HKVK03111U  KØN; Cyborgs, gudetricks og feministisk kvantemekanik - Køn og videnskab (KURSET ER AFLYST!)

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Gender and Science

Uddannelse
KURSET ER AFLYST!
Kursusindhold

Dette kursus tager udgangspunkt i kønsforskningens videnskabs­teoretiske diskussioner og de principielle spørgsmål om videnskabens natur, som kønsforskning giver anledning til. Består god videnskabelighed i at kunne hæve sig over kønnede, klassemæssige og etniske forskelle – eller består den netop i at kunne reflektere kritisk over hvilke forskelle, der gør en forskel? Hvordan kan man videnskabeligt forholde sig til forskellighed? Og hvilke etiske og politiske konsekvenser kan forskels­tænkning have? Vi skal se på diskussion om, hvad der udgør objektiv videnskab, og om hvorvidt man kan tale om forskelle former for objektivitet. Hvilken rolle spiller andre sociale kategorier, som fx etnicitet, race,klasse, alder, handikap og seksua­litet for, hvordan et områdes (og en forskers) videnskabelighed vurderes? Er det overhovedet menings­fuldt at lægge en kønsforsknings­vinkel på viden­skaber som sprog- og litteratur­forskning, filosofi, biologi og fysik? Og i givet fald hvor­dan?

Vi skal se nærmere på den moderne videnskabs historie med henblik på kønnets betydning i den videnskabs­historiske udvikling: Hvad har det videnskabshistorisk betydet, at kvinder var udelukkede fra uddannelsesinstitutioner som fx univer­sitetet? Og hvilke forandringer betød det, at kvinderne fik adgang? For kvinderne? For mændene Og for videnskaben?

På kurset kommer vi omkring begreber som objektivitet og subjektivitet, situ­eret­hed og cyborgs, tænketeknologier og feministiske figura­tioner, nomadiske subjekter og akademiske drags, poststrukturalisme og nymaterialisme og meget mere, og du vil få lejlighed til at undersøge, hvad en kønsvinkel kan betyde for din egen kernefaglighed.

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Eksaminanden skal:

 • kunne redegøre for og sammenligne fagets centrale begreber og teorier og reflektere over kønnets betydning i den videnskabshistoriske udvikling;
 • Kunne forholde sig kritisk til kønsforskningens historiske og videnskabsteoretiske grundlag og denne forsknings teoretiske positioner;
 • kunne diskutere og kritisere aktuelle problemstillinger og debatter inden for køn og videnskabsteori;
 • kunne formidle fagets teorier i et klart og korrekt sprog.


KA:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​koensstudier/​K_nsstudier_KATV_2008_rettet_2009.pdf
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af øvelser og opgavebesvarelser. Forelæsningsformen kan også anvendes
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Mundtlig eksamen med synopsis
Bedømmelsesform
7-trins skala
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5