APSB11010U Arbejds- og Organisationspsykologi

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Work and Organizational Psychology

Kursusindhold

Arbejds- og organisationspsykologi beskæftiger sig med forholdet mellem individ, arbejde og organisering, herunder udvikling af mennesker, grupper, virksomheder og organisationer med udgangspunkt i arbejdsmæssige og organisatoriske sammenhænge. Praksis og forskning indenfor udredning, intervention og evaluering, tager udgangspunkt i teoretiske og empiriske referencerammer.

Formålet med undervisningen i Arbejds- og Organisationspsykologi er at give den studerende en grundlæggende indføring i det anvendte fagområde, herunder et bredt udvalg af fagområdets temaer, samt grundlag for analyse, diskussion og vurdering af relaterede problemstillinger og mulige interventioner.

Fagelementets centrale emner er forhold, der vedrører den enkelte medarbejder såsom selektion, motivation, præstation, trivsel, stress og udvikling; Arbejdets organisering og arbejdsopgaver; Relationer på arbejdspladsen herunder gruppedynamik, teamforhold og ledelse; Organisationer herunder deres struktur, kultur, rammer, dynamik og udvikling.

Modulet har til formål at introducere grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for det arbejds- og organisationspsykologiske felt. Forelæsningerne vil således introducere grundlæggende begreber og problemstillinger fra et teoretisk perspektiv, illustreret af casemateriale samt empirisk forskning. Forelæsningerne er koordineret med- og suppleres af holdundervisning. På holdene arbejdes bl.a. med arbejds- og organisationspsykologiske cases, som bringer teori og praksis i samspil, og som således forbereder til fagets skriftlige eksamen.

Målbeskrivelser

Ved afslutning af modulet kan studerende samlet set redegøre for og anvende arbejds- og organisationspsykologisk teori og metode analyserende over for arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger og forholde sig analytisk til interventionsforslag, herunder:

 • Identificere centrale begreber ved givne centrale arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger.
 • Udvælge og redegøre for udvalgte arbejds- og organisationspsykologiske begreber, teorier og empiri, der er relevante til at belyse en given problemstilling.
 • Redegøre for centrale ligheder og forskelle mellem de behandlede begreber, teorier og empiri.
 • Analysere mulige årsager og virkninger i arbejdslivs- og organisatoriske problemstillinger, ud fra et teoretisk og forskningsmæssigt perspektiv.
 • Relatere og anvende relevante arbejds- og organisationspsykologiske interventionsteorier, herunder overvejelser om forebyggende foranstaltninger i f.t. de beskrevne problemstillinger.
 • Analysere og vurdere styrker og svagheder ved arbejds- og organisationspsykologiske interventioner og forebyggende foranstaltninger.

 

Undervisning og arbejdsform

Undervisningen består af forelæsninger (præsentation af teori, metode og forskning inden for arbejds- og organisationspsykologiske temaer) og holdundervisning (kobling mellem teori og praksis på baggrund.af tematiserede arbejds- og organisationspsykologiske cases programsat og faciliteret af instruktorer).

 • Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
 • holdene kræves den studerendes aktive deltagelse. Her behandles forskellige teoretiske retninger og metoder via forskellige læringsaktiviteter. Via cases introduceres den studerende til forskellige interventions- og praksisformer.

 

1000 siders obligatorisk litteratur. Pensumliste er endnu ikke tilgængelig

Pensumliste forår 2015

Det anbefales, men kræves ikke, at følgende fagelementer er bestået forud for arbejds- og organisationspsykologi: Videnskabsteori og psykologiens historie, Statistik 1 og Statistik 2
Forelæsningsrække / Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 56
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, en uge
PRØVEFORM: Afsluttende bunden skriftlig casebaseret ugeopgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Prøven kan aflægges som gruppeprøve med op til 3 deltagere. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. studieordningens pkt. 4.4.
OMFANG: Omfanget af den bundne skriftlige ugeopgave er max 12 sider ved 1 studerende, max 18 sider ved 2 studerende og max 21 sider ved 3 studerende.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den studerende har fået godkendt mindst 75 % fremmøde og aktiv deltagelse.

Det beståede fremmøde og den aktive deltagelse gælder ved den ordinære eksamen umiddelbart efter undervisningens afslutning, ved syge-/reeksamen i august og den næstefølgende eksamenstermin (ekstraordinær prøve). Herefter er der mulighed for at deltage i undervisningen igen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Maj/juni

Reeksamen

August

Kriterier for bedømmelse
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, en uge
PRØVEFORM: Afsluttende bunden skriftlig casebaseret ugeopgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Prøven kan aflægges som gruppeprøve med op til 3 deltagere. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. studieordningens pkt. 4.4.
OMFANG: Omfanget af den bundne skriftlige ugeopgave er max 12 sider ved 1 studerende, max 18 sider ved 2 studerende og max 21 sider ved 3 studerende.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den studerende har fået godkendt mindst 75 % fremmøde og aktiv deltagelse.

Det beståede fremmøde og den aktive deltagelse gælder ved den ordinære eksamen umiddelbart efter undervisningens afslutning, ved syge-/reeksamen i august og den næstefølgende eksamenstermin (ekstraordinær prøve). Herefter er der mulighed for at deltage i undervisningen igen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

August

Kriterier for bedømmelse
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 72 timer
PRØVEFORM: 72-timers opgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Omfanget af opgaven er max 10 sider.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den studerende har fået godkendt mindst 75 % fremmøde og aktiv deltagelse.


Det beståede fremmøde og den aktive deltagelse gælder ved den ordinære eksamen umiddelbart efter undervisningens afslutning, ved syge-/reeksamen i august og den næstefølgende eksamenstermin (ekstraordinær prøve). Herefter er der mulighed for at deltage i undervisningen igen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Prøven er en intern prøve (reeksamen dog ekstern prøve).
Kriterier for bedømmelse
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 72 timer
PRØVEFORM: 72-timers opgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Omfanget af opgaven er max 10 sider.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for deltagelse i prøven, at fremmødet er bestået

Det beståede fremmøde og den aktive deltagelse gælder ved den ordinære eksamen umiddelbart efter undervisningens afslutning, ved syge-/reeksamen i august og den næstefølgende eksamenstermin (ekstraordinær prøve). Herefter er der mulighed for at deltage i undervisningen igen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Prøven er en intern prøve (reeksamen dog ekstern prøve).
Kriterier for bedømmelse