NPLB14022U  Eksperimentelle Jordbundsundersøgelser

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Experimental Soil Analysis

Kursusindhold

Kurset er bygget op omkring udførelse af en række eksperimentelle øvelser i laboratoriet (”hands on”) samt bearbejdning og rapportering af egne måleresultater. Dette kursus er eksperimentelt baseret hvor kurset "Jord, Vand og Planter" er mere teoretisk opbygget.

Det har som formål at træne grundlæggende jordfysisk og -kemisk karakterisering af jord og samtidig øge forståelsen af vigtige jordbundsegenskaber og -processer af betydning for jordkvalitet, planteproduktion og miljø. 

Indholdet fordeler sig på to hovedområder: Jordbundsfysik og jordbundskemi. Under jordundsfysik indgår følgende emner: Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling samt jordklassificering. Karakterisering og regulering af jordstruktur. Bestemmelse af mekaniske egenskaber, pakningstilbøjelighed og jordstyrke. Karakterisering af luftskifte: Diffusivitet og permeabilitet. Vandretentionsegenskaber og porestørrelsesfordeling. Vand- og luftkapacitet, plantetilgængeligt vandmængde. Vandbevægelse i jord, vandinfiltration og afdræning. Hydraulisk ledningsevne. Stoftransport koblet til vandbevægelsen, hydrodynamisk stofspredning, udvaskning. Termiske egenskaber og varmetransport. Under jordbundskemi indgår følgende emner: Jordklassificering, bestemmelse af pH, carbonat og kalkningsbehov. Bestemmelse af organisk kulstof, organisk og uorganisk kvælstof. Fraktionering af jordens fosfatindhold. Bestemmelse af alkalinitet, ombyttelige kationer, kationbindingskapacitet (CEC), og basemætningsgrad. Ekstraktion af jern- og aluminium-oxider. Prøvetagning og konservering af jord i tør og fugtig tilstand.

Målbeskrivelser

Kurset målsætning er at træne grundlæggende fysisk og kemisk karakterisering af jord eksperimentelt og derigennem øge forståelsen af egenskaber og -processer af betydning for jordkvalitet, planteproduktion og miljø. Når kurset er færdigt forventes den studerende at have følgende:
 

Viden
Redegøre for grundlæggende love, principper, begreber og metoder inden for kursets emneområder.

Færdigheder
Arbejde eksperimentelt med jordbundsundersøgelser. 
Anvende og kombinere gennemgåede metoder og principper til at karakterisere jord som vækstmedium for planter og i relation til risikoen for forurening af jord- og vandmiljø i forbindelse med planteproduktion eller anden anvendelse af jorden.

Kompetencer
Identificere og analysere de væsentligste jordfysiske og –kemiske aspekter af begrebet jordkvalitet, fortolke resultater af analysen og drage relevante konklusioner.

Øvelseskompendium

Bestået kursus om jord svarende til 7.5 ects.
Der gennemføres praktiske laboratorieøvelser i to dage om ugen, og derudover bearbejdning af resultater samt rapportering. Øvelserne gennemføres i små grupper. Forløbet er interaktivt, idet underviseren som regel indleder med at gennemgå den teoretiske baggrund samt praktiske forhold vedrørende øvelsens gennemførelse. Opnåede resultater diskuteres og perspektiveres i forhold til kursets målsætning. Træning i mundtlig fremstilling og diskussion af centrale problemstillinger er således en integreret del af øvelserne.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 25 min
Mundtlig eksamen med 20 minutters forberedelse
Krav til indstilling til eksamen
Godkendt minimum 75% af øvelsesrapporterne indenfor hvert af de to hovedområder, samt deltaget med fremlæggelse i afsluttende seminar.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
blokuge 9
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne opfylde kravene som formuleret i målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Praktiske øvelser
 • 84
 • Forberedelse
 • 113,5
 • Seminar
 • 8
 • Eksamen
 • 0,5
 • I alt
 • 206,0