APSB11017U Bachelorprojekt

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Bachelor Thesis

Kursusindhold

Formålet med bachelorprojektet er, at den studerende selvstændigt kan anvende metoder, teori og empiri fra de øvrige fag på bacheloruddannelsen til en systematisk behandling af et selvvalgt emne. Bachelorprojektet fungerer dels som en integrerende afslutning på bacheloruddannelsen, dels som en introduktion til de akademiske krav på kandidatuddannelsen, især specialet. Indholdsmæssigt er bachelorprojektet en større selvstændig opgave, der behandler et psykologisk fænomen fra et eller (tværgående) flere af områderne personlighedspsykologi, socialpsykologi, udviklingspsykologi og kognitionspsykologi, eller en problemstilling fra den anvendte psykologi med udgangspunkt i metoder og teorier fra et eller flere af de nævnte grundfag. Bachelorprojektet kan også tage form af en almenpsykologisk opgave, der behandler grundlæggende problemstillinger i psykologien.

Bachelorprojekt - opsamlingshold v/ Tone Roald

Studerende der skal aflevere bachelorprojekt vinter 2015/16 kan følge opsamlingsholdene. Der tilbydes vejledning ved Tone Roald

 

Forår 2016 udbydes følgende hold:

Hold 1 v/Jytte Bang
Undervisningen vil forme sig som en indføring i at skrive bachelorprojektet med vægt på de forskellige aspekter og krav der generelt er i forbindelse med skrivningen af en akademisk opgave samt de specifikke krav, der vedrører bachelorprojektet. Vi vil arbejde med, hvad et psykologisk fænomen er, hvad en teoretisk metode er og hvordan analyse, diskussion og argument kan bygges op. Vi vil endvidere se på nogle af de grundlæggende og almene temaer/grundproblemer i psykologien samt de teoretiske/begrebslige udfordringer, der er forbundet med dem. Vi vil endvidere også arbejde med opgaveemner, som holdets deltagere bringer op.

Hold 3 v/Katrine Zeuthen
Dette hold henvender sig hovedsageligt til studerende med interesse for klinisk psykologi, udviklingspsykologi og personlighedspsykologi.  Den studerende opfordres til at finde et emne til sin bacheloropgave gennem en kritisk og bred undersøgelse af et fænomen, som den studerende oplever som relevant og aktuelt at engagere sig i, og som kan sættes i forhold til den videnskabelige opgave. Det kan være et almenpsykologisk fænomen som f.eks. seksualitet, køn, sprog eller barndom, eller det kan være et emne fra den anvendte psykologi som f.eks. traume, resiliens eller selvskade. Der lægges vægt på, at den studerende går kritisk og undersøgende til værks i sin tilgang til sit emne i den indledende fase af projektskrivningen for derefter at inddrage og anvende de psykologiske teorier, videnskabelige metoder og den tilhørende empiri, som den studerende har tilegnet sig og interesseret sig for. Analysen af det valgte emne kan suppleres med en diskussion af videnskabsteoretisk art.
Vi tager udgangspunkt i ”Vinden blæser på spørgsmål og svar. Om kritisk humanisme og universitetets opgave i dag”, en artikel af Birger Steen Nielsen.

Hold 4 v/ Jesper Mogensen, Hana Mala og Thomas Habekost  
Dette hold henvender sig til studerende, der ønsker at skrive om et psykologisk fænomen inden for kognitionspsykologi, neuropsykologi eller tilgrænsende kliniske og udviklingspsykopatologiske emner (f.eks. hjerneskade, ADHD, autisme, depression eller andre forstyrrelser med væsentlige neuropsykologiske elementer). Vores målsætning er at styrke forholdet mellem grundfagene i biologisk psykologi, neuropsykologi og kognitionspsykologi og de afsluttende dele af studiet via bacheloropgaven. Vi vil gennemgå den akademiske skriveproces og dens forskellige faser (problemafgrænsning, litteratursøgning, disponering af teksten osv.) og diskutere, hvad der karakteriserer ”den gode opgave” på dette niveau. Ligeledes vil vi diskutere balancen mellem teoretisk refleksion og empiriske undersøgelser og relationen mellem hjerneforskningen og psykologien. Gennem inddragelse af konkrete projekter som eksempler vil vi bestræbe at holdundervisningen kommer til at understøtte og supplere den individuelle vejledning af opgaverne. De tre holdundervisere har alle deres faglige baggrund i kognitions- og neuropsykologien, men supplerer hinanden med specifikke fokusområder i blandt andet neural plasticitet, neuropsykiatri og eksperimentalpsykologi. Der er derfor mulighed for at opsøge specifik vejledning inden for alle dele af det brede kognitive og neuropsykologiske felt, inklusiv relaterede kliniske emner.”

