APSA70033U Valgfag - Udviklingspsykopatologi

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Elective course - Developmental Psychopathology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Psykologi 2011 – studieordningen

Kursusindhold

Udviklingspsykopatologi             

Udviklingspsykopatologi forstår psykiske lidelser som en udviklingsproces.  Denne udvikling er bestemt af det enkelte individs biologi, psykologi og dets sociale livsbetingelser, samt ikke mindst af selve udviklingsprocessen, det dynamiske samspil mellem det biologisk, psykologiske og sociale niveau, der gør hver udviklingssti unik for det enkelte individ.

Udviklingspsykopatologien beskæftiger sig med, hvordan en række psykiske grundfunktioner indenfor affekter, kognition, og sociale færdigheder udvikles, og ser på risikoudvikling på disse områder i et livslangt perspektiv der omfatter både barndom, ungdom og voksenalder.

I dette valgfag er en række undervisere gået sammen for at dække og belyse den udviklingspsykopatologiske tilgang fra forskellige vinkler. Der vil være en gennemgående tovholder samt nye oplægsholdere ved hver undervisningsgang. Undervisningen har til formål at give den studerende en grundig indsigt i den udviklingspsykopatologiske tilgang. Denne forståelse vil udgøre et godt grundlag for at få en mere integreret forståelse af uddannelsens forskellige discipliner såvel indenfor det normalpsykologiske som det kliniske område. Eksamensformen er aktiv deltagelse af de studerende i form af bl.a. diskutantgrupper samt individuel aflevering af responspapirer.

 

Målbeskrivelser

Ved afslutning af modulet skal studerede kunne

  • Beskrive og redegøre for relevante begreber og tematikker indenfor valgfaget.
  • Beskrive og redegøre for relevante metodiske tilgange i forhold til valgfagets emne.
  • Forklare sammenhænge, analysere og eventuelt udføre valgfagsrelevante procedurer under vejledning.
  • Diskutere valgfagsrelevante tematikker / problemstillinger eller fortolke valgfagsrelevante cases/data.
Ingen særlige
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 24
  • I alt
  • 24
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Aktiv deltagelse: Til alle undervisningsgange med undtagelse af første og sidste gang (i alt 10 gange) oploader hver studerende senest 24 timer før et responspapir på ca. 1,5 normal-side på Absalon i mappen "responspapirer" til den pågældende undervisningsgang.
Der kan frit vælges mellem:
a) en kritisk refleksion over litteraturen til den pågældende undervisningsgang med inddra-gelse af indhold fra de tidligere undervisningsgange.
b) Et spørgsmål til undervisningen samt baggrunden for spørgsmålet ud fra litteraturen til den pågældende undervisningsgang med inddragelse af indhold fra de tidligere undervis-ningsgange.
c) Forslå et muligt fremtidigt forskningsprojekt eller en intervention – forebyggelse eller
behandling - ud fra litteraturen til den pågældende undervisningsgang med inddragelse af indhold fra de tidligere undervisningsgange.
Hvert responspapir vurderes godkendt-ikke godkendt ved hver undervisningsgang af under-viser for den pågældende gang.
Derudover deltager de studerende aktivt på holdet via resumeopgaver i grupper, samt al-mindelig aktiv deltagelse i diskussioner i undervisningen.
Kurset er bestået ved 75 % aktiv fremmøde inklusiv godkendte responspapirer på max 14 sider. 75 % = fremmøde i alt mindst 9 gange og i alt mindst 8 godkendte responspapirer.
Pensum: 1000 sider obligatorisk
Gruppeprøvebestemmelse: responspapirer afleveres individuelt
Afsluttende opgave: Ingen. Responspapirerne afløser den afsluttende opgave.
Omfang: hvert responspapir skal være på ca. 1,5 sider, tilsammen skal de 10 responspapirer udgøre max 14 sider.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse