LBIB10171U Naturressourcer og økologi

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

The Ecology of Natural Resources

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Kursusindhold

Kurset beskæftiger sig med aktuelle problemstillinger knyttet til bæredygtig anvendelse af naturressourcer, herunder landbrug, skovbrug og naturbevaring. I kurset indgår ekskursioner og projektarbejde i arbejdet med selvvalgte tværfaglige problemstillinger, og der afholdes forelæsninger og øvelser i et pensum, som omhandler økologi og miljøvidenskab. Pensum omhandler blandt andet enkeltorganismers tilpasning til deres omgivelser, populationsvækst og studiet af samspillet mellem populationer (demografi, matematisk beskrivelse af populationstilvækst, intra- og interspecifik konkurrence, prædation og herbivori, parasitisme og sygdom, nedbrydere, mutualisme). Samspil mellem arter i økosystemer, biodiversitet og funktion.

Overblik over energi, vand og stof kredsløb (fx C, N, P, S, Ca) i lokale og globale økosystemer og naturressourcer. Beskrivelse af hvad der karakteriserer de fire sfærer: biosfære, lithosfære, hydrosfære og atmosfære med hovedvægt på landområder, ferske vande og kystnære havområder.

Biologisk produktivitet og udnyttelse af landområder til landbrug, skovbrug, havebrug, grundvandsmagasiner, og naturområder. Bevaringsbiologi, domesticering og genetiske ressourcer, forvaltning af arter, naturgenetablering, bæredygtighed for naturressourcer.

Målbeskrivelser

Kursets hovedmålsætning er at give et tværvidenskabeligt kendskab til naturressourcerne og den måde de anvendes på, samt en forståelse af de grundlæggende økologiske love og principper. Naturressourcerne udgør det biotiske og abiotiske grundlag for biologisk produktion, og økologi er videnskaben om de samspil, som bestemmer mængde og fordeling af organismer. Desuden er det en målsætning at give en metodemæssig indføring i problemorienteret projektarbejde således at der kan arbejdes effektivt med projekter i kurset og senere i studiet.

                                                                           

Når kurset er gennemført forventes den studerende at kunne:

Viden

• Beskrive variationen i og sammenhængen mellem organismers form og funktion.

• Beskrive principperne for mekanismer og biotiske, abiotiske, evolutionære og historiske forhold der regulerer arters forekomst, populationsdynamik, biodiversitet og biologiske samfund.

• Klassificere organismer ud fra deres trofiske niveau, livsstrategi og interaktion med andre organismer i økosystemer.

• Forklare de væsentligste komponenter, faktorer og reaktioner i lithosfæren, hydrosfæren og atmosfæren, og disses betydning for en bæredygtig udnyttelse og påvirkning af jord, vand og luft.

• Forstå stoffers transport indenfor og imellem økosystemer på såvel lokal som global skala.

• Beskrive naturressourcers funktion og påvirkning af jordbrug, skovbrug, havebrug og fødevareproduktionssystemer.

 

Færdigheder

• Problematisere naturressourcers anvendelse og beskyttelse i jordbrug, skovbrug, havebrug og fødevareproduktionssystemer.

• Opstille og teste simple økologiske hypoteser på konkrete problemstillinger.

• Anvende matematiske modeller til simulering af økologiske processer og omsætning af organisk stof, og vurdere disse modellers forudsætninger og begrænsninger.

• Analysere effekter af arealanvendelse og driftsformer på størrelse af puljer og strømme i de biogeokemiske kredsløb både globalt og lokalt, herunder ligheder og forskelle mellem C, N, P og energikredsløbet.

• Identificere, analysere og formulere en faglig relevant problemstilling.

• Arbejde konkret problemorienteret og projektorganiseret i en gruppe, samt at formidle resultatet både mundtligt og skriftligt efter normerne for videnskabelig formidling i studierapportform inden for fagområderne planter, miljø, naturforvaltning eller miljøøkonomi.

 

Kompetencer

• Anvende naturvidenskabelige metoder som grundlag for en videnbaseret argumentation indenfor udnyttelse af naturressource, miljøbeskyttelse og biodiversitet.

• Samarbejde i grupper, og udvise forståelse for gruppedynamik i et samarbejde. Dokumentere opmærksomhed om egen læring i forbindelse med alle projektets aspekter.

• Forholde sig kritisk til fagets viden samt at gennemføre en kritisk diskussion af eget og andres arbejde.

Smith, R.L. and Smith, T.M. (2012): Elements of Ecology. 8th edition, Benjamin Cummings (Pearson).
Botkin D.B. and Keller E.A. (2014): Environmental Science. Earth as a living planet. 9th edition, Wiley. 
Øvelseskompendium til Naturressourcer og Økologi (2014). (udarbejdes af faglærerne og findes online i Absalon).
Dahl, A.; Dich, T.; Hansen, T. og Olsen V. (2010): Styrk Projektarbejdet. En redskabsbog til problemorienteret projektarbejde. 2nd edition, Biofolia, Frederiksberg.

Forelæsninger kombineret med øvelser hvor der skal udarbejdes rapporter på basis af en vifte af studieformer bl.a. praktiske laboratorieøvelser, feltøvelser, studieekskursion, regneopgaver, modellering, diskussion, læse og sammenstille videnskabelige artikler, litteratur søgning. Gennemførelse af et 12-ugers projektforløb med afsluttende projektrapport, fremlæggelse, opponering og mulighed for inddragelse af virksomheder, organisationer og enkeltpersoner i projektarbejdet.
Kurset er optimeret til 1. semester på Naturressourcebacheloruddannelsen.
Påregn udgift på 100 DKK til ekskursion.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Ekskursioner
 • 8
 • E-læring
 • 4
 • Forberedelse
 • 135
 • Forelæsninger
 • 68
 • Projektarbejde
 • 122
 • Teoretiske øvelser
 • 64
 • Vejledning
 • 10
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 25 min
Individuel mundtlig eksamination med udgangspunkt i projekt og pensum.
Krav til indstilling til eksamen
Godkendt min 75% øvelsesrapporter i hvert af 4 temaer, og godkendt projektrapport, procesbeskrivelse, fremlæggelse, opponering, efterskrift (personligt).
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Samme som ordinær eksamen.
Der kan ikke ses bort fra krav om gennemførte øvelser/laboratorieøvelser og projektrapport/-portefolie, og studerende, der ikke opfylder kravet skal derfor følge kurset igen det kommende studieår
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende opfylde kravene som formuleret i målbeskrivelsen