SITA08002U  Statistiske metoder

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Statistical Methods

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i it og sundhed - obligatorisk
Kursusindhold

Faget omfatter en introduktion til statistiske metoder omfattende deskriptive metoder, elementær sandsynlighedsregning og statistiskteori, statistisk teori, udvalgte standardtest og modelbygning med lineære modeller.
Formålet er at bibringe de studerende en overordnet forståelse for statistikkens rolle i de sundhedsvidenskabelige anvendelsesfelter med henblik på det senere studieforløb, og at introducere dem til et konkret værktøj til dataanalyse i form af den statistiske software "R". Målet er at den studerende efter endt kursus kan redegøre for hovedtrækkene i det teoretiske grundlag, løse konkrete databearbejdningsopgaver og udføre enkle statistiske analyser under passende supervision.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • redegøre for og anvende centrale begreber inden for sandsynlighedsregning, herunder statistisk fordeling af diskrete og kontinuerte data, regneregler for middelværdi og varians.
 • redegøre for og anvende centrale begreber inden for statistisk teori, herunder: estimation, hypotesetest, konfidensinterval, statistisk usikkerhed.
 • redegøre for begrebet statistisk model, parametre og estimationsprincipper.
 • diskutere de statistiske metoders og modellers forudsætninger og anvendelighed.
 • redegøre for fundamentale datatyper herunder kontinuerte og kategoriske data.
 • redegøre for og fortolke resultaterne af statistiske standardtests for kontinuerte og kategoriske data.
 • anvende den statistiske software "R" til basal datahåndtering og grafik, deskriptiv statistik, udvalgte standardtests, grundlæggende modelbygning og simple simulationer.
 • udforme en veldisponeret rapport med en klar problemformulering, resultatpræsentation og konklusion.
 • give eksempler på komplekse data der er opstået som led i den teknologiske udvikling og de statistiske udfordringer der knytter sig hertil.
Forelæsninger og holdtimer med computerøvelser samt rapportopgaver.
Point
10 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Mundtlig prøve, 30 minutter
Prøven tager udgangspunkt i de godkendte rapportopgaver udarbejdet i grupper i løbet af kurset. Den mundtlige prøve er uden forberedelse.
Krav til indstilling til eksamen
Godkendt deltagelse i kurset. Godkendelse af to obligatoriske rapportopgaver udarbejdet i grupper.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Alle hjælpemidler - dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode
Week 4, 2014
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne:

 • redegøre for og anvende centrale begreber inden for sandsynlighedsregning, herunder statistisk fordeling af diskrete og kontinuerte data, regneregler for middelværdi og varians.
 • redegøre for og anvende centrale begreber inden for statistisk teori, herunder: estimation, hypotesetest, konfidensinterval, statistisk usikkerhed.
 • redegøre for begrebet statistisk model, parametre og estimationsprincipper.
 • diskutere de statistiske metoders og modellers forudsætninger og anvendelighed.
 • redegøre for fundamentale datatyper herunder kontinuerte og kategoriske data.
 • redegøre for og fortolke resultaterne af statistiske standardtests for kontinuerte og kategoriske data.
 • anvende den statistiske software "R" til basal datahåndtering og grafik, deskriptiv statistik, udvalgte standardtests, grundlæggende modelbygning og simple simulationer.
 • udforme en veldisponeret rapport med en klar problemformulering, resultatpræsentation og konklusion.
 • give eksempler på komplekse data der er opstået som led i den teknologiske udvikling og de statistiske udfordringer der knytter sig hertil.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 44
 • Holdundervisning
 • 44
 • Forberedelse
 • 186
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 275