LKEB10084U Miljøkemi i biologiske systemer

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Environmental Chemistry of Biological Systems

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Kursusindhold

Grundlæggende miljøkemi med hovedfokus på følgende emner:

 • Terrestriske, akvatiske og atmosfæriske miljøers opbygning, kemiske og fysiske egenskaber.
 • Betydning af fysiske og kemiske egenskaber for forurenende stoffers biotilgængelighed, nedbrydning, transport og biologisk effekt.
 • Omsætning af organisk materiale og dets betydning for C og N dynamik.
 • Jord som transportmedie, vandstrømning og vandbalance samt stofudveksling og transport af forurenende stoffer.
 • Grundlæggende økotoksikologi med fokus på hvordan giftighed måles på biomarkør-, individ-, populations- og økosystemsniveau.
Målbeskrivelser

Kursets mål er at give en grundlæggende introduktion til miljøkemi og økotoksikologi. Der introduceres til kemiske egenskaber, fordeling, transport, omdannelsesprocesser og økotoksiske effekter af naturlige og antropogene forurenende stoffer i jord, vand og atmosfæren.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Beskrive den grundlæggende opbygning af terrestriske, akvatiske og atmosfæriske miljøer.
 • Forklare de grundlæggende principper og processer for omsætning af forurenende stoffer i luft, vand og jord.
 • Reflektere over et forurenende stofs mulige skæbne og effekt på miljøet ud fra informationer om struktur, fysiske og kemiske egenskaber.
 • Reflektere over transport af forurenende stoffer i jord og hvilke faktorer der influerer på transporten.
 • Reflektere over de faktorer og processer, der er kritiske for et økosystems følsomhed overfor naturlig og antropogen belastning.
 • Forklare de grundlæggende principper indenfor økotoksikologi.


Færdigheder:

 • Udføre standardberegninger til bestemmelse af koncentrationer, speciering, binding, nedbrydning, økotoksicitet og transport af forurenende stoffer.
 • Modellere vand og stof transport i jord.
 • Kunne formidle betydning af et stofs struktur, kemiske og fysiske egenskaber på dets skæbne og effekt i miljøet.
 • Udføre, fortolke og afrapportere laboratorieundersøgelser med udvalgte eksperimentelle teknikker og metoder, der anvendes indenfor miljøkemi og økotoksikologi.

Kompetencer:

 • Kunne omsætte teoretiske viden, information om kemiske og fysiske egenskaber og resultater fra modellering, miljøkemiske og økotoksikologiske undersøgelser i en vurdering af et "nyt" stofs skæbne og effekt i miljøet.
Det forudsættes, at den studerende har kompetencer svarende til kurset "Jord, Vand og Planter". Ligeledes forventes en grundlæggende viden indenfor matematik, organisk og uorganisk kemi svarende til første års universitetsniveau.
Kurset baseres på forelæsninger, teoretiske øvelser, laboratorie- og modelleringsøvelser, tværfaglige cases og studenter fremlæggelse. De studerende udfører laboratorie- og modelleringsøvelser, rapportudfærdigelse og fremlæggelse i hold på 2-4 personer.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 113
 • Forelæsninger
 • 30
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 34
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Der er 20 min forberedelse til den mundtlige prøve.
Krav til indstilling til eksamen
Laboratorierapporterne skal være afleveret og godkendt.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Bortset fra computer, telefon og andre elektroniske hjælpemidler, der kan bruges til kommunikation, er alle hjælpemidler tilladte.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Der anvendes flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Det bedømmes i hvilken grad præstationen opfylder målbeskrivelsen for kurset.