APSB11001U Socialpsykologi teori og metode

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Social Psychology Theory and Methods

Kursusindhold

Socialpsykologien udforsker individets sociale funktionsmåde i sin helhed. Fagområdet dækker en psykologisk tilgang, der tager udgangspunkt i individet, og som ser på dets sociale indgåen i og påvirkning af samfundet, og en samfundsorienteret tilgang, der undersøger individualiseringsprocesser og sociale relationer set ud fra et samfundsmæssigt perspektiv.


Fagelementets centrale emner:

 • Psykologiske og individuelle funktionsmåders sociale formning.
 • Sociale og samfundsmæssige strukturers indflydelse på individer, grupper og

institutioners funktionsmåder.

 • Betydningen af attituder, holdninger og normer for social handling.
 • Individualisering og identitetsudvikling.
 • Social integration og social deltagelse i sociale institutioner.
 • Grupper og sociale relationer som bindeled mellem det enkelte individ og samfundet.
 • Forholdet mellem samfundsmæssig deltagelse og personlig udvikling.
 • Udviklingen af personlig kompetence og sociale spilleregler gennem individuel aktivitet og gruppetilhør.
Målbeskrivelser

Ved afslutningen af modulet kan den studerende redegøre for og anvende socialpsykologisk teori og metode og anvende disse analyserende i forhold til centrale begreber og problemstillinger i socialpsykologien. Den studerende kan forholde sig analytisk selvkorrigerende til socialpsykologisk metode og empiri. Den studerende kan:

 • Redegøre for og anvende udvalgte socialpsykologiske begreber, teorier og empiri, der er sarligt relevante til at belyse en given problemstilling.
 • Analysere centrale ligheder og forskelle mellem behandlede begreber, teorier og empiri i relation til bestemte socialpsykologiske temaer og problemstillinger.

 

Delmål for arbejdet med empiriske metoder, anvendt inden for den socialpsykologiske disciplin

 • Anvende metoder brugt i den socialpsykologiske disciplin og analysere disses muligheder og begrænsninger i forhold til den givne problemstilling (genstand).
 • Vurdere og selvkorrigere eget metodisk-empirisk arbejde i lyset af metodens foreskrevne principper, genstandens egenart og etiske rammer.

Pensumlister

Tilgængelig i midten af juni

Forelæsninger / Holdundervisning / Øvelseshold
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Seminarhold
 • 42
 • Øvelseshold
 • 42
 • I alt
 • 140
Point
20 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering, 72 timer
PRØVEFORM: 75% fremmøde og aktiv deltagelse på seminarhold. 75% fremmøde på øvelseshold og aktiv deltagelse i form af øvelser samt udarbejdelse af øvelsesrapporter. Afsluttende bunden skriftlig 72 timers hjemmeopgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Den bundne skriftlige hjemmeopgave kan kun aflægges som individuel prøve. Øvelsesrapporterne kan skrives i grupper på op til 3 studerende.
OMFANG: Omfanget af den bundne skriftlige hjemmeopgave er max 10 sider.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den studerende har faet godkendt:

 • 75 % fremmøde og aktiv deltagelse samt aflevering af responspapirer på seminarhold.
 • 75 % fremmøde på øvelseshold og aktiv deltagelse i form af øvelser samt udarbejdelse af øvelsesrapporter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

December/januar

For Åbent universitetsstuderende maj/juni

Reeksamen

Februar

For Åbent universitetsstuderende august

Kriterier for bedømmelse