APSK05023U Kvantitative forskningsmetoder

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Quantitative Research Methods

Uddannelse

 

Vær opmærksom på at der tildeles 10ECTS på 2010-studieordningen og 7,5ECTS på 2015-studieordningen.

Kursusindhold

Kvantitative forskningsmetoder beskæftiger sig med statistiske procedurer anvendt i analysen af kvantitative forskningsdata, for eksempel i form af spørgeskemasvar eller psykologiske testresultater. Faget bygger videre på BA Statistik I og II men vil begynde med en kort repetition af emnerne derfra.

Formålet med undervisningen i kvantitative forskningsmetoder er at give den studerende en videregående indføring i teori og praksisformer, der kan medvirke til at skabe viden om og erfaring med kvantitative arbejdsmetoder i relation til indholdet i hvert af de fire professionsprogrammer.

Målbeskrivelser

Ved afslutning af modulet kan den studerende:

  • Beskrive og redegøre for planlægning, udførelse, analyse og fortolkning i kvantitativ forskning. Herunder skal den studerende være i stand til at kende fordelene og eventuelle begrænsninger ved de gængse avancerede statistiske analyser.
  • Redegøre for og forholde sig kritisk til statistiske metoder, som de er anvendt i forskningslitteraturen, dvs. tidsskriftsartikler mm.
  • Udvælge, udføre og fortolke analysemetoder egnede til forskellige forsøgsdesigns.
  • Forholde sig analytisk selv-korrigerende til de anvendte metodeteorier og eget empiriske arbejde.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • I alt
  • 42
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
PRØVEFORM: Skriftlig eksamen på universitete
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den studerende har fået godkendt fremmøde til mindst 75 % af undervisningsgangene samt aktiv deltagelse i undervisningen.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Eksaminanden kan medbringe skriftlige, ikke elektroniske hjælpemidler.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

januar/juni

Reeksamen

februar/august

Kriterier for bedømmelse
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
PRØVEFORM: Skriftlig eksamen på universitete
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Eksaminanden kan medbringe skriftlige, ikke elektroniske hjælpemidler.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

januar/juni

Reeksamen

februar/august

Kriterier for bedømmelse