NPLB14003U Vildtbiologi og -forvaltning

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Wildlife Biology and Management

Kursusindhold

 

 

Kurset tager udgangspunkt i Naturforvaltningslovens definition af vildt, dvs. alle fugle og pattedyr, jagtbare som fredede. Det retter sig dog specielt mod varetagelse af jagt- og fiskeriinteresser i private og offentlige virksomheder samt forudsætninger for at skabe dialog vedr. naturens benyttelse i forhold til forskellige borgerinteresser. Kurset behandler et spektrum af forvaltningsmæssige muligheder rækkende fra bestandspleje af enkeltarter til forvaltningsplaner og større landskabsfredninger. Det primære fokus er dog på landskabs og ejendomsniveau for jagtbare arter.

 

 

Målbeskrivelser

Kursets målsætning er at give deltagerne en anvendelsesorienteret indføring i økologiske, økonomiske, lovgivningsmæssige, etiske og politiske faktorer af betydning for forvaltning af vildt.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
- Forstå landskabsanvendelsens betydning for vildtet.
- Forstå de generelle principper inden for forvaltning af vildt.
- Kende til jagtformer og vildtopdræt.
- Kende til almindelige vildtsygdomme og zoonoser.
- Udpege interesseorganisationer og andre aktører inden for national og international vildtforvaltning.

Færdigheder:
- Analysere terræn og biotopkvalitet og på basis heraf at udarbejde en vildtplan.
- Vurdere det økologiske grundlag for potentielle vildtforvaltningstiltag.
- Identificere relevante støtteordninger og konsulentordninger i forhold til konkrete projekter.
- Formidle vildtforvaltningens lovgivningsmæssige grundlag.

kompetencer
- Skal kunne kritisk evaluere en natur- og vildtplan
- Reflektere over kulturelle forholds betydning for forvaltningspraksis.
- Diskutere og bedømme konkrete og potentielle forvaltningstiltag ud fra en politisk og etisk synsvinkel.

Der forudsættes en grundlæggende viden om økologi.
Undervisningen veksler mellem forelæsninger, teoretiske øvelser, kollokvier, ekskursioner og projektarbejde (med individuel opgave). Forelæsningerne gives bl.a. af forskellige gæsteforelæsere. De teoretiske øvelser og kollokvier vil bestå af gruppearbejde, hvor udleveret materiale diskuteres. Kursets eksamensprojekt vil kunne målrettes til enten: 1) en naturplan for en ejendom med særlig vægt på vildt og jagt interesser, 2) en formidlingsplan for en vildtrelateret problemstilling, hvor målgruppen kan være såvel jægere, organisationer eller borgere. eller 3) en litteratur udredning af en videnskabelig hypotese
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Ekskursioner
 • 20
 • Forelæsninger
 • 65
 • Kollokvier
 • 10
 • Projektarbejde
 • 70
 • Teoretiske øvelser
 • 40
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 1 time med opsyn.
Skriftlig aflevering
Midtvejseksamen består i en 1 times skriftlig prøve. Sluteksamen består af bedømmelse af skriftlig opgave.
Krav til indstilling til eksamen
Deltagelse i ekskursioner er en forudsætning for at gå til eksamen
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen
Såfremt der er tilmeldt 10 eller færre studerende til reeksamen, ændres reeksamensformen til mundtlig
Kriterier for bedømmelse

Opfyldelse af kursets målsætninger