APSB11008U Pædagogisk psykologi

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Educational Psychology

Kursusindhold

Målet med fagelementet er, at den studerende tilegner sig viden om og udvikler kompetence indenfor det pædagogisk psykologiske fagområde, der udforsker de psykiske aspekter ved intervention i personers udvikling af kompetence, herunder

 • forskningstemaer såsom
  • lærings- og dannelsesprocesser og deres personlige, funktionelle, sociale, historiske og kulturelle forankring og betydning for mennesker i alle aldersgrupper
  • pædagogiske interventioners former og processer
  • interventionsformers og kompetenceudviklingens organisering og indlejring
 • teorier og tilgange omfattende
  • strukturelle/funktionalistiske/rationalistiske traditioner og deres fænomenologiske/situerede/kritiske/postmoderne modpositioner
  • klassiske tematiseringer af individuelle indlæringsformer og indlæringsproblemer
 • empiriske forskningsmetoder såsom:
  • eksperimentel læringsforskning
  • Klasserumsobservation
  • Forsøgsprojekter
  • Etnografiske studier
 • Den pædagogiske psykologis inspiration fra og særlige bidrag til andre fagdiscipliner i belysningen af pædagogisk intervention
 • De konkrete praksisfelter, praksisformer, traditioner og metoder for den pædagogiske psykologis anvendelse.
Målbeskrivelser

Ved afslutning af modulet kan den studerende samlet set redegøre for og anvende pædagogisk psykologisk teori og metode og analysere disse i forhold til en konkret interventionsproblematik inden for en bestemt praksissammenhæng. Den studerende kan forholde sig analytisk til pædagogisk psykologisk teori, metode og empiri:

 • Identificere centrale emner ved pædagogisk psykologiske problemstillinger.
 • Redegøre for og udvælge pædagogisk psykologiske teorier, begreber og interventionsmetoder i forhold til den tematisk bestemte skriftlige hjemmeopgave og den givne problematik, herunder redegøre for centrale ligheder og forskelle mellem de behandlede begreber, teorier og empiri.
 • Analysere de anvendte teoriers og metoders muligheder og begrænsninger i forhold til problemfeltet.
For bachelorstuderende:
Det anbefales, men kræves ikke, at følgende fagelementer skal være bestået forud for pædagogisk psykologi:
o Videnskabsteori og psykologiens historie.
o Statistik 1 og Statistik 2.

For sidefagsstuderende:
Ingen særlige
Forelæsning / Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Seminarhold
 • 28
 • I alt
 • 56
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 1 uge
PRØVEFORM: Bunden skriftlig ugeopgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Prøven kan aflægges som gruppeprøve med op til 3 deltagere. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. studieordningens pkt. 4.4.
OMFANG: Omfanget af den bundne skriftlige hjemmeopgave er max 12 sider ved 1 studerende, max 18 sider ved 2 studerende og max 21 sider ved 3 studerende.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den studerende har fået godkendt mindst 75 % fremmøde pa holdundervisning.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

December/januar

Reeksamen

Februar

Kriterier for bedømmelse
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 1 uge
PRØVEFORM: Bunden skriftlig ugeopgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Prøven kan aflægges som gruppeprøve med op til 3 deltagere. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. studieordningens pkt. 4.4.
OMFANG: Omfanget af den bundne skriftlige hjemmeopgave er max 14 sider ved 1 studerende, max 21 sider ved 2 studerende og max 24 sider ved 3 studerende.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den studerende har fået godkendt mindst 75 % fremmøde på holdundervisning.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

December/januar

Reeksamen

Februar

Kriterier for bedømmelse
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 72 timer
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Omfanget af opgaven er max 10 sider

PRØVEFORM: 72-timers opgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Omfanget af opgaven er max 10 sider.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den studerende har fået godkendt mindst 75 % fremmøde pa holdundervisning.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Prøven er en intern prøve (reeksamen dog ekstern prøve).
Kriterier for bedømmelse
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 72 timer
PRØVEFORM: 72-timers opgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Omfanget af opgaven er max 10 sider.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for deltagelse i prøven, at fremmødet er godkendt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Prøven er en intern prøve (reeksamen dog ekstern prøve).
Kriterier for bedømmelse