APSK05032U Valgfag - Psykotraumatologi: Krise og katastrofepsykologi

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Elective course - The Psychology of Crisis and Catastrophe

Kursusindhold

Undervisningen vil fokusere på følgende:

 • Psykotraumatologi. Historie og teori.
 • Hvor er vi nu? Aktuelle og centrale begreber.
 • Akutte stressreaktioner ved traumer.
 • Det post-traumatiske reaktionsmønster.
 • PTSD-diagnosen. Definition og konsekvenser.
 • Børn og traumer.
 • Psykoterapeutisk intervention:
 • Organisering
 • Kriseterapeutiske principper
 • Forskellige interventionsmodeller belyst ved cases.
 • Stressreaktioner hos de professionelle hjælpere.
 • Psykologisk debriefing.

De enkelte emner vil blive belyst ved cases og video-sekvenser.

Målbeskrivelser

Målet med fagelementerne er at muliggøre udbygning eller perspektivering af det psykologfaglige genstandsområde gennem teoretisk eller empirisk arbejde med emneområder inden for eller relateret til psykologien.

Ved afslutning af modulet skal studerede kunne

 • Beskrive og redegøre for relevante begreber og tematikker indenfor valgfaget.
 • Beskrive og redegøre for relevante metodiske tilgange i forhold til valgfagets emne.
 • Forklare sammenhænge, analysere og eventuelt udføre valgfagsrelevante procedurer under vejledning.
 • Diskutere valgfagsrelevante tematikker / problemstillinger eller fortolke valgfagsrelevante cases/data.

Pensumliste

Tilgængelig i midten af juni

Holdundervisning 14 uger, med start uge 36
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Point
5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
PRØVEFORM: Fri hjemmeopgave inden for pensum.
OMFANG: Valgfag på 5 ECTS afsluttes sædvanligvis med en opgave på max 8 sider ved 1
studerende, 12 sider ved 2 studerende og 14 sider ved 3 studerende. Afvigelse herfra vil fremgå af undervisningstilbuddet.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve, men opgaven kan skrives i grupper med maximalt 3 studerende. Ved gruppeopgave skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. rammestudieordningens pkt. 4.5
Krav til indstilling til eksamen

Ved alle valgfag er der fremmødepligt på 75 % af undervisningsgangene, men undervisningen er baseret på fuld deltagelse. Der kan udover sædvanlig, forberedt deltagelse være forudsat løbende opgaveudarbejdelse, udarbejdelse af oplæg, deltagelse i midtvejsseminar eller andet. Det vil i givet fald fremgå af undervisningstilbuddet.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse