SCIA10008U Kursus i modellering af fysiologiske systemer

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Course in Modelling of Physiological Systems

Uddannelse
Bacheloruddannelsen til civilingeniør i medicin og teknologi - obligatorisk
Kursusindhold

Kurset indledes med en metodeblok i hvilken der gennemgås en række teknikker som anvendes senere i kurset til analyse af en række simple fysiologiske modeller. Teknikkerne omfatter blandt andet skalering og non-dimensionalisering af ligningssystemer, stabilitets analyse og analyse af bifurkationer i et- og flerdimensionale systemer. Der gives en introduktion af numeriske metoder til løsning af differentialligninger. Endvidere gives der en introduktion til opstilling og analyse af kinetiske udtryk samt til begreberne kaotiske systemer og fraktaler.

I kursets model-del arbejdes der med cellulære modeller. Disse omfatter exitable celler, intracellulær calciumdynamik, metabolisme og cirkadiske rytmer. Endelig arbejdes der med modeller på individ og samfundsniveau – modeller af diabetes, modellering af patientflow i sundhedsvæsenet samt epidemimodeller.

Målbeskrivelser

Fagets overordnede mål er, at de studerende efter endt undervisning kan analysere fysiologiske modeller og data og redegøre for dynamiske forhold i disse.


Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • forstå udvalgte fysiologiske modellers karakter og dynamik
 • analysere dynamiske forhold i simple fysiologiske modeller
 • redegøre for bifurkationer i dynamiske systemer
 • beskrive fysiologiske systemer med basale differentialligninger
 • redegøre for ikke-lineariteter i dynamiske systemer
 • anvende Matlab programmering relateret til analyse af en dynamisk problemstilling

 

Forelæsning og øvelser
De studerendes arbejdsbelastning for kursus og eksamen i modellering af fysiologiske systemer fremgår af Eksamen i modellering af fysiologiske systemer.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0
 • I alt
 • 0
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Aflevering af hjemmeopgaver
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne:

 • forstå udvalgte fysiologiske modellers karakter og dynamik
 • analysere dynamiske forhold i simple fysiologiske modeller
 • redegøre for bifurkationer i dynamiske systemer
 • beskrive fysiologiske systemer med basale differentialligninger
 • redegøre for ikke-lineariteter i dynamiske systemer
 • anvende Matlab programmering relateret til analyse af en dynamisk problemstilling