LBIB10127U Dyrs og planters diversitet

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Diversity of Animals and Plants

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Kursusindhold

Kurset giver den nødvendige baggrundsviden for alle, der efterfølgende skal beskæftige sig med levende organismer i forskellige sammenhænge. Kurset giver et overblik over de levende organismers formvariation og præsenterer og karakteriserer de store organismegrupper. De principielle forskelle på Eubakterier, Archaea og Eukaryoter fremlægges. Ligeledes præsenteres de store grupper indenfor Eukaryoter, f.eks. Alge-grupper, Svampe, Dyr og Planter. Derefter fokuseres på udvalgte grupper indenfor Dyr og Planter, der bliver brugt som udgangspunkt for en gennemgang af morfologi og artskendskab. De vigtigste morfologiske begreber samt analyse af sammenhænge mellem organismers struktur, form og funktion bliver gennemgået og afprøvet ved teoretiske og praktiske øvelser samt på ekskursioner. På ekskursionerne vil kurset koble tilbage til de økologiske grundprincipper, der er behandlet i kurset Naturressourcer og Økologi. Indenfor nogle få udvalgte grupper af Planter og Dyr får de studerende mulighed for at gå i dybden og få en indgående forståelse af systematik, slægtskabsforhold og arter i disse grupper. Indenfor planter fokuseres der på frøplanter; og seks plantefamilier, der indeholder vigtige kulturplanter vil således blive gennemgået i detaljer. Indenfor dyr lægges vægt på hvirveldyr, samt insekter og andre hvirvelløse dyr af relevans for menneskepåvirkede systemer. De grundlæggende principper for navngivning af organismer fremlægges og diskuteres. Såvel klassiske metoder til karakterisering af organismer baseret på variation indenfor anatomi, morfologi og kromosomtal, som moderne metoder baseret på molekylærbiologisk variation vil blive præsenteret. Sammenhængen mellem fylogenier (slægtskabstræer) og klassifikation vil tillige blive gennemgået og afprøvet ved øvelser.

Studerende opnår færdigheder i at bruge bestemmelsesnøgler til danske plantearter og insektordener og vil kunne identificere alle danske plantearter og de væsentligste insektordener. Der bliver lagt særlig vægt på planter og insektarter, der er relevante indenfor skovbrug, landbrug, havebrug samt andre menneskepåvirkede systemer.

Målbeskrivelser

Efter kurset, skal den studerende være i stand til at kunne:
Viden
Udvise overblik over slægtskabsforhold og forskelle mellem de store grupper af levende organismer.
Forklare et begrænset antal begreber indenfor konstruktion af slægtskabstræer (fylogenier).
Referere regler for navngivning af organismer.
Beskrive begreber indenfor dyre- og plantemorfologi.
Beskrive seks danske kulturplante-familier.
Beskrive vigtigste danske insektordener.
Identificere et begrænset antal kulturplanter og dyr.
Anvende identifikationsværktøj til danske planter og insekter

Færdigheder
Formidle viden om morfologi og artsbestemmelse.
Analysere sammenhænge mellem organismers struktur, form, funktion og klassifikation.
Forklare regler for navngivning af organismer.
Vurdere sammenhængen mellem klassifikation og fylogenier (slægtskabstræer).
Analysere seks danske kulturplante-familier og indgående forklare deres morfologi, arter og systematik.
Forklare livscykler for Blomsterplanter og Nåletræer.
Analysere vigtigste danske insektordener.
Korrekt bestemme alle danske plantearter og væsentligste danske insektordener ved hjælp af "Dansk Flora" og "Simplificeret nøgle til bestemmelse af de vigtigste landlevende insektordener"

Kompetencer
Vurdere og anvende bestemmelsesnøgler til danske plantearter og insektordener
Diskutere betydningen af korrekt bestemmelse af organismer i forhold til anvendelse og niveau.

Asmussen-Lange, C.B. og Lange, C. 2010. Levende Verden - introduktion til livets evolution og klassifikation.
Frederiksen S, Rasmussen F.N., Seberg O. 2006. Dansk Flora. Gyldendal.
Jacobsen N. og Jensen, J. 2005. Systematisk Botanik. Biofolia. (uddrag af bogen).
Lange, C.B.A. og Jacobsen, N. 2010. Biologisk Nomenklatur.
Litteratur mht. hvirveldyr meddeles før kursusstart
Sømme, L. 1999: Hvirvelløse Dyr. Fotokopi af bog.

Undervisningen præsenterer de studerende for dyrs og planters variation og forskellighed gennem forelæsninger, teoretiske- og praktiske øvelser og ekskursioner. Teoretisk viden formidlet ved forelæsninger viderebearbejdes i teoretiske og praktiske øvelser, og på ekskursioner. I forløbet er indlagt opgaver, hvor den studerende kan teste sin viden, sit faglige niveau og træne brugen af det teoretiske stof på praktiske forhold.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 18
 • Ekskursioner
 • 14
 • Forberedelse
 • 80
 • Forelæsninger
 • 42
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • Projektarbejde
 • 18
 • Teoretiske øvelser
 • 6
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
En del af eksamen (2,5 timer) er uden hjælpemidler. Her testes evnen til at anvende den viden, der er opnået under kurset. I den anden del (1,5 time) testes studerende i at bestemme insekter og planter. Bestemmelsesnøgler og dissektionsbestik må bruges som hjælpemidler til denne del.
Krav til indstilling til eksamen
Ingen.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Dansk Flora. Frederiksen et al. 2006. Gyldendal. Nøgle til insektbestemmelse. Kopier af L. Sømme Kompendium. Dissektionsbestik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Reeksamen
Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.
Kriterier for bedømmelse

Eksamensbesvarelserne vil blive bedømt på baggrund af opfyldelse af målbeskrivelsen.