HIVK03112U Projektorienteret forløb (tilvalg og valgfag)

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Acedemic Internship (elective)

Uddannelse
Informationsvidenskab og kulturformidling
Kursusindhold

Den studerende initierer selv sit projekt og finder selv et praktiksted. Forud for projektsamarbejdet indgås en skriftlig aftale mellem den studerende og praktikstedet samt vejlederen på IVA. Den indgåede praktikaftale skal, in-den det projektorienterede forløb startes, godkendes af studienævnet eller en person, som studienævnet bemyndiger hertil. Af aftalen skal fremgå, at praktikstedet og den studerende agter at leve op til bestemmelserne vedrø-rende opholdets varighed, arbejdsopgavers karakter og supervision. Det skal fremgå af hjemmeopgaven, at det projektorienterede forløb er gen nemført i overensstemmelse med disse krav .

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende

Viden om og forståelse af:

 • Et specifikt emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Relevante teorier og metoder i tilknytning til modulets emne.

 

 Færdigheder i at:

 • Identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse.
 • Reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling.
 • Uddybe og kontekstualisere et udvalgt emneområde inden for informati-onsvidenskab og kulturformidling.

 

 Kompetencer i at:

 • Anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for informati-onsvidenskab og kulturformidling.
 • Formidle en videnskabeligt studeret peaksisrelateret problemstilling.
 • Anvende anvendelsesorienteret praksiserfaring fra det informationsvi-denskabelige og kulturformidlende arbejdsområde.
Den godkendte praktikkontrakt vedlægges som bilag til hjemmeopgaven.

Som afslutning på det projektorienterede forløb udarbejder den studerende en projektrapport i form af en fri skriftlig hjemmeopgave.

Projektrapporten skal indeholde:
- En beskrivelse af den studerendes arbejdsopgaver i det projektorientere-de forløb samt refleksioner over disse på baggrund af relevante teorier og metoder.
- En refleksion over egne læreprocesser i forbindelse med det projektori-enterede forløb.

Herudover er der i det projektorienterede forløb krav om godkendt tilstedeværelse. Godkendelsen heraf indgår i en intern evaluering med deltagelse af vejleder og en kontaktperson fra den relevante virksomhed, institution eller organisation. Evalueringen vedlægges som bilag til projektrapporten.
Projektsamarbejde og praktik.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Projektarbejde
 • 290,8
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Omfang: Maks. 20 normalsider + 10 normalsider pr. studerende udover én.
Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 5 studerende) med individuel bedømmelse. Hver enkelt studerendes bidrag skal være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes hver for sig. De studerendes fællesbidrag må ikke overstige 50 % af opgavens samlede længde.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern prøve ved flere eksaminatorer
Eksamensperiode
Juni 2015
Reeksamen
Samme prøve som ved ordinær eksamen, august 2015