LMAB10069U Statistisk dataanalyse 1

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Statistical Data Analysis 1

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring
Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab
Bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Kursusindhold

Sandsynligheder, binomialfordelingen, tosidede antalstabeller, normalfordelingen, statistiske grundbegreber: variation, statistisk model, estimation, test, konfidensintervaller. Mere avancerede analyser benytter et statistisk program (R) og omfatter én- og flersidet variansanalyse, samt regressionsanalyse. Der lægges vægt på modelformulering af problemer, som ønskes belyst ved forsøg eller dataindsamling, samt på tolkning af resultaterne.
Beregninger gennemføres i simple tilfælde med lommeregner, men som hovedregel ved brug af det statistiske program. Ved eksamen skal man i stedet i nogle opgaver skrive programkoden og i andre opgaver bruge og tolke udskrifter fra programmet.

Målbeskrivelser
Kurset sigter mod at give den studerende et overblik over fundamentale statistiske begreber og metoder, således at den studerende er i stand til at redegøre for og anvende basale principper, begreber og metoder inden for statistik og sandsynlighedsregning.

Når kurset er færdigt, forventes den studerende at kunne:

Viden:

- redegøre for begreberne sandsynlighed, fordeling, population vs. stikprøve, variation

- redegøre for grundlæggende statistiske begreber (for eksempel statistisk model, parameterestimation, konfidensinterval, nulhypotese, test, p-værdi, signifikansniveau)

Færdigheder:

- anvende definitioner og regneregler for sandsynligheder

- identificere forskellige datatyper og datastrukturer, og opstille tilsvarende statistiske modeller for data

- anvende basale statistiske principper og begreber indenfor statistik (herunder udregne middelværdier, spredninger og varianser, sandsynligheder, stikprøvestørrelser, konfidensintervaller, prædiktionsintervaller, p-værdier)

- anvende statistik-programmet R til at analysere data fra videnskabelige forsøg


Kompetencer:

- formulere basale videnskabelige spørgsmål som statistiske hypoteser

- gennemføre basale statistiske analyser ved hjælp af de gennemgåede analysemetoder (for eksempel antalstabeller, én- og tosidet variansanalyse, regressionsanalyse)

- fortolke resultater af statistiske analyser og drage relevante konklusioner

- forholde sig kritisk til resultaterne af statistiske analyser, bl.a. ved at vurdere modelantagelser og begrænsninger


Yderligere it-mæssige kompetencer

'Hands on it' - teknikker og funktioner
- datahåndtering og grafik

It i faglig kontekst
- organisering og håndtering af data fra forsøg/undersøgelser
- programmer til statistiske metoder
 
 
 
 
 
LMAB 10066 Matematik og databehandling
Fire typer af undervisning vil indgå: forelæsninger, eksempler/cases, ”klasse”-øvelser og afleveringsopgaver. Ved forelæsningerne introduceres og gennemgås dele af den generelle teori. Der lægges vægt på forståelse af problemstillingen, på valg af statistisk metode og på tolkning af resultaterne af den statistiske analyse. Eksempler/cases studeres indledningsvist selvstændigt af de studerende (i grupper) og følges op af plenum-gennemgang og diskussion. Ved øvelserne regnes opgaver, som hovedsageligt bygger på biologisk relevante problemer og indebærer analyse af forsøgsdata. Nogle af øvelserne baseres på brug af PC og den statistisk programpakke R. Afleveringsopgaverne supplerer "klasse"-øvelserne. Disse er ikke-obligatoriske og kan med fordel afleveres i grupper.
7 ugers undervisning.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 102
 • Forelæsninger
 • 44
 • Projektarbejde
 • 24
 • Teoretiske øvelser
 • 32
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Ved op til 10 tilmeldte vil den skriftlige eksamen erstattes af en mundtlig prøve.
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.