APSB11004U Personlighedspsykologi teori og metode

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Personality Psychology theory and methods

Kursusindhold

Personlighedspsykologien udforsker teorier om personlighed, subjektivitet, identitet, selv mv. Og forskellige metodiske og empiriske måder at studere disse på. Der introduceres til en bred vifte af teoretiske og metodiske retninger og traditioner, bl.a. Omfattende personlighedstræk, kognitive, humanistiske, psykoanalytiske, sociokulturelle og biologiske teorier.

Formål er at introducere til grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for personlighedspsykologien som den aftegner sig internationalt i forskningen. Den studerende skal også have kendskab til historiske og mere snævre traditioner indenfor personlighedspsykologien. Forskellige metodiske traditioner og personlighedspsykologisk testning introduceres også, og den studerende vil blive introduceret til muligheder og begrænsninger ved brugen af disse.

Målbeskrivelser

Ved afslutning af modulet kan den studerende samlet set redegøre for og anvende personlighedspsykologisk teori og metode og anvende disse analyserende i forhold til centrale begreber og problemstillinger i personlighedspsykologien. Den studerende kan forholde sig analytiskselvkorrigerende til personlighedspsykologisk metode og empiri:

 • Redegørefor og anvende udvalgte personlighedspsykologiske teorier, begreber og empiriske undersøgelser, der er særlig relevante til at belyse en given problemstilling.
 • Analysere de anvendte teoriers og metoders muligheder og begrænsninger.

 

Delmål for arbejdet med empiriske metoder, anvendt inden for den personlighedspsykologiske disciplin

 • Anvende metoder brugt i den personlighedspsykologiske disciplin og analysere disses muligheder og begrænsninger i forhold til den givne problemstilling (genstand).
 • Vurdere og selvkorrigere eget metodisk-empirisk arbejde i lyset af metodens foreskrevne principper, genstandens egenart og etiske rammer.

 

Undervisning og arbejdsform
Undervisningen består af forelæsninger (teori, metode og empiriske undersøgelser), seminarhold (teori) og øvelseshold (metode og empiriske undersøgelser).

 • Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
 • seminarholdene behandles de forskellige teoretiske retninger og begreber via forskellige læringsaktiviteter. Af den studerende kræves aktiv deltagelse, herunder aflevering af responspapirer. Herudover vil der blive introduceret til grundlæggende studieteknikker.
 • øvelsesholdene indgår konkret empirisk metodisk arbejde (personlighedstest, undersøgelser og eksperimenter) og diskussion af disse i forhold til teorierne. Af den studerende kræves aktiv deltagelse herunder udarbejdelse af øvelsesrapporter

1800 siders obligatorisk pensum. Pensumliste er ikke tilgængelig endnu.

Pensumliste forår 2015

Ingen særlige.
Forelæsningsrække / Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Holdundervisning
 • 42
 • Øvelseshold
 • 42
 • I alt
 • 140
Point
20 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering, Ugeeksamen
PRØVEFORM: Tematisk bestemt ugeopgave
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Den bundne skriftlige hjemmeopgave kan kun aflægges som individuel prøve. Responspapirerne skrives individuelt. Øvelsesrapporterne kan skrives i grupper på op til 3 studerende: 1 studerende: 3 sider, 2 studerende: 4 sider, 3 studerende: 5 sider.
OMFANG: Omfanget af den tematisk bestemte skriftlige hjemmeopgave er max 12 sider.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den studerende har fået godkendt:

 • 75 % fremmøde og aktiv deltagelse samt aflevering af responspapirer på seminarhold.
 • 75 % fremmøde på øvelseshold og aktiv deltagelse i form af øvelser samt udarbejdelse af øvelsesrapporter.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Maj/juni

Reeksamen

August

Kriterier for bedømmelse