APSB11009U Udviklingspsykologi teori og metode

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Developmental Psychology theory and method

Kursusindhold

Udviklingspsykologi beskæftiger sig med, hvorledes individet udvikler sig som person og som kulturmedlem gennem barne- og ungdomsårene. Udviklingspsykologien betoner, at individet på én gang gennemgår en generel menneskelig udvikling, en udvikling som deltager i særlige kulturelle sammenhænge, og en udvikling som en person med et unikt perspektiv og særpræg.

Modulet har til formål at introducere grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for det udviklingspsykologiske felt med særlig henblik på børns og unges udvikling og den flerhed af udviklingskontekster, de lever i. Endvidere vil modulet introducere metoder anvendt i det udviklingspsykologiske felt og præsentere og diskutere deres muligheder og begrænsninger. Endelig er det sigtet at præsentere dominerende samtidige diskurser om børn og unge og deres udvikling, samt diskutere disse i forhold til relevante udviklingsteoriers perspektiver.

 

Målbeskrivelser

Ved afslutning af modulet kan den studerende samlet set redegøre for og anvende udviklingspsykologisk teori og metode analyserende over for udviklingsproblemstillinger og – opgaver i børne- og ungdomslivet og forholde sig analytiskselvkorrigerende til eget empirisk-metodisk arbejde:

 • Afgrænse og formulere en problemstilling inden for et givent udviklingspsykologisk tema.
 • Redegøre for udviklingsbetingelser og udviklingsopgaver, der er betydningsfulde for børn og/eller unge set i lyset af den selvvalgte problemstilling.
 • Redegøre for og anvende udvalgte udviklingspsykologiske teorier, begreber og empiriske undersøgelser, der videnskabeligt kan belyse den tematisk bestemt skriftlige hjemmeopgave og den udvalgte problemstilling.
 • Analysere de anvendte teoriers og metoders fordele og begrænsninger i forhold til at kunne belyse problemstillingen.

 

Delmål for arbejdet med empiriske metoder, anvendt inden for den udviklingspsykologiske disciplin

 • Anvende udviklingspsykologiske metoder i konkret empiriske kontekster og analysere disses muligheder og begrænsninger i forhold til den givne problemstilling (genstand).
 • Vurdere og selvkorrigere eget metodisk-empirisk arbejde i lyset af metodens foreskrevne principper, genstandens egenart og etiske rammer.

 

Undervisning og arbejdsform
Undervisningen består af forelæsninger (teori, metode og udviklingspsykologiske temaer), seminarhold (teori og udviklingspsykologiske temaer) og øvelseshold (metode).

 • Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
 • seminarholdene kræves den studerendes aktive deltagelse, herunder aflevering af responspapirer. Studerende får vejledning på holdniveau i forbindelse med udarbejdelse af den tematisk bestemte hjemmeopgave.
 • øvelsesholdene indgår konkret empirisk metodisk arbejde (interview, observation og eksperiment) med børn og unge samt udarbejdelse af øvelsesrapporter.

1500 siders obligatorisk og 300 siders selvvalgt litteratur. Pensumliste er ikke tilgængelig endnu.

Pensumliste forår 2015

Forelæsning / Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Holdundervisning
 • 30
 • Øvelseshold
 • 33
 • I alt
 • 103
Point
20 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 6 uger
PRØVEFORM: Afsluttende 6 ugers tematisk bestemt skriftlig hjemmeopgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Den tematisk bestemte skriftlige hjemmeopgave kan aflægges som gruppeprøve med op til 4 studerende. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. studieordningens pkt. 4.4. Øvelsesrapporterne kan skrives i grupper på op til 4 studerende: 1 studerende: 5 sider, 2 studerende: 7 sider, 3 studerende: 9 sider, 4 studerende: 11 sider. Responspapirer skal udarbejdes individuelt.
OMFANG: Omfanget af den tematisk bestemte skriftlige hjemmeopgave er max 12 sider ved 1 studerende, max 18 sider ved 2 studerende, max 21 sider ved 3 studerende og max 24 sider ved 4 studerende.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den studerende har fået godkendt:

 • 75 % fremmøde og aktiv deltagelse, herunder aflevering af responspapirer på seminarhold.
 • 75 % fremmøde på øvelseshold og aktiv deltagelse i form af øvelser samt udarbejdelse af øvelsesrapporter.

 

Det beståede fremmøde og den aktive deltagelse gælder ved den ordinære eksamen umiddelbart efter undervisningens afslutning, ved syge-/reeksamen i august og den næstefølgende eksamenstermin (ekstraordinær prøve). Herefter er der mulighed for at deltage i undervisningen igen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Maj/juni

Reeksamen

August

Kriterier for bedømmelse
Point
20 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 6 uger
PRØVEFORM: Afsluttende 6 ugers tematisk bestemt skriftlig hjemmeopgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Den tematisk bestemte skriftlige hjemmeopgave kan aflægges som gruppeprøve med op til 4 studerende. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. studieordningens pkt. 4.4. Øvelsesrapporterne kan skrives i grupper på op til 4 studerende: 1 studerende: 5 sider, 2 studerende: 7 sider, 3 studerende: 9 sider, 4 studerende: 11 sider. Responspapirer skal udarbejdes individuelt.
OMFANG: Omfanget af den tematisk bestemte skriftlige hjemmeopgave er max 12 sider ved 1 studerende, max 18 sider ved 2 studerende, max 21 sider ved 3 studerende og max 24 sider ved 4 studerende.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den studerende har fået godkendt:

 • 75 % fremmøde og aktiv deltagelse, herunder aflevering af responspapirer på seminarhold.
 • 75 % fremmøde på øvelseshold og aktiv deltagelse i form af øvelser samt udarbejdelse af øvelsesrapporter.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Maj/juni

Reeksamen

August

Kriterier for bedømmelse