HIVK03121U Projektorienteret forløb på baggrund af gennemført DEP (tilvalg og valgfag

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Acedemic Internship Based on vocational Project (elective)

Uddannelse
Informationsvidenskab og kulturformidling
Kursusindhold

Det er en forudsætning for at kunne tage denne prøve, at den studerende har gennemført Det Erhvervsrelaterede Projektmodul.

Ved valg af ”Projektorienteret forløb på baggrund af gennemført Erhvervsrelateret Projektmodul” kan den studerende ikke også gennemføre ”Projektorienteret forløb”.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende

Viden om og forståelse af:

 • Et specifikt emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Relevante teorier og metoder i tilknytning til modulets emne.

 Færdigheder i at:

 • Identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse.
 • Reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling.
 • Uddybe og kontekstualisere et udvalgt emneområde inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

 Kompetencer i at:

 • Anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Formidle en videnskabeligt studeret praksisrelateret problemstilling.
 • Anvende anvendelsesorienteret praksiserfaring fra det informationsvidenskabelige og kulturformidlende arbejdsområde

Pensum: Den studerende opgiver 250 normalsider teoretisk-analytisk litteratur af relevans for Det Erhvervsrelaterede Projektmodul.

Ved valg af ”Projektorienteret forløb på baggrund af gennemført Erhvervsrelateret Projektmodul” kan den studerende ikke også gennemføre ”Projektorienteret forløb”.
Den studerende udarbejder en projektrapport i form af en fri skriftlig hjemmeopgave.
Opgaven skal indeholde en perspektivering og refleksion af Det Erhvervsrelaterede Projektmodul (processen og produktet) set i forhold til kompetencemålene og de faglige mål for ”Projektorienteret forløb på baggrund af gennemført Erhvervsrelateret Projektmodul”.
Pensum: Den studerende opgiver 250 normalsider teoretisk-analytisk litteratur af relevans for Det Erhvervsrelaterede Projektmodul.
Det er en forudsætning for at kunne tage denne prøve, at den studerende
har gennemført Det Erhvervsrelaterede Projektmodul.
Individuel vejledning eller vejledning i grupper
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Projektarbejde
 • 290,8
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Omfang: Maks. 12 normalsider + 6 normalsider pr. studerende udover én.
Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Hver enkelt studerendes bidrag skal være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes hver for sig. De studerendes fællesbidrag må ikke overstige 50 % af opgavens samlede længde.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern prøve ved flere eksaminatorer
Eksamensperiode
December/januar 2014/15
Reeksamen
Februar 2015