LFKK10253U Rådgivning

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Consulting

Uddannelse
MSc Programme in Agriculture
MSc Programme in Animal Science
Kursusindhold

Kurset vil bestå af en række emner (der kan forekomme ændringer):

1) Introduktion til forløbet, aktualisering af kursets indhold, formål med forløbet og produktkrav.

2) Introforløb
Introdag med øvelser i samarbejde og overblik. Sammenryster holdet og giver kendskab til personlige ressourcer.

3) Kommunikation
Undervisning og øvelser i kommunikation, herunder også bevidstgørelse af egen personlighed: Hvordan åbner man for kontakten og hvordan spørges ind til problemstillinger?
Hvordan håndteres konflikter? Hvordan virker man som person på andre? Formidling af budskaber og forhandling. Der undervises i både skriftlig- og mundtlig formidling.

4) Den etiske dimension i rådgivningsarbejdet
Hvordan forholder man sig, når man kommer tæt ind på livet af jordbrugsfamiliens arbejdsplads, hjem og privatliv? Herunder både praktiske forholdsregler om smittebeskyttelse og det at være gæst i et privat hjem, men også det at håndtere forskellige mennesketyper og personfølsomme oplysninger. Hvilke typer kan man møde og hvilke situationer kan opstå?

5) Føl-ordning med konsulenter
De studerende følger to gange en landbrugsrådgiver på en arbejdsdag. De studerende og konsulenten tager fx 1-2 timer på kontoret, hvor konsulenten fortæller om arbejdsopgaver og proceduren på et kontor. Derefter skal de studerende med konsulenten på rådgivningsbesøg. De to besøg vil være med to forskellige fagområder og landmandstyper. Efter besøgene diskuteres erfaringer og oplevelser på holdet. Med baggrund i rådgivningsbesøgene udarbejdes en besøgsrapport og en kommunikationsrapport, som danner grundlag for eksamen.

6) Konsulentadfærd og konsulentteorier.
Hvordan kan rådgivning formidles? Hvilke faglige og personlige egenskaber skal konsulenten have? Hvordan tilpasses konsulentrollen til den aktuelle situation og hvilke analyseteorier kan bruges? Coaching og DiSC profiler inddrages.

7) Jordbrugsfamiliens værdigrundlag.
Hvilke værdier sættes højt i landbruget? Hvordan påvirker livsgrundlag hverdag og beslutningsprocesser? Er jordbrugsfamilien ejer af et familiebrug eller er det mere en landbrugsvirksomhed?

8) Driftsledertyper og beslutningsadfærd.
Forskellige driftsledertyper, deres beslutningsadfærd og måder at drive landbrug på.

9) Rollespil/cases om rådgivningssituationer. Formålet er at give viden om håndtering af kritiske situationer, herunder hvordan man som 2 personer kan støtte/aflaste hinanden i en trængt situation.

10) Jordbrugerens krav og forventninger til rådgiveren.
Hvilken sparring forventer jordbrugeren? Hvad skal jordbrugeren give, og hvad og i hvilken form forventes det at få tilbagemelding?

11) Helhedsorienteret rådgivning.
Rådgivning hvor flere fagområder knyttes sammen. Hvad kan en rådgiver håndtere ȁ3 hvad er muligt? Hvordan sikres helhedsorienteret/tværfagligt rådgivning?

12) Nytten af grupperådgivning.
Hvordan etableres erfa-grupper og hvordan er rådgiverens rolle? Hvordan sikres, at grupperne er givtige for de enkelte deltagere?

Målbeskrivelser

 

Kursets mål er, at deltagerne får en forståelse af rådgivningssituationens mange sider og for de grundlæggende problemstillinger i rådgivningen. Her indgår en forståelse for kommunikation, enkel- og grupperådgivning, helhedsorienteret rådgivning og forskellige landmænds krav til rådgivningen. Deltagerne får gennem kursets forløb, bl.a. gennem medvirken i rådgivningsbesøg hos landmænd, og med udgangspunkt i egne observationer og analyser mulighed for at skabe sig en grundlæggende forståelse for og indsigt i, hvordan landbrugets rådgivningstjeneste arbejder, herunder, hvad det indebær at være rådgiver, hvordan rådgivningsarbejdet foregår, og hvilke forhold rådgiveren arbejder under, herunder hvilke krav der stilles til indsigt i menneskelige relationer og samspillet imellem dem, for at kunne løse de opgaver rådgiveren står overfor.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
- Identificere forskellige former for konsulentadfærd, driftsledertyper forskellige roller i rådgivningssituationen og de forskellige værdigrundlag som er i spil og
- Beskrive forskellige konsulentteorier, driftsledertyper og beslutningsteori,
kommunikationsteori, teorier om forskellige roller i rådgivningssituationen og forskellige værdigrundlag
- Identificere og reflektere over de kommunikationsmæssige forudsætninger for god rådgivning, og over samspillet mellem landmænd og rådgivere, både i traditionelle situationer, ved gruppe rådgivning og under nye ledelsesformer.
- Reflektere over egen rolle i rådgivningssituationen, underbygget med de kommunikationsteorier der er gennemgået, og over egne personlige ressourcer og forhold af betydning for en god kommunikation, og
over landmænds og landbofamiliers værdigrundlag, samt den etiske dimension i rådgivningen.

Færdigheder:
Observere rådgivningssituationen ved konkrete rådgivningsbesøg hos landmænd og analysere denne i relation til konsulentteori, teori om driftsledertyper, beslutningsteori, kommunikationsteori, teorier om forskellige roller i rådgivningssituationen og teorier om forskellige værdigrundlag.

På basis af observationerne af de forskellige mennesketyper og rådgivningssituationer de oplever i forløbet, efterfølgende vurdere, diskutere og forklare de mange forskellige aspekter og herudfra:
- Udarbejde og formidle en besøgsrapport.
- Udarbejde og formidle en kommunikationsrapport

Kompetencer:
De studerende skal på, baggrund af egne observationer, kendskab til teorierne og selvstændige analyser, evaluere de specifikke rådgivningssituationer og vurdere adfærd og handle situationsbestemt. På denne baggrund skal de kunne planlægge, udarbejde og fremstille anvendelige og letforståelige rådgivningsforslag til landmænd.

 

Der udleveres kompendiemateriale under kurset

Der undervises på forskellige måder afhængigt af emne. Der vil være forelæsninger, cases, gruppearbejde og diskussioner. Kursusevaluering: Besøgsrapporten vurderes for indhold, forståelighed og brugbarhed. Kommunikationsrapporten skal omhandle erfaringer fra rådgivningsbesøget og viden opnået ved undervisningen, og den danner baggrund for en individuel mundtlig eksamen. De studerende skal være i stand til at reflektere over deres rolle i rådgivningssituationen, underbygget med de kommunikationsteorier der er gennemgået. Det vurderes, om deltagerne har været i stand til at vurdere adfærd og handle situationsbestemt.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Forberedelse
 • 14
 • Forelæsninger
 • 42
 • Projektarbejde
 • 100
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Vejledning
 • 20
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Skriftlig aflevering
Gruppevis præsentation af kommunikationsrapporten danner baggrund for individuel mundtlig eksamen
Krav til indstilling til eksamen
I løbet af kurset skal udarbejdes en kommunikationsrapport og en besøgsrapport.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen
Som den ordinære eksamen
Kriterier for bedømmelse

Kriterier i henhold til målbeskrivelsen