NPLB14017U Botanik

Årgang 2014/2015
Uddannelse
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Kursusindhold

Kurset kombinerer plantesystematik og -økologi og opbygger en forståelse for danske vegetationstyper og kulturlandskaber. Kurset beskæftiger sig især med alle danske vildtvoksende planter, men også med kulturplanter i bred forstand (dvs. afgrøder, grøntsager og nogle prydplanter). Kurset tilbyder differentiering i de praktiske øvelser, hvor der vil være mulighed for at vælge mellem forskellige planter afhængigt af, om man er mest interesseret i naturtyper, vilde danske planter eller kulturplanter. Endvidere er der også mulighed for differentiering i opgaver og under diskussionsøvelser og ekskursioner. Et solidt plantekendskab og evnen til hurtigt at bestemme planter bliver opbygget. Dette er nødvendige kompetencer i praktiske vegetationsanalyser, i forvaltningsopgaver, i arbejdet med bevaringsbiologi og rødlistearter, i arbejdet med kulturplanter og ved alle former for planteanvendelse. Faget Botanik giver et grundigt indblik i mere end 50 plantefamilier, hvor hovedvægten er på familier, der er væsentlige for forståelse af dansk vegetation, danske kulturplanter og planter, der anvendes fx. til medicin. Planternes karakteristiske morfologi og systematiske placering er centralt i kurset.
Botanik er obligatorisk på visse bachelor-fagpakker på bachelor, Naturressource. På andre uddannelser f.eks. biologi kan botanik kurset tages på kandidatdelen. Botanik bygger ovenpå den viden, der er opnået i faget Dyrs og Planters Diversitet, Organismebiologi, Farmakognosi og Naturstofkemi eller tilsvarende kursus; og giver den nødvendige botaniske baggrundsviden for alle, der skal beskæftige sig med plantefag på universitetet. Kurset er også relevant for studerende på andre studieretninger, hvor et solidt kendskab til planters systematik, slægtskabsforhold og artsdiversitet er en vigtig forudsætning, fx. indenfor plantebioteknologi eller plantebiologi generelt. Der lægges vægt på, at den studerende bliver fortrolig med botaniske arbejdsmetoder og terminologi, herunder anvendelsen af såvel videnskabelige som danske plantenavne.

Den botaniske del af kurset giver et indgående kendskab til plantearter i danske vegetationstyper, til planters systematiske slægtskabsforhold og artsdiversitet, inklusiv afgrøder, grøntsager, og andre kulturplanter. Under kursusforløbet opnår studerende evne til at genkende danske plantefamilier og tilhørende plantearter og en detaljeret viden om udvikling og slægtskabsforhold blandt danske plantefamilier.

Vegetationsdelen af kurset gennemgår den danske vegetationshistorie siden sidste istid og beskriver den udvikling og de natur- og kultur-forhold, som har været væsentlige for at forme den aktuelle vegetation. Endvidere gennemgås naturlige og halvnaturlige danske plantesamfunds karakteristiske arts-sammensætning og specielle økologiske forhold. Der lægges vægt på, at emnerne i vid udstrækning bygger på konkrete eksempler, først og fremmest kursusdeltagernes egne iagttagelser under ekskursioner.

Målbeskrivelser

Efter kurset skal den studerende være i stand til at kunne:
Viden
Identificere danske plantearter og udvalgte vegetationstyper
Beskrive væsentlige historiske og økologiske forhold i danske vegetationstyper
Udvise overblik over vildtvoksende danske plantefamilier og deres slægter og arter samt plantefamilier med arter, der dyrkes og anvendes i Danmark.
Beskrive ca. 50 danske plantefamilier.
Beskrive begreber indenfor plantemorfologi.
Referere regler for navngivning af planter.
Anvende identifikationsværktøj til danske planter.

Færdigheder
Analysere ca. 50 danske plantefamilier og indgående forklare deres morfologi, arter og systematik.
Identificere naturlige og antropogene plantepopulationer og vegetationstyper
Korrekt henføre alle planter fra pensum-familier (også arter, man aldrig har set før) til den korrekte familie.
Formidle viden om plantemorfologi og artsbestemmelse.
Analysere sammenhænge mellem planters morfologi og klassifikation.
Forklare regler for navngivning af planter.
Vurdere sammenhængen mellem klassifikation og fylogenier (slægtskabstræer).
Korrekt identificere de almindeligste danske afgrøder, grøntsager, frugttræer og buske.
Korrekt bestemme alle vilde danske plantearter fx. ved hjælp af Dansk Flora.

Kompetencer
Diskutere sammenhæng mellem ændring i kultur, miljøforhold og vegetationssammensætning
Vurdere bestemmelsesnøgler til danske plantearter.
Vurdere slægtskabsforhold imellem og indenfor plantefamilier.
Diskutere betydningen af korrekt artsbestemmelse af planter i forhold til anvendelse.
Diskutere begreberne afgrøder, grøntsager og kulturplanter.

 

Frederiksen S, Rasmussen F.N., Seberg O. 2006. Dansk Flora. Gyldendal.
Jacobsen N. og Jensen, J. 2005. Systematisk Botanik. Biofolia.
Lange, C.B.A. og Jacobsen, N. 2010. Biologisk Nomenklatur.
Mossberg, B. og L. Stenberg. 2005. Den Nye Nordiske Flora. Gyldendal.
Petersen, P.M. og Vestergaard, P. 2006. Vegetationsøkologi. Gyldendal.
Litteratur om danske afgrøder og kulturplanter (udleveres).

 

Viden svarende til et af følgende kurser er en fordel:
Dyrs og Planters Diversitet
Organismebiologi (Biologi)
Farmakognosi og Naturstofkemi (Farma)
Undervisningen vil veksle mellem forelæsninger, øvelser, ekskursioner og opgaver
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 18
 • Ekskursioner
 • 22
 • Forberedelse
 • 69
 • Forelæsninger
 • 38
 • Praktiske øvelser
 • 38
 • Teoretiske øvelser
 • 21
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
En del af eksamen (2,5 timer) er uden hjælpemidler og her testes de studerendes evne til at anvende den viden, der er opnået under kurset. Den anden del (1,5 time) af eksamen er en test af studerendes kompetencer i at bestemme planter. I anden del må bestemmelsesnøgler og dissektionsbestik bruges som hjælpemidler. Under eksamen, efter 2,5 timer, kommer kursusansvarlig og uddeler de planter, som hører til del 2.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Frederiksen et al. 2006. Dansk Flora. Gyldendal.
Lütken, H.V. 2012. Kompendium i drivhusplanter.
Mossberg & Stenberg 2005 Den Nye Nordiske Flora. Gyldendal.
Dissektionsbestik
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
en intern bedømmer
Eksamensperiode
Eksamensugen i blok 4
Kriterier for bedømmelse

Eksamen vil blive bedømt på baggrund af kendskab til pensum og opfyldelse af målbeskrivelsen.