. I disse perspektiver vil vi arbejde med temaer som: fastlåste mønstre, vrede, jalousi, sexualitet; samt parforholdstraumer som: svigt, vold, og utroskab.

Kursets ambition er at sætte de teoretiske indfalsvinkler i relation til parterapeutisk praksis, for her igennem at indkredse de mest effektive metoder og interventioner. Herunder vil vi reflektere og diskutere terapeutens udfordringer, rolle og primære opgaver i det komplekse, følelsesmættede parterapeutiske rum.

Formmæssigt vil forløbet være tilrettelagt som vekslen mellem oplæg, debat, illustrative øvelser, og filmklip. Sideløbende arbejdes der i dybden med et selvvalgt emne indenfor den overordnede ramme, der munder ud i en skriftlig opgav på max. 14 sider. Et ledeprincip for modulet vil være at gennemføre det i en eksemplarisk dialogisk ånd.

Målbeskrivelser

Ved afslutning af modulet skal studerede kunne

  • Beskrive og redegøre for relevante begreber og tematikker indenfor valgfaget.
  • Beskrive og redegøre for relevante metodiske tilgange i forhold til valgfagets emne.
  • Forklare sammenhænge, analysere og eventuelt udføre valgfagsrelevante procedurer under vejledning.
  • Diskutere valgfagsrelevante tematikker / problemstillinger eller fortolke valgfagsrelevante cases/data.

Pensumliste

Den obligatoriske kursuslitteratur er på 1000 sider (hertil kommer 200 siders selvvalgt litteratur).

Tilgængelig i midten af juni

Holdundervisning, 7 uger med start uge 37
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 28
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Ved kursets begyndelse skal den studerende vælge et opgavetema og senest 4. undervisningsgang skal der foreligge en godkendt problemformulering, som danner udgangspunkt for den individuelle opgave på max. 14 sider.

Aktiv deltagelse består I et gruppebaseret oplæg. Det anbefales at oplæg og opgavetema koordineres så man både får mulighed for at arbejde I dybden med sit tema samt drage fordel af at kunne sparre med sin gruppe.
Krav til indstilling til eksamen

Ved alle valgfag er der fremmødepligt på 75 % af undervisningsgangene, men undervisningen er baseret på fuld deltagelse. Der kan udover sædvanlig, forberedt deltagelse være forudsat løbende opgaveudarbejdelse, udarbejdelse af oplæg, deltagelse i midtvejsseminar eller andet. Det vil i givet fald fremgå af undervisningstilbuddet.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplan.

Kriterier for bedømmelse