HSSA03361U  SPS; Særligt studeret emne: Sprog, Identitet og personlighed

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Specialized Topic in the Psychology of Language

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i hvordan identitet og personlighed kan betragtes gennem sproget og ud fra modstillede paradigmer. Med baggrund i et videnskabsteoretisk fundament som opridser forskellen på konstruktivisme og realisme, studeres det hvordan forskellige teoretikere beskriver personlighed og/eller identitet(er), og hvordan de forholder sig til sprogbrug. Er personlighed en medfødt størrelse som forbliver den samme gennem hele livet? Og kan sprog i så fald afsløre noget om et individs personlighed? Eller bør menneskers adfærd snarere anskues som udtryk for roller, positioner eller egentlige identiteter som individer antager afhængigt af situationen? Og i så fald hvilke mekanismer står bag disse mere eller mindre bevidste konstruktioner, og hvilken rolle spiller sproget?

Kurset er primært teoretisk funderet, men det tilstræbes at teorierne i et vist omfang diskuteres med afsæt i konkrete eksempler.
Det særligt studerede emne åbner mulighed for at der undervises med sprogpsykologiske perspektiver på nye områder og med brug af nye undervisningsmetoder som passer til disse områder. De studerende vil evt. blive inddraget i arbejdet med at fremskaffe eksempler på emnets fremtrædelsesformer. Der anvendes kombinationer af forelæsninger og gruppearbejde.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
BA-tilvalg: Fri, skriftlig hjemmeopgave
KA og KA-tilvalg: Fri, mundtlig prøve med synopsis
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5