APSB11012U Forskningsdesign og Videnskabsteori

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Scientific design and Philosophy of Science

Kursusindhold

I første halvdel af forløbet er formålet at introducere de basale videnskabsteoretiske discipliner erkendelsesteori/videnskabsteori, videnssociologi og videnskabshistorie. Herunder de klassiske videnskabsopfattelser hos Popper, Kuhn, strukturalisme samt nyere tilgange i poststrukturalismen, diskursteori, konstruktivisme/-tionisme, nymaterialisme.

I anden halvdel er det målet at præsentere og analysere faserne i et forskningsprojekt bygget op omkring standardfaserne: emneafgrænsning, hypotese, operationalisering, metode, teori – samt et systematisk review.

Målbeskrivelser

Ved afslutning af modulet kan den studerende:

 • Identificere og redegøre for grundlæggende videnskabsteoretiske differentieringer mellem typer af problemstilligner i videnskabsteorien, videnssociologien og videnskabshistorien.
 • Arbejde analytisk med udformningen af et selvstændigt/selvvalgt forskningsdesign, som udfærdiges progredierende.
 • Udføre et systematisk review.

Pensumliste

Tilgængelig i midten af juni

Det anbefales, men kræves ikke, at fagelementet Videnskabsteori og psykologiens historie skal være bestået forud for Forskningsdesign og videnskabsteori.
Forelæsning / Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 56
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
PRØVEFORM: Skriftlig hjemmeopgave udformet som hypotetisk forskningsdesign.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Den afsluttende opgave er på max 8 sider.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den studerende har fået godkendt mindst 75 % fremmøde på seminarhold og aktiv deltagelse i form af progredierende procespapirer.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

December/januar

Reeksamen

Februar

Kriterier for bedømmelse