NIFB14007U Introduktion til jordbrugsøkonomi

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Introduction to Agricultural Economics

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi
Kursusindhold

 

Kurset består af fire elementer:

• Basal økonomisk teori omfattende mikroøkonomi og handelsteori
• Økonomiske og økonomisk-politiske problemstillinger på bedrifts-, sektor-, national- og internationalniveau. Problemstillingerne tager udgangspunkt i relevante og aktuelle problemer.
• Med udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling på baggrund af kursets faglige indhold, vil metode i problemorienteret projektarbejde blive introduceret og udviklet. Projektet gennemføres i grupper. Under arbejdet med projektet vil grupperne få både fagligt og metodisk vejledning,
• Generel erhvervsintroduktion og samfundsbeskrivelse.

 

Målbeskrivelser

 

Kurset har to hovedmålsætninger. 1) at give de studerende en viden om generel mikroøkonomi og international økonomi samt fødevaresektorens økonomiske, institutionelle og erhvervspolitiske forhold og problemer såvel nationalt som internationalt. 2) at give de studerende en grundlæggende indføring i principperne bag det problemorienterede og gruppebaserede projetarbejde samt at opnå erafing med at arbejde på den måde. Argumentet for denne del er at væsentlige dele af det samlede studie såvel som arbejdslivet efter endt uddannelse er organiseret på denne måde.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden

• Referere generel introducerende økonomisk og jordbrugsøkonomisk teori
• Beskrive centrale problemstillinger inden for national, regional og international fødevarepolitik.
• Beskrive størrelsesforhold og udviklingstendenser inden for international økonomi og fødevareerhvervet.
• Udtrykke forståelse for hvilken funktion og hvilket udtryk en problemformulering har og hvordan man gennem en problemanalyse kommer frem til den
• Beskrive basale gruppedynamiske begreber
• Beskrive en model for projektarbejdet og dets forskellige faser


Færdigheder

• Analysere centrale nationale og internationale økonomiske problemstillinger ud fra simpel økonomisk teori.
• Anvende den opnåede viden til at udforme en problemformulering i forbindelse med en faglig rapport
• Anvende principperne om opbygningen af en rapport og formelt håndtere litteraturen korrekt.

Kompetencer

• Igangsætte og gennemføre et effektivt samarbejde i en gruppe om et fælles projekt. med dertil hørende udarbejdelse af en projektrapport der illustrerer den studerendes evne til at identificere, analysere, formulere og bearbejde en faglig relevant problemstilling.

 

Undervisningsmateriale vil blive anvist på kursets Absalon-side

Undervisningen omfatter forelæsninger baseret på tematiske emner, teoretiske øvelser, hvor der i grupper arbejdes med udleverede opgavesæt, der afspejler pensum i bred forstand. Derudover gennemføres et problemorienteret projektarbejde i grupper med tilknyttet metode- og projektvejleder. Projekter tager udgangspunkt i kursets faglige indhold.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Ekskursioner
 • 8
 • Forberedelse
 • 138
 • Forelæsninger
 • 55
 • Praktiske øvelser
 • 30
 • Projektarbejde
 • 143
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • Vejledning
 • 6
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Beskrivelse af eksamen: Eksamen gennemføres som en individuel mundtlig eksamination i pensum, projektrapport samt en personlig procesevaluering/​-refleksion
Vægtning: Individuel mundtlig eksamen i pensum, projektrapport og personlig procesevaluering/​-refleksion: 100%
Krav til indstilling til eksamen
Godkendelse af 3 opgavesæt;
Godkendelse af projektrapport;
Aktiv deltagelse i midtvejs- og afsluttende seminar med præsentation og opponering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere
Reeksamen
Samme som ordinær eksamen.

Der kan ikke ses bort fra krav om gennemførte og godkendte aktiviteter og produkter i forbindelse med projektarbejdet. Studerende, der ikke opfylder kravet skal derfor følge kurset igen det kommende studieår
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende demonstrere en tilfredstillende dækning af målbeskrivelsens viden, færdigheder og kompetencer