NPLB14002U Molekylær genetik

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Molecular Genetics

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi
MSc Programme in Animal Science
Kursusindhold

I den teoretiske del vil forelæsninger dække de følgende emner: DNA, genom struktur, molekylære markører, koblingsanalyser, replikation, genstruktur, transkription, translation, genregulering og genteknologi. Risikovurdering af transgene organismer og deres potentiale i forskning og forædling vil blive diskuteret.

Målbeskrivelser

Kursets mål er at give de studerende forstålese af repliaktion, genstruktur, transkription, translation samt genregulering og evnen til at overføre dette til de genetiske mekanismer der opererer i evolution, selektion, adaptation og forædling på genom og DNA/RNA niveau.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:
 

Viden:
Udvise forståelse for DNA som den basale enhed for genetisk nedarvning og variation samt kromosom struktur.
Forstå koblingen mellem genotype og fænotype.
Forstå kvantitativ- og populations genetik.
Forstå genetisk kobling og koblingsanalyser.
Forstå replikation, transkription og translation.
Forstå principperne for genregulering og evne til at overføre basal viden til genteknologi.

Færdigheder:
Arbejde i laboratorium med eksperimentelle teknikker der anvendes i genetiske studier.
Udføre genom karakteristik og koblingsanalyser.
Vurdere og anvende genetik og molekylær genetik til at løse videnskabelige problemstillinger og forstå den rolle genetik spiller i: Biokemi, fysiologi, morfologi og biodiversitet.
Forklare de genetiske mekanismer der regulerer differentiering af arter, populationer og individer i en population i relation til naturlig selektion og forædling.
Evne til at fortolke resultater og formulere konklusioner fra forsøg.

Kompetencer:
Demonstrere forståelse for og brug af statistiske metoder i genetisk forskning.
Analysere genetiske resultater i relation til koblinganalyser, forædling og populationsstrukturer.
Demonstrere evnen til at overføre teoretisk og praktisk viden om molekylærgenetiske metoder til forskelige forskningsprojekter og forædlingsopgaver.
Kunne analysere og diskutere brugen af genetik og transgene organismer i forskellige biologiske sammenhænge.

BL Hartl and EW Jones: Essential Genetics, A Genomics Perspectives, Publ. Jones and Bartlett Publishers, 5.ed 2011.

Molekylær genetik består af 35% forelæsninger primært baseret på lærebog, 15% opgaveløsning, 15% case studier samt 35% laboratorie-øvelser. Forelæsningerne vil blive varetaget af undervisere fra flere institutter. Undervisere fra de deltagende institutter vil vejlede grupper i ders case projekter afhængig af emnevalg. I øvelserne indgår der teknologi som er beskrevet i lærebogen. I øvelserne indgår der arbejde med dyr, planter og mikroorganismer.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 226
 • Forelæsninger
 • 37
 • Praktiske øvelser
 • 80
 • Projektarbejde
 • 30
 • Teoretiske øvelser
 • 35
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen
Aflevering og godkendelse af case-rapport og laboratorie-rapport.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen
Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.
Der kan ikke ses bort fra krav om gennemførte øvelser/ laboratorieøvelser, og studerende, der ikke opfylder kravet skal derfor følge kurset igen det kommende studieår. Studerende, der opfylder kravet om laboratorierapport, men ikke case-rapport, skal aflevere case-rapport senest 2 uger inden tilmeldingsperioden til reeksamen slutter
Kriterier for bedømmelse

se målbeskrivelse