APSK05030U Professionspraktik (2010-studieordningen)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Practicum

Kursusindhold

Formålet med professionspraktik er at give de studerende relevante praksiserfaringer og relevante praksisfærdigheder. Med praksiserfaringer menes, at fokus er på kernekompetencer, der er centrale for en psykolog, uanset om man arbejder med klienter eller organisationer eller en anden målgruppe.

Gennem praktikken tilbydes de studerende praktisk erfaring med emner inden for udredning, intervention og evaluering på individ-, gruppe- og/eller organisationsniveau samt erfaring med skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling i forhold til psykologfaglige spørgsmål. Der lægges vægt på omsætning af teoretisk viden til anvendt praksis med klientkontakt og/ eller ved deltagelse i forskningsprojekter.

Endvidere vægtes planlægning, gennemførelse og evaluering af foranstaltninger til afhjælpning af praksisrelaterede problemer og/eller af forskningsprojekter samt arbejde med etiske og juridiske spørgsmål og problemstillinger forbundet med den psykologfaglige praksis og/eller gennemførelse af empirisk forskning, der anvender forsøgspersoner.

Målbeskrivelser

Delmål I: Psykologfaglig praksisaktivitet

A:

Efter praktikopholdet kan den studerende:

Samarbejde sagligt, ansvarligt og etisk forsvarligt med relevante parter. Den studerende kan således i samarbejde med praktikinstitutionen:

 • Afklare og afstemme rolleforventninger.
 • Afdække udfordringer i samarbejdet og korrigere samarbejdet i forhold hertil.

Reflektere over egen rolle og position og betydningen af denne i et forløb. Herunder have indsigt i egen formåen og kompetencer.

Reflektere over etiske udfordringer i den daglige praksis og for psykologprofessionen.

 • Identificere etiske udfordringer og dilemmaer
 • Korrigere egen indsats i forhold til de etiske udfordringer

Indgå professionelt i konkrete arbejdsopgaver inden for psykologfaglige kerneområder og deltage i etablering af samarbejdsrelationer på en psykologfaglig arbejdsplads. Den studerende kan således i samråd med praktikinstitutionen:

 • Indhente viden om forskellige parters ønsker og forventninger til samarbejdet og formidle disse.
 • Redegøre for rammerne for samarbejdet

Deltage i udredning og vurdering af den problemstilling eller målsætning, der præsenteres som udgangspunkt for psykologens virke. Den studerende kan således i samråd med praktikinstitutionen:

 • Indsamle relevant viden (f.eks. gennem eksisterende informationer og beskrivelser samt indsamle ny viden gennem samtale, interview eller formel undersøgelse.)
 • Inddrage relevant teori og empiri til at belyse den aktuelle problemstilling eller målsætning.
 • Analysere og vurdere den tilgængelige viden, empiri og forskningsbaserede teori med henblik på at præcisere/ udvide / undersøge forståelsen af den aktuelle problemstilling eller målsætning.

Deltage i udarbejdelse af en handleplan for den aktuelle problemstilling eller målsætning. Den studerende kan således, i samråd med praktikinstitutionen:

 • Udforme erklæringer og rapporter, skrive journaler og kommunikere mundtlig gennem formidling ved møder, konferencer, i undervisningssituationer eller tilsvarende psykologfaglige kerneopgaver af relevans for den konkrete praktik.

Forestå en psykologfaglig indsats eller dele af denne. Den studerende kan således, i samråd med praktikinstitutionen:

 • Udføre de for praktikstedet hyppigt anvendte basale færdigheder og procedurer.

Deltage i evaluering og opfølgning af indsatser. Den studerende kan således, i samråd med praktikinstitutionen:

 • Indsamle relevant viden for vurdering af indsats.
 • Vurdere og fortolke den aktuelle indsats og effekt i forhold til den oprindelige plan og deltage i justering af planen i overensstemmelse hermed.

Indgå relevant i egen supervision. Den studerende kan således:

 • Identificere og beskrive egne læringsbehov for supervisor.
 • Diskutere og reflektere over egne læringsbehov.
 • Kunne omsætte refleksioner til egen praksis.

 

B:

I forskningspraktik kunne deltage konkret og relevant i forskningsopgaver vedrørende planlægning, dataindsamling, analyse af data samt formidling af resultater i et forskningsprojekt. Den studerende kan således efter endt forskningspraktik:

Samarbejde sagligt, ansvarlig og etisk forsvarligt med forsker og relevante parter og således:

 • Afklare og afstemme rolleforventninger.
 • Afdække udfordringer i samarbejdet og korrigere samarbejdet i forhold hertil.

Reflektere over egen rolle og position og betydningen af denne i et forløb. Herunder have indsigt i egen formåen og kompetencer.

Forestå en psykologfaglig forskningsindsats eller dele af denne. Den studerende kan således, i samråd med forsker/forskergruppe:

 • Udføre de for forskningsprocessen hyppigt anvendte basale færdigheder og metoder i forbindelse med tilrettelæggelse, dataindhentning, analyse og udarbejdelse af skriftligt materiale.

Deltage i udarbejdelse af en handleplan for den aktuelle problemstilling. Den studerende kan således, i samråd med forsker /forskergruppe:

 • Udforme materialer og formidle gennem fremlæggelse ved møder, konferencer, eller tilsvarende forskningsrelevante sammenhænge.

Deltage i evaluering og opfølgning af forskningspraksis. Den studerende kan således, i samråd med forsker/forskergruppe:

 • Indsamle relevant viden for vurdering af indsats.
 • Vurdere og fortolke den aktuelle indsats og effekt i forhold til det oprindelige forskningsspørgsmål og deltage i justering planen i overensstemmelse hermed.

Indgå relevant i egen supervision/feedback. Den studerende kan således:

 • Identificere og beskrive egne læringsbehov for supervisor.
 • Diskutere og reflektere over egne læringsbehov.
 • Kunne omsætte refleksioner til egen praksis.

 

Delmål II: Praktikrapport

Den studerende skal kunne:

A:

 • Redegøre for praktikstedets psykologfaglige kerneområder.
 • Beskrive en konkret psykologfaglig problematik ved hjælp af et eller flere eksempler (case eller vignet) og redegøre for, hvorledes problematikken kommer til udtryk i det daglige arbejde.
 • Analysere den nævnte problematik på grundlag af relevante teorier, begreber og metoder, således at forholdet mellem praksis og teori træder frem.
 • Overveje hvordan ovenstående kan anskues ud fra en eller flere af følgende:

             a) Organisatoriske/​arbejdspsykologiske forståelser,
             b) udvikling af psykologspecifik fagidentitet,
             c) psykolog-etiske refleksioner.
             d) overordnede sociale/samfundsmæssige perspektiver.


Eller i forskningspraktik:


B:

 • Redegøre for et eller flere af praktikstedets forskningsprojekter hvad angår formål, design og igangværende opgaver.
 • Beskrive en konkret psykologfaglig problematiks fremtrædelsesform ved hjælp af et eller flere eksempler og redegøre for, hvordan problematikken kommer til udtryk i det daglige arbejde og hvordan den indgår i institutionens/​organisationens forskningsmæssige kerneområder og opgaver som helhed;
 • Analysere den nævnte problematik ud fra egen psykologfaglig forskningspraksis og på grundlag af relevante teorier, begreber og metoder.
 • Overveje, hvordan ovenstående kan anskues ud fra en eller flere af følgende:

             a) Organisatoriske/​arbejdspsykologiske forståelser,
             b) udvikling af psykologspecifik fagidentitet,
             c) psykolog etiske refleksioner.
             d) overordnede sociale/samfundsmæssige perspektiver.

Del II: 500 siders selvvalgt litteratur.

Studerende skal have bestået minimum 25 ECTS på kandidatuddannelsen inden praktikken herunder Professionel psykologisk færdighedstræning.
 • Kategori
 • Timer
 • Praktik
 • 420
 • I alt
 • 420
Point
12,5 ECTS
Prøveform
Andet
Mindst 85% fremmøde i praktiktiden og tilfredstillende deltagelse, vurderet af praktikvejleder på praktikstedet.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve, dog kan der skrives grupperapport med max 3 studerende, hvis studerende er på samme praktiksted. Ved grupperapport skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. studieordningens pkt. 4.4.
OMFANG: Max 15 sider. Ved grupperapport med 2 studerende max 22 sider, ved 3 studerende max 26 sider.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for indlevering af Praktikrapport, at den psykologfaglige praksisaktivitet er bestået forud for eller samtidig med indleveringen af praktikrapporten.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

juni/januar

Reeksamen

august/februar

Kriterier for bedømmelse