NIFB14008U Investering og Finansiering

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Investment and Finance

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
MSc Programme in Animal Science
Kursusindhold

 

Investeringsbeslutninger og tidspræferencer
Generelt om renter og rentesregning
Fastlæggelse af kalkulationsrenten
Investeringskalkuler. Alternative metoder til rentabilitetsberegning.
Investeringsplanlægning under hensyntagen til inflation og skat.
Vurdering af investeringsalternativer
Differensinvesteringer
Udskiftningsproblematik. Optimal levetid
Porteføljeteori
Risikovurdering
Finansiering med egenkapital vs. finansiering med fremmedkapital
Finansieringsregler og balancestrukturer
Vurdering af finansieringsalternativer
Leasing
Kapitalmarkedet
Obligationsmarkedet og realkreditbelåning
Finansiering i dansk landbrug

 

Målbeskrivelser

 

Kursets hovedmålsætning er at kvalificere den studerende til at kunne gennemføre investerings- og finansieringsbeslutninger.

Når kurset er gennemført forventes den studerende at kunne:

Viden:
• Udvise kendskab til forskellige metoder til rentabilitetsberegninger
• Udvise kendskab til aktuelle kalkuleværktøjer
• Udvise indblik i centrale parametre ved valg af finansiering
• Udvise indblik i praktisk investeringsplanlægning
• Have indblik i finansieringsmulighederne for jordbruget

Færdigheder:
• Anvende de forskellige metoder til rentabilitetsberegning
• Opstille forudsætningerne for investeringsberegninger
• Udarbejde investeringskalkuler under hensyntagen til inflation og skat
• Beregne den effektive rente såvel før- som efter skat
• Udarbejde ydelsesprofiler på forskellige lånetyper
• Udarbejde følsomheds- og nulpunktsberegninger.


Kompetencer:
• Vurdere investeringsforudsætningernes validitet og indvirkning på rentabilitetsberegningerne
• Kritisk vurdere fordele og ulemper ved de forskellige metoder
• Vurdere virksomhedens kapitalbehov og muligheder for kapitalfremskaffelse
• Vurdere alternative investeringsforslag i forhold til investors risikoprofil
• Vurdere alternative forslag til finansiering i forhold til investors aktuelle kapitalstruktur
• Analysere og vurdere investering og finansierings indvirkning på virksomhedens totaløkonomi (resultat og likviditet).

 

 

 

Hillier, D., S. Ross, R. Westerfield, J. Jaffe, B. Jordan (2010); Corporate Finance, European Edition. McGraw-Hill Education, Berkshire, UK

Rasmussen, S. (1980): Rentabilitetsberegninger. Metoder, begreber og principper. Memorandum nr. 8, Jordbrugsøkonomisk Institut, København (Genoptrykt af Academic books, København)

Rasmussen, S. (1991): Finansiel gearing - med særligt henblik på finansiering i landbruget. DSR-Forlag, Landbohøjskolen, København (Genoptrykt af Academic books, København)

 

 

Kompetencer svarende til Produktionsøkonomi
Undervisningen vil bestå af forelæsninger, understøttet af øvelser, hvor de studerende får mulighed for at anvende teorien på praktiske problemstillinger. Ud over de mere generelle metode-opgaver, vil der være 3 afleveringsopgaver, hvor de studerende får mulighed for at anvende investerings- og finansieringsteorien på helt konkrete problemstillinger.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 122
 • Forelæsninger
 • 48
 • Praktiske øvelser
 • 32
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen
Godkendelse af 2 ud af 3 hjemmeopgaver
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen
Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.
Kriterier for bedømmelse

Fuld opnåelse af målbeskrivelsen for kurset vil udløse karakteren 12