SITA08015U Sundhedsvæsenets organisering

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

The Organization of Health Care Systems

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i it og sundhed - obligatorisk
Kursusindhold

Faget introducerer de studerende til sundhedsvæsenets organisering og til de arbejdspraksisser, i hvilke it-systemer skal fungere. Med udgangspunkt i klassiske og nyere organisationsteori og analysemetoder arbejdes med at udvikle samfundsvidenskabelig forståelse af de konkrete organisatoriske og professionelle sammenhænge, hvori it anvendes eller søges implementeret. I undervisningen belyses organisatoriske fænomener som social struktur, fysisk struktur, kultur, sundhedsvæsenets aktører, beslutningstagning samt konflikt gennem teori og empirisk eksempler.

Faget består at to overlappende temaer: 1) introduktion til det danske sundhedsvæsens organisering og centrale aktører, 2) organisationsanalytisk indføring i udvalgte teoretiske perspektiver og begreber

Målet er, at den studerende bliver i stand til selvstændigt at forstå og analysere de organisatoriske problemstillinger som mødet mellem sundhedsvæsen og informationsteknologi afstedkommer.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • beskrive det danske sundhedsvæsens overordnede organisering og centrale aktører.

 • skelne mellem og beskrive udvalgte organisationsanalytiske retninger med henblik på deres respektive grundantagelser og erkendeinteresser

 

Færdigheder

 • sammenligne organisationsanalytiske retningers ligheder og forskelle
 • skitsere hvordan en organisationsanalyse kan laves

 

Kompetencer

 • anvende de præsenterede teorier til selvstændigt at analysere specifikke empiriske problemstillinger af relevans for udvikling, implementering og anvendelse af it i sundhedsvæsenet
 • præsentere selvstændige indsigter og kritiske refleksioner over konkrete organisationsanalyser

 

Forelæsninger, holdundervisning og vejledning af synopsis.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 121
 • Forelæsninger
 • 13
 • Holdundervisning
 • 30
 • Projektarbejde
 • 110
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 30 minutter
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i synopsis udarbejdet individuelt eller i grupper. Synopsen afleveres efter kursusafslutning.
Hjælpemidler

Alle – dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne:

Viden

 • beskrive det danske sundhedsvæsens overordnede organisering og centrale aktører.

 • skelne mellem og beskrive udvalgte organisationsanalytiske retninger med henblik på deres respektive grundantagelser og erkendeinteresser

 

Færdigheder

 • sammenligne organisationsanalytiske retningers ligheder og forskelle
 • skitsere hvordan en organisationsanalyse kan laves

 

Kompetencer

 • anvende de præsenterede teorier til selvstændigt at analysere specifikke empiriske problemstillinger af relevans for udvikling, implementering og anvendelse af it i sundhedsvæsenet
 • præsentere selvstændige indsigter og kritiske refleksioner over konkrete organisationsanalyser