Hold 5 v/Janni Niclasen
Dette hold henvender sig hovedsagelig til jer med interesser for sociale-, udviklingsmæssige-, pædagogiske-, psykiatriske- og sundhedspsykologiske problemstillinger. Jeg arbejder og vejleder ud fra et positivistisk videnskabsteoretisk paradigme. Undervisningen vil være opbygget omkring ’den gode proces’, og vil være centreret omkring de enkelte delprocesser i skal igennem i forbindelse med udarbejdelse af jeres Bacheloropgave. I de enkelte undervisningsgange arbejder vi os i fællesskab gennem opgavens opbygning og indhold.  Vi vil starte med at se på hvordan man udformer en god problemformulering og gennemgå hvordan man udarbejder en systematisk litteratursøgning. Dernæst bevæger vi os gennem de resterende faser fra indledning, metode og analyse til diskussion og konklusion. I undervisningen vil jeg endvidere videregive erfaringer jeg har gjort mig om ’den gode opgave’ både som vejleder, men også som censor.
Dette hold skiller sig ud fra de resterende bachelorhold ved at vejledningen gives i klynger. Der vil max. blive optaget 20 studerende på holdet, og disse vil blive inddelt i klynger af ca. 5 studerende per gruppe. Al vejledning foregår i disse klynger (for en beskrivelse af hvorledes klyngevejledningen vil være opbygget se venligst http://www.psy.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/228687). Det er en god ide at skriveprocessen følger undervisningsforløbet således at jeres eget arbejde kan inddrages i forløbet. Undervisningen komplimenterer vejledningen og aktiv deltagelse er en forudsætning.
Det er ambitionen at i vil opnå færdigheder på kurset som i ligeledes vil kunne drage stor nytte af på kandidaten generelt, og ikke mindst i forbindelse med jeres speciale. Derudover tilbyder jeg empirisk spørgeskemadata til de af jer der har mod på at skrive empirisk-baserede bachelorprojekter. Hvis ikke i er statistik-forskrækkede, og i har mod på at prøve kræfter med at arbejde med ’rigtige’ data, vil jeg ligeledes opfordre jer til at deltage på dette hold. Et sådant (godt) projekt vil der evt. være mulighed for efterfølgende at omskrive til en videnskabelig artikel og det vil give dig et godt udgangspunkt for senere at skrive et empirisk-baseret speciale/ Ph.d.

Hold 6 v/ Ingo Zettler
This course is for students interested in writing an empirical Bachelor thesis, preferably on a topic related to Educational Psychology, Personality Psychology, Political Psychology, Social Psychology, or Work and Organizational Psychology. Students will be trained and supported in addressing different challenges related to this scientific work. A tentative timeline might be (a) four-six weeks for finding a topic, researching and reading up on the literature, as well as formulating hypotheses, (b) four-six weeks for conducting a small study and data analysis, and (c) four-eight weeks for the final write-up.
While all Bachelor theses need to comprise an empirical part, requirements concerning the study and data analyses will be matched to the boundaries of a Bachelor thesis (e.g., smaller sample sizes, analyses such as an ANOVA, a correlation, or a χ²-test). Also, potential topics for feasible Bachelor theses will be provided at the beginning of the seminar, and students can (but do not have to) conduct studies and/or write their theses in groups.
Please note that the language for the course, supervisions, and Bachelor theses is English.

Hold 7 v/Pernille Strøbæk Følelser og social struktur.
Dette seminarhold henvender sig især til studerende med interesse for socialpsykologien og arbejds- og organisationspsykologien. Tematisk arbejder vi med en forståelse af følelsers sociale forankring og struktur, f.eks. i forståelsen af stress og hvorledes følelser kommer til udtryk i service- og omsorgserhverv. Men følelsers sociale indlejring kan forstås meget bredt, og det forventes at de studerende finder deres eget emne at arbejde med inden for denne hovedtematik. Gennem aktiv inddragelse af de studerendes selvvalgte emner arbejder vi os gennem centrale opmærksomheder i det videnskabelige arbejde samt opgavens proces og tilblivelse; fra emneafgrænsning og problemformulering til diskussion og konklusion. På denne måde skabes en struktur hvor opgaverne bliver til undervejs i forløbet. For at dette lader sig gøre, forventes de studerende at være aktivt engagerede i seminaret.
Seminaret vil være suppleret med en klyngevejledningsmodel som er kombineret af klyngevejledning og individuel vejledning. Alle vil blive sat i klynger og få halvdelen af deres vejledning i klyngen. Den anden halvdel af vejledningen vil foregå individuelt.

Målbeskrivelser

Ved afslutning af modulet kan den studerende:

 • Afgrænse et emneområde og formulere en problemstilling.
 • Udføre relevant litteratursøgning.
 • Beskrive og analysere problemstillingens psykologiske fænomen, herunder kunne anvende relevant teori og empiri fra litteraturen. Der kan eventuelt inddrages egen empiri.
 • Redegøre, analysere og diskutere i forhold til den formulerede problemstilling således, at der genereres en argumenteret fremstilling fra problemstilling til konklusion, som besvarer det eller de spørgsmal, problemstillingen omhandler.
 • Vurdere styrker og svagheder ved den teori og empiri, som er udvalgt til at belyse problemstillingen og kritisk reflektere over opgavens brug af materialet.
Det er en forudsætning for aflevering af bacheloropgaven, at den studerende har aflagt minimum 120 ECTS på bacheloruddannelsen i Psykologi. Herunder skal følgende fagelementer være bestået forud for eller samtidig med aflevering af bachelorprojektet:

- Kognitionspsykologi
- Personlighedspsykologi
- Socialpsykologi.
- Udviklingspsykologi.
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 16
 • I alt
 • 16
Point
20 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
PRØVEFORM: Fri skriftlig hjemmeopgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan aflægges som gruppeprøve med op til 3 deltagere. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. studieordningens pkt. 4.4
OMFANG: Omfanget af opgaven er max 25 sider ved 1 studerende, max 38 sider ved 2 studerende og max 44 sider ved 3 studerende.
Krav til indstilling til eksamen

Emne for bachelorprojektet skal godkendes af fagansvarlig lærer senest
1 måned inden aflevering.

Bachelorprojektet skal forsynes med et engelsk resumé på max 1 side.

Resuméet indgår i bedømmelsen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Maj/juni

Reeksamen

August

Kriterier for bedømmelse