NIFB13011U Makroøkonomi og konjunkturer

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Macro Economics and Business Cycles

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi
Kursusindhold

 

Kurset handler først og fremmest om årsager til og virkninger af makroøkonomiske konjunktursvingninger, og hvorfor og hvordan man fører økonomisk politik.

Kursets hovedmålsætning er at give de studerende et dybere kendskab til de basale makroøkonomiske og økonomisk-politiske problemstillinger i en højtudviklet økonomi som den danske. Der fokuseres på samspillet mellem centrale makroøkonomiske variable og effekterne af økonomisk politik på disse variable på kort og mellemlangt sigt. Anvendelsessiden retter sig mod aktuelle problemer i Danmark og evt. andre højtudviklede økonomier, herunder især mulighederne for at udjævne konjunktursvingningerne gennem en aktiv økonomisk politik.

Der er forskellige elementer, der er vigtige for forståelsen af konjunktursvingninger, og de vil derfor udgøre væsentlige dele af indholdet. Det drejer sig om:

- Forventningsdannelsen.
Hvilken information anvender økonomiens aktører, når de danner forventninger om fremtidige variable? Tager aktørerne højde for viden om fremtiden eller skuer de kun bagud?

- Centralbankens troværdighed.
Hvordan skaber centralbanken troværdighed om dens pengepolitik? Hvorfor fører finansministeren ikke pengepolitik, men overlader den i stedet til centralbanken? Hvad skal centralbanken lægge vægt på, når den fører pengepolitik? Inflation og/eller beskæftigelse?

- Valutakurssystemer.
Er der forskel på muligheden for at føre økonomisk politik alt afhængig af, om der er faste eller flydende kurser?

Kurset vil i sit udgangspunkt være teoretisk, og vi arbejder med matematisk funderede modeller. Men givet emnets karakter er det klart, at det ikke er teori for teoriens egen skyld. Vi forsøger at blive klogere på de op- og nedture, der rammer økonomien, sådan at man bedre kan vurdere og rådgive om, hvilken økonomisk politik, der kan føres.

Det er absolut en forudsætning, at man har været igennem Samfundsøkonomi eller tilsvarende og Mikroøkonomi eller tilsvarende, da kurset bygger videre på disse to fag, og kombinerer mikroøkonomisk og makroøkonomisk teori.

 

Målbeskrivelser

Viden:
- beskrive sammenhængen mellem centrale makroøkonomiske variable som BNP, forbrug, investeringer, priser, løn, pengeudbud, rente og valutakurs på kort og mellemlangt sigt

- beskrive centrale problemstillinger af betydning for den makroøkonomiske udvikling i en højt-udviklet økonomi som den danske på kort og mellemlangt sigt

- identificere relevante økonomiske politikker med henblik på håndtering af disse problemstillinger

- skelne mellem forskellige valutakursregimer

Færdigheder:
- analysere matematisk og grafisk makroøkonomiske AD-AS-modeller i lukkede og åbne økonomier, og for de åbne økonomiers vedkommende betydningen af forskellige valutakurssytemer.

- analysere matematisk og grafisk forskellen mellem adaptive og rationelle forventninger.

- analysere matematisk og grafisk effekterne af økonomisk politik på kort og mellemlangt sigt i form af AS-AD modeller og betydningen af forventningsdannelsen for disse effekter.

- analysere matematisk og grafisk effekterne af økonomisk politik på kort og mellemlangt sigt i form af AS-AD modeller og betydningen af forskellige valutakurssytemer for disse effekter.

- analysere matematisk og grafisk effekterne af økonomisk politik på kort og mellemlangt sigt i form af AS-AD modeller og betydningen af centralbankens troværdighed og uafhængighed for disse effekter.

- forklare resultaterne og relatere dem til de antagelser der ligger til grund for analysen

- vurdere fordele og ulemper ved fleksible vs. faste valutakurser

Kompetencer:
- diskutere de forudsætninger og antagelser der ligger til grund for de makroøkonomiske modeller, der gennemgås på kurset

- reflektere over den økonomiske politiks muligheder og begrænsninger

- evaluere aktuelle økonomisk-politiske tiltag i Danmark og andre højt-udviklede økonomier

Se Absalon ved kursets begyndelse

Det er absolut en forudsætning, at man har været igennem Samfundsøkonomi eller tilsvarende og Mikroøkonomi eller tilsvarende, da kurset bygger videre på disse to fag, og kombinerer mikroøkonomisk og makroøkonomisk teori.
Undervisningen består af en blanding af forelæsninger, teoretiske øvelser og diskussion af aktuelle økonomiske problemstillinger
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 137
 • Forelæsninger
 • 42
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen
ingen
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.
Kriterier for bedømmelse

Der testes i hele målbeskrivelsen