NIFB14010U Miljøøkonomi for ikke-økonomer

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Environmental Economics for Non-Economists

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Kursusindhold

Kursets målsætning er at give en introduktion til miljø- og ressourceøkonomiens teori og analysemetoder. Kurset er opbygget omkring en række hovedemner, hvor vi starter med at introducere etiske og filosofiske problemstillinger, der er knyttet til økonomi og miljø, herunder bl.a. de etiske aspekter af at knytte økonomiske værdier til miljøgoder samt bæredygtighed og fordelingsretfærdighed mellem generationer. I anden del af kurset behandler vi årsagerne til forurening og overudnyttelse af naturlige ressourcer. Vi viser, at problemerne grundlæggende skyldes manglende markeder for miljøgoder som for eksempel ren luft og naturbevarelse. Fraværet af markeder betyder at der ikke er nogen markedspris på disse goder – og dermed mangler der økonomiske incitamenter til at begrænse udnyttelsen af dem. Derfor er det nødvendigt, at der træffes politiske beslutninger om udnyttelsen af natur- og miljøværdier. Til støtte for den politiske beslutningsproces er der udviklet økonomiske metoder til at beregne værdien af miljøgoder. Dette emne vil blive dækket i den tredje del af kurset, som omhandler økonomisk værdisætning og cost-benefit analyse. Kursets fjerde del diskuterer forskellige reguleringsmetoder med vægt på økonomiske reguleringsmekanismer, der giver et incitament til at reducere forureningen, og metoder til at sikre en mere samfundsmæssig hensigtsmæssig udnyttelse af naturressourcer. Endelig analyseres der i kursets femte del optimal udnyttelse af de af naturens ressourcer samt begrebet ressourceknaphed.

Målbeskrivelser

Hovedformålet med dette kursus er at give studerende med ingen eller kun lidt økonomisk baggrundsviden en introduktion til miljø- og ressourceøkonomi. Kurset har både et fagligt almendannende og et anvendelsesorienteret sigte. I den samfundsmæssige debat om miljøspørgsmål og bæredygtighed er økonomiske aspekter i dag centrale. Samtidig indgår miljøøkonomiske analyser i stigende grad i beslutningsgrundlaget for udformning af politikker og strategier på miljø- og naturområdet. Uanset faglig baggrund vil akademiske medarbejdere i den offentlige forvaltning, interesseorganisationer og konsulentvirksomheder mv. derfor ofte skulle sætte sig ind i miljøøkonomiske problemstillinger og tage stilling til resultaterne af miljøøkonomiske analyser.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
- Beskrive årsager til forurening og grundlaget for anvendelse af forskellige typer virkemidler til regulering af miljøproblemer
- Beskrive grundlaget for økonomisk værdisætning af miljøgoder og cost-benefit analyse
- Definere forskellige principper for bæredygtighed
- Definere forskellige indikatorer for naturressourceknaphed
- Definere økonomiske kriterier for efficient samfundsmæssig udnyttelse af naturressourcer

Færdigheder:
- Forklare styrker og svagheder ved forskellige typer af virkemidler til regulering af et givet miljøproblem
- Vurdere forskellige økonomiske metoders egnethed til politik- og projektanalyser på miljøområdet
- Vurdere resultaterne af miljøøkonomiske analyser på et fagligt grundlag
- Identificere kritiske antagelser i en miljøøkonomisk analyse
- Reflektere over det etiske grundlag for miljøøkonomiske analyser

Kompetencer:
- Perspektivere miljøproblemer og ressourceproblemer med udgangspunkt i miljø- og ressourceøkonomisk teori
- Gennemføre enkle miljøøkonomiske analyser
- Forholde sig til strategier for udnyttelse af naturressourcer i forhold til principper om økonomisk efficiens og Bæredygtighed

David A. Anderson, 2010. Environmental Economics and Natural Resource Management. Routledge.

Kirsten Halsnæs, Peder Andersen og Anders Larsen (red.), 2007. Miljøvurdering på økonomisk vis. DJØF forlaget.

Samt forskellige boguddrag, rapporter og artikler.

Ingen.
Kurset kan ikke følges af studerende på Jordbrugsøkonomi og Naturressourcer med fagpakke i miljøøkonomi
Undervisningen består af forelæsninger, hvor centrale dele af pensum gennemgås, en række praktiske og teoretiske øvelser, hvor de studerende arbejder med udleverede opgavesæt samt af gruppearbejde omkring miljøøkonomiske problemstillinger. I såvel forelæsninger og øvelser benyttes en række cases, der tager udgangspunkt i danske eller internationale miljø- og ressourceproblemer, som for eksempel global opvarmning, nitratudvaskning fra jordbruget, anvendelse af miljøfarlige stoffer, regulering af fiskeri og vurdering af naturgenopretnings-projekter.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 100
 • Forelæsninger
 • 42
 • Projektarbejde
 • 25
 • Teoretiske øvelser
 • 35
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Bred eksamination i pensum
Krav til indstilling til eksamen
Aflevering og godkendelse af to opgavesæt.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Én intern bedømmer
Reeksamen
Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende opfylde målbeskrivelsen