LOJB10259U Mikroøkonomi

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Micro Economics

Uddannelse
Bacheloruddannelsen jordbrugsøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Bacheloruddannelsen i Naturvidenskab og IT
Kursusindhold

Kurset i mikroøkonomi opbygger fundamentet til moderne modelbaseret økonomisk analyse. Byggeklodserne er agenternes præferencer der modelleres til nyttefunktioner. Ved hjælp af matematik og antagelser som nyttemaksimering og ligevægt kan markedsdeltagernes adfærd forudsiges og analyseres. Med få redskaber er vi således allerede i stand til at kaste et blik på et af de smukkeste resultater i økonomi - den generelle ligevægt.

Desværre er den generelle ligevægt kun en smuk utopi baseret på urealistiske antagelser. Meget af den økonomiske metode handler derfor også om at analysere og ændre på antagelser. I kursets anden del går vi i gang med dette arbejde.

Første skridt er at udforske forbrugernes og virksomhedernes møde på markedet. Dette område kaldes industriøkonomi og idéen er at udforske hvordan forskellige markedsstrukturer vil påvirke prisdannelsen og adfærden på markedet.

Vi skal også se på beslutning under usikkerhed. Antagelsen om fuld vished for alle valg er tydeligvis urealistisk, men hvordan skal usikkerhed modelleres og kan dette inkorporeres i vores modeller for forbrugeradfærd? Vi vil her bruge flere forskellige tilgange og komme ind på begreber som "state contingency" og "foreventet nytte". 

Som det forhåbentligt fremgår er kritisk brug af antagelser en hjørnesten i den økonomiske metode, og derfor et fokuspunkt for kurset. Hvis tiden tillader det vil vi kort se på mere virkelighedsnære modeller over beslutningsadfærd, hvor rationalitetsantagelsen ikke gælder. Disse psykologisk baserede modeller er i disse år ved at revolutionere økonomi.

Målbeskrivelser

Kurset giver en grundlæggende indføring i økonomisk tænkning og modellering. Med udgangspunkt i basale antagelser om markedsdeltagernes præferencer, opbygges en sammenhængende teori, der kan bruges til at forstå, analysere og forudsige økonomisk adfærd. I den proces lægges vægten både på den økonomiske matematiske metode, men også på intuition og kritisk forståelse af antagelser. Kurset er således en nødvendig byggesten før introduktionen af mere virkelighedsnære problemstillinger som fx miljøøkonomi og kontraktteori.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne: 


Viden:
- Forstå de grundlæggende principper bag den økonomiske metode.
- Være fortrolig med økonomiske modeller for forbrugeradfærd, industriøkonomi og beslutning under usikkerhed.


Færdigheder:
- Opstille og anvende modeller til analyse af forenklede økonomiske problemstillinger. 
- Forholde sig kritisk til antagelser.

Kompetencer:
- Angribe problemstillinger med en selvstændig og kritisk økonomisk tilgang.

Hal R. Varian: Intermediate Micro Economics, International Student Edition, 8ed, Norton
Udleverede noter

Rimelig matematisk kunnen (differentiering, funktioner af flere variable mv)
Evt. et indledende kursus i økonomi
Undervisningen vil foregå som en løbende kombination af forelæsninger og teoretiske øvelser. Øvelserne skal både bruges til at anskueliggøre pointer i forelæsningen og til at give rutine i fremgangsmåden. For at fremme intuitionen vil gruppearbejde, dialog og diskussion blive prioriteret. Dette kan evt. også fremmes med fremlæggelser. I løbet af kurset skal 2 opgavesæt afleveres som led i eksamen. Disse skal udfærdiges individuelt, men gruppearbejde kan indgå i processen.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 127
 • Forelæsninger
 • 40
 • Teoretiske øvelser
 • 36
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
I den samlede karakter vægtes afleveringer med 50% og sluteksamen med 50%
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen
Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen