NIFK14021U Forvaltningsret

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Administrative Law

Uddannelse
MSc Programme in Landscape Architecture
MSc Programme in Nature Management
MSc Programme in Agricultural Economics
Bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi
Kursusindhold

Kurset henvender sig bredt til alle studieretningerne på Science. Kurset giver de studerende indsigt i juridisk metode herunder retskildebegrebet i forvaltningsretlig kontekst. Kurset vil med særlig vægt på den offentlige forvaltning give et indblik i de grundlæggende principper for og krav til myndighedernes forvaltning i dansk ret.

Kurset indfører de studerende i den retlige regulering af forholdet mellem borger og myndighed i Danmark, og på baggrund heraf gives de studerende indsigt i og forståelse for varetagelsen af behandlingen af konkrete sager i den offentlige forvaltning, f.eks. i miljøforvaltningen.

Hovedvægten vil være på den danske generelle forvaltningsret, men praksis og eksempler fra konkrete særlovsområder, f.eks. miljølovgivningen, med relation til uddannelserne på Science vil også blive inddraget.

Målbeskrivelser

Kurset sigter mod at give de studerende et godt kendskab til de forvaltningsretlige regler og de administrative problemer, der rejser sig i forbindelse med behandlingen af konkrete sager med særlig betydning for de områder, der dækkes af uddannelserne på Science.

Når kurset er færdigt, forventes den studerende at:

Viden:

- kende grundelementerne i juridisk metode, herunder retskildebegrebet og til hvordan relevante forvaltningsretlige retskilder identificeres.

- kunne beskrive de grundlæggende retlige institutioner i dansk forvaltningsret.

- kunne redegøre for de centrale retsstatslige og forvaltningsretlige principper i forholdet mellem myndighed og borger herunder for hjemmelsspørgsmål, sagsbehandlingsregler og klagemuligheder.

Færdigheder:

- kunne identificere, analysere og diskutere forvaltningsretlige problemstillinger

- kunne anvende juridisk metode til at træffe beslutninger i forvaltningsretlige spørgsmål, herunder finde de relevante retskilder og inddrage afgørelser fra myndigheder, klageinstanser og domstolene.
 

- have forståelse for forvaltningsrettens tværgående betydning i forhold til særlovgivningen.

Kompetencer

- kunne varetage behandlingen af konkrete sager i overensstemmelse med forvaltningsrettens almindelige regler.

- kunne yde rådgivning i forbindelse med forvaltningsretlige spørgsmål.

- forøgede forudsætninger for at følge andre retsvidenskabeligt orienterede kurser på Science og kurser på Juridisk Fakultet.

Undervisningen vil bestå af forelæsninger kombineret med øvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 106
 • Forelæsninger
 • 36
 • Teoretiske øvelser
 • 60
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen