APSB11007U Kognitionspsykologi teori og metode

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Cognitive Psychology theory and methods

Kursusindhold

Kognitionspsykologien beskæftiger sig med menneskets grundlæggende mentale og erkendelsesmæssige processer og forskellige videnskabelige metoder til at studere disse. Der introduceres til en bred vifte af kognitive fænomener: sansning og perception, opmærksomhed, adfærds- og kognitiv indlæring, hukommelse, sprog, tænkning og problemløsning, kognitiv styring samt emotionelle processer og social kognition. Formål er at introducere grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for kognitionspsykologien, som den aftegner sig internationalt i forskningen. Der lægges derfor særlig vægt på eksperimentelle kognitionspsykologiske og neurovidenskabeligt baserede forskningsmetoder samt kvantitativ statistisk analyse af forsøgsresultater fra disse. Den studerende vil blive introduceret til muligheder og begrænsninger ved brugen af disse metoder.

Målbeskrivelser

Ved afslutning af modulet kan den studerende samlet set redegøre for og anvende kognitionspsykologisk teori og metode og anvende disse analyserende i forhold til centrale begreber og problemstillinger i kognitionspsykologien. Den studerende kan forholde sig analytisk selvkorrigerende til kognitionspsykologisk metode og empiri:

 • Redegøre for og anvende udvalgte kognitionspsykologiske teorier, begreber og empiriske undersøgelser i forhold til den afsluttende mundtlige prøve.
 • Analysere de anvendte teoriers og metoders fordele og begrænsninger.
 • Identificere centrale elementer ved udvalgte kognitionspsykologiske forskningsartikler.

 

Delmål for arbejdet med empiriske metoder, anvendt inden for den kognitionspsykologiske disciplin

 • Udføre kognitionspsykologiske eksperimenter og undersøgelser under anvendelse af kognitionspsykologiske metoder og analysere disses muligheder og begrænsninger i forhold til kognitionspsykologiske teorier.
 • Vurdere og selvkorrigere eget metodisk-empirisk arbejde i lyset af metodens foreskrevne principper, genstandens egenart og etiske rammer.
For bachelorstuderende:
Det anbefales at Statistik 1 og Statistik 2 samt Biologisk psykologi og neuropsykologi bestås forud for Kognitionspsykologi. Især vurderes det at være særdeles svært at gennemføre faget uden godt kendskab til statistik.

For sidefagsstuderende:
Ingen særlige
Forelæsning / Holdundervisning på både seniorhold og instruktorhold
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Seminarhold
 • 56
 • Øvelseshold
 • 42
 • I alt
 • 154
Point
20 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 35 minutter
PRØVEFORM: Mundtlig prøve med forberedelse.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøves kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Eksaminanden afleverer inden eksamen i alt 5 øvelsesrapporter. Emnerne for de 5 øvelsesrapporter bestemmes af fagets undervisere. Ved eksamen trækker eksaminanden blindt 1 spørgsmål i form af en artikel fra listen af eksamensartikler og 1 ud af de 5 øvelsesrapporter. Eksamenstiden er ca. 45 minutter inklusiv ca. 10 min votering og feedback. Eksaminanden forbereder sig i ca. 15 minutter inden eksamen. Under forberedelsen er øvelsesrapporten tilgængelig for eksaminator og censor. Under eksaminationen kan rapporten inddrages i den studerendes præsentation og i den efterfølgende diskussion. Øvelsesrapporterne indgår ikke i bedømmelsen af eksaminandens præstation.
SÆRLIGE BESTEMMELSER: Prøven har form af en ca. 5 minutters fremstilling af eksamensartiklen fulgt af ca. 15 minutters af eksaminator ledet diskussion mellem eksaminand, eksaminator og censor. Diskussionen tager udgangspunkt i eksamensartiklen, som diskuteres og perspektiveres i forhold til det øvrige pensum. Herefter følger ca. 5 minutters introduktion af øvelsesrapporten ved den studerende igen fulgt af ca. 10 minutters af eksaminator ledet diskussion mellem eksaminand,
eksaminator og censor.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for deltagelse i den afsluttende mundtlige prøve, at den studerende har faet godkendt 75 % fremmøde og aktiv deltagelse på seminar-, artikel- og øvelseshold samt de første 5 øvelsesrapporter i semesteret.

Aktiv deltagelse på seminarholdet indbefatter aflevering af et antal responspapirer.

Aktiv deltagelse på øvelsesholdet indbefatter deltagelse i 10 øvelser samt udarbejdelse af 10 øvelsesrapporter. Fem af seniorlærer udvalgte øvelsesrapporter indgår i den afsluttende mundtlige prøve.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Eksaminanden kan medbringe alle hjælpemidler (inkl. elektroniske, dog ikke
mobiltelefoner) til forberedelsen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

December/januar

Reeksamen

Februar

Kriterier for bedømmelse
Point
17,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 35 minutter
PRØVEFORM: Mundtlig prøve med forberedelse.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøves kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Eksaminanden afleverer inden eksamen i alt 5 øvelsesrapporter. Emnerne for de 5 øvelsesrapporter bestemmes af fagets undervisere. Ved eksamen trækker eksaminanden blindt 1 spørgsmål i form af en artikel fra listen af eksamensartikler og 1 ud af de 5 øvelsesrapporter. Eksamenstiden er ca. 45 minutter inklusiv ca. 10 min votering og feedback. Eksaminanden forbereder sig i ca. 15 minutter inden eksamen. Under forberedelsen er øvelsesrapporten tilgængelig for eksaminator og censor. Under eksaminationen kan rapporten inddrages i den studerendes præsentation og i den efterfølgende diskussion. Øvelsesrapporterne indgår ikke i bedømmelsen af eksaminandens præstation.
SÆRLIGE BESTEMMELSER: Prøven har form af en ca. 5 minutters fremstilling af eksamensartiklen fulgt af ca. 15 minutters af eksaminator ledet diskussion mellem eksaminand, eksaminator og censor. Diskussionen tager udgangspunkt i eksamensartiklen, som diskuteres og perspektiveres i forhold til det øvrige pensum. Herefter følger ca. 5 minutters introduktion af øvelsesrapporten ved den studerende igen fulgt af ca. 10 minutters af eksaminator ledet diskussion mellem eksaminand,
eksaminator og censor.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for deltagelse i den afsluttende mundtlige prøve, at den studerende har faet godkendt 75 % fremmøde og aktiv deltagelse på seminar-, artikel- og øvelseshold samt de første 5 øvelsesrapporter i semesteret.

Aktiv deltagelse på seminarholdet indbefatter aflevering af et antal responspapirer.

Aktiv deltagelse på øvelsesholdet indbefatter deltagelse i 10 øvelser samt udarbejdelse af 10 øvelsesrapporter. Fem af seniorlærer udvalgte øvelsesrapporter indgår i den afsluttende mundtlige prøve.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Eksaminanden kan medbringe alle hjælpemidler (inkl. elektroniske, dog ikke
mobiltelefoner) til forberedelsen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

December/januar

Reeksamen

Februar

Kriterier for bedømmelse