APSK05021U Kvalitative forskningsmetoder

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Qualitative Research Methods

Uddannelse

 

Vær opmærksom på at der tildeles 10ECTS på 2010-studieordningen og 7,5ECTS på 2015-studieordningen.

Kursusindhold

Kvalitativ forskningsmetode omhandler undersøgelse af psykologiske problemstillinger, f.eks. sociale processer og udvikling, igennem planlægning, design, empiriindsamling og analyse af kvalitative data.

Fagelementets centrale emner omfatter f.eks. undersøgelsesdesigns, interview-, observations- og tekstanalyse-metodikker. Der fokuseres på analysemetoder for kvalitative data/undersøgelser, som omhandler blandt andet ”Grounded Theory”, Praksisportrættet og Kritisk diskursanalyse. I undervisningsforløbet arbejdes der således også med hhv. deduktiv, induktiv og abduktiv dataanalyse.

Formålet med undervisningen i kvalitative forskningsmetoder er at give den studerende en videregående indføring i teori og praksisformer, der kan medvirke til at skabe viden om og erfaring med kvalitative arbejdsmetoder i relation til indholdet i hvert af de fire professionsprogrammer.

 

Målbeskrivelser

Ved afslutning af modulet kan den studerende:

  • Beskrive og redegøre for planlægning, design, gennemførsel og analyse af forskning, der anvender kvalitative forskningsmetoder.
  • Klassificere data og analysere og anvende kvalitativ metode i psykologfagligt arbejde i form af udredning, intervention, evaluering og forskning.
  • Forholde sig analytisk selv-korrigerende til de anvendte metodeteorier og eget empiriske arbejde.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kursusdeltagelse med opsyn.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve men opgaven kan skrives i grupper med maximalt 3 studerende. Ved gruppeopgave skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. studieordningens pkt. 4.4.
OMFANG: max 8 sider for en studerende. Ved 2 studerende max 12 sider. Ved 3 studerende max 14 sider.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den studerende har fået godkendt fremmøde til mindst 75 % af undervisningsgangene samt aktiv
deltagelse i undervisningen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

januar/juni

Reeksamen

februar/august

Kriterier for bedømmelse
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kursusdeltagelse med opsyn.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve men opgaven kan skrives i grupper med maximalt 3 studerende. Ved gruppeopgave skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. studieordningens pkt. 4.4.
OMFANG: max 8 sider for en studerende. Ved 2 studerende max 12 sider. Ved 3 studerende max 14 sider.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den studerende har fået godkendt fremmøde til mindst 75 % af undervisningsgangene samt aktiv
deltagelse i undervisningen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

januar/juni

Reeksamen

februar/august

Kriterier for bedømmelse