NDAA12001U Kursus i sundhedsrelateret velfærdsteknologi

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Course in Welfare Technology in a Healthcare Context

Uddannelse
Kandidatuddannelsen i it og sundhed
Kursusindhold

Målet er at give de studerende praktiske, metodiske og teoretiske indsigter i og erfaringer med design og brug af borger-/patientnær sundhedsrelateret velfærdsteknologi. Med udgangspunkt i klinisk erfaring samt teoretiske og metodiske principper for informationssystemdesign og -evaluering er målet at gøre den studerende i stand til på et videnskabeligt og kritisk grundlag at udvikle et koncept for en specifik velfærdsteknologisk løsning. Der lægges vægt på, at den studerende får en forståelse af de specifikke kliniske, designmæssige, professionelle, etiske, organisatoriske og praktiske udfordringer, der knytter sig til sundhedsrelateret velfærdsteknologi nu og i fremtiden.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Redegøre for den aktuelle udvikling inden for sundhedsrelateret velfærdsteknologi
 • Vurdere anvendeligheden af nuværende og fremtidig IKT løsninger i en specifik behandlingsmæssig sammenhæng på baggrund af kvalitativ og/eller kvantitativ viden
 • Selvstændigt genere viden om et specifikt behandlingsområde gennem anvendelse af kvalitative metoder
 • Diskutere hvorledes design af IKT-løsninger kan tage hensyn til brugernes specifikke behov og muligheder, herunder hensyntagen til literacy og sygdomsbetingede dysfunktioner
 • Redegøre for forskellige evalueringsmetoder og deres anvendelsesområder i forbindelse med design af sundhedsrelateret velfærdsteknologi
 • Diskutere fordele og ulemper ved forskellige forsknings- og evalueringsmetoder til systemudvikling i en sundhedsvæsenssammenhæng
 • Redegøre for og anvende systemudviklingsmetoder (prototyping, participatory design m.m.)
 • Udvikle et koncept for en sundhedsrelateret velfærdsteknologi på baggrund af relevante data og systemudviklingsmetoder
Eksamen i datahåndtering i sundhedssektoren
Eksamen i patientforløb - sygdom, diagnostik og behandling
Eksamen i medicinsk teknologisk innovation og samfund
Undervisningen er opbygget af moduler af en til tre ugers varighed. Det teoretiske og metodiske indhold sættes i et praksisrelevant perspektiv gennem projektarbejde, hvor der under vejledning arbejdes med udviklingen af en konkret designløsning. Forelæsninger og holdundervisning,
Kurset evalueres desuden i Eksamen i sundhedsrelateret velfærdsteknologi.

Den studerendes arbejdsbelastning for kursus og eksamen fremgår samlet af Eksamen i sundhedsrelateret velfærdsteknologi.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0
 • I alt
 • 0
Point
5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Kursusattest på baggrund af tilfredsstillende deltagelse i undervisningen og godkendte rapporter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne:

 • Redegøre for den aktuelle udvikling indenfor sundhedsrelateret velfærdsteknologi
 • Vurdere anvendeligheden af nuværende og fremtidig IKT løsninger i en specifik behandlingsmæssig sammenhæng på baggrund af kvalitativ og/eller kvantitativ viden
 • Selvstændigt genere viden om et specifikt behandlingsområde gennem anvendelse af kvalitative metoder
 • Diskutere, hvorledes design af IKT-løsninger kan tage hensyn til brugernes specifikke behov og muligheder, herunder hensyntagen til literacy og sygdomsbetingede dysfunktioner
 • Redegøre for forskellige evalueringsmetoder og deres anvendelsesområder i forbindelse med design af sundhedsrelateret velfærdsteknologi
 • Diskutere fordele og ulemper ved forskellige forsknings- og evalueringsmetoder til systemudvikling i en sundhedsvæsenssammenhæng
 • Redegøre for og anvende systemudviklingsmetoder (prototyping, participatory design m.m.)
 • Udvikle et koncept for en sundhedsrelateret velfærdsteknologi på baggrund af relevante data og systemudviklingsmetoder