LPLB10333U Videregående plantebiologi

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Advanced Plant Biology

Kursusindhold
Kurset tager udgangspunkt i den viden de studerende har opnået i grundlæggende kurser i biokemi, molekylæbiologi og plantebiologi. Kurset behandler et bredt udsnit af emner, dels nye emner og dels emner, som har været berørt på tidligere kurser, men hvor der her bliver gået mere i dybden. Kurset belyser samspillet mellem de enkelte processer, og kurset giver indsigt i hvordan planten fungerer både på det molekylære og cellulære plan og på helplanteniveau. Kurset søger at integrere denne viden, så den studerende får en indsigt hvordan hele planten fungerer som organisme i et samspil det omgivende miljø. Desuden gives centrale eksempler på anvendelse grundlæggende metoder i plantebiologisk forskning.

Kurset omfatter bl.a. følgende centrale emner:
Fotosyntesens biokemi og regulering, Genomer og ekspression af gener, Kulhydratmetabolismen og dens regulering, Respiration, biosyntesen af naturstoffer, kvælstofmetabolisme og -fixering, fotomorfogenese og virkningen af en række plantehormoner.
Målbeskrivelser
Kursets hovedmålsætning er at give et bredt kendskab til planters livsfunktioner og en forståelse for de fysiologiske, molekylære og cellulære processer som ligger til grund for planters vækst og udvikling og tilpasning til omgivelser.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:
Viden:
- Beskrive de grundlæggende molekylære og cellulære processer i planter.
- Udvise overblik over hvordan planters livsfunktioner fungerer på cellulært såvel som på hel-plante niveau.
- Beskrive og reflektere over hvordan de molekylære og cellulære processer tillader planter at tilpasse sig til væsentlige forandringer det omgivende miljø.

Færdigheder:
- Anvende teoretisk viden til løsning af teoretiske problemstillinger inden for plantefysiologi og -biokemi.

Kompetencer :
- Identificere plantebiologiske problemstillinger, og foreslå mulige løsninger på disse med grundlag i plantebiologiske processer og herunder inddrage overvejelser af betydningen af de givne væksfaktorer.
Taiz, L. and Zeiger, E.: Plant Physiology. Fifth Edition. Der tages forbehold for at lærebogen kan udskiftes indtil en uge før kursusstart.
Kurset tager udgangspunkt i den viden de studerende har opnået i grundlæggende kurser i biokemi, molekylæbiologi og plantebiologi.
Kurset omfatter forelæsninger, hvor centrale emner indenfor fagområdet gennemgås. Sideløbende med forelæsningerne gennemføres teoretiske øvelser hvor de studerende løser specifikke opgaver i dialog med underviseren. De enkelte opgaver er koordineret med de emner som behandles i forelæsningerne. På basis af enkelte emner gennemgås udvalgte metoder som anvendes i studiet af molekylære og fysiologiske processer hvilket illustreres med praktiske øvelser. Endvidere inddrages eksempler på igangværende forskning til at illustrere specifikke områder.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 139
 • Forelæsninger
 • 30
 • Praktiske øvelser
 • 12
 • Teoretiske øvelser
 • 21
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen
Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.
Kriterier for bedømmelse
Der henvises til målbeskrivelsen