SITA08010U  Bachelorprojekt, it og sundhed

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Bachelor's Thesis, Health Informatics

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i it og sundhed - obligatorisk
Kursusindhold

Bachelorprojektet skal normalt ligge inden for det faglige område, som dækkes af studieordningen. Projektet aftales mellem den studerende og en vejleder. Aftalen om afgrænsning og godkendelse af projektet indgås efter nærmere drøftelse mellem den studerende og hovedvejlederen. Det aftalte studieemne skal fremsendes som orientering til studielederen. Der kan være en eller flere vejledere tilknyttet et bachelorprojekt, hvoraf én skal være tilknyttet uddannelsen og være hovedvejleder. Hovedvejlederen er samtidig eksaminator og står inde for den faglige kvalitet. Bivejleder kan komme fra andre uddannelser ved Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, fra andre højere uddannelsesinstitutioner, fra klinisk praksis eller fra virksomheder med tilknytning til området. Alle vejledere skal godkendes af studienævnet.

Målbeskrivelser

At den studerende selvstændigt kan behandle, analysere og diskutere en problemstilling, der har udgangspunkt i it og anvendelsen i sundhedssektoren eller den industri, der er leverandør til sundhedssektoren.

Efter endt projekt forventes den studerende at have tilegnet sig:

Færdigheder inden for at kunne:

 • definere og afgrænse en problemstilling der relaterer til it og sundhed
 • dokumentere en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur
 • argumentere for valg af metode i relation til den valgte problemstilling
 • diskutere relevant teori og viden om det valgte genstandsområde
 • analysere og fortolke empirisk datamateriale eller tidligere indsamlede data
 • diskutere teori og materiale kritisk
 • konkludere og perspektivere
 • dokumentere evnen til både skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling
90 ECTS-point af bacheloruddannelsen i it og sundhed skal være bestået.
Udfærdigelse af opgave inden for selvvalgt område indenfor rammerne af uddannelsen med vejledning af en til uddannelsen tilknyttet underviser.
Point
20 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar, 30 minutter
Skriftlig projektopgave med efterfølgende mundtlig eksamen.

Karakteren gives på grundlag af en samlet vurdering af den mundtlige eksamination og den skriftlige bacheloropgave. Et engelsk resumé indgår i den samlede bedømmelse af bachelorprojektet. Det faglige indhold af projektopgaven skal vægtes tungest.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Uge 25, 2014
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 • definere og afgrænse en problemstilling der relaterer til it og sundhed
 • dokumentere en struktureret og fokuseret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur
 • argumentere for valg af metode i relation til den valgte problemstilling
 • diskutere relevant teori og viden om det valgte genstandsområde
 • analysere og fortolke empirisk datamateriale eller tidligere indsamlede data
 • diskutere teori og materiale kritisk
 • konkludere og perspektivere
 • dokumentere evnen til både skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 509
 • Vejledning
 • 40
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 